Jste zde

Darina Bártová

Exegetické poznámky k textu L 16, 1-8

Podobenství na počátku 16. kapitoly evangelia podle Lukáše je pro výklad jedním z nejobtížnějších textů. Patří do skupiny tzv. „nemorálních" podobenství. Vyhýbali se mu dokonce i takoví velikáni, jako byl Martin Luther. Církevní otcové podobenství většinou pomíjeli a své výklady soustředili na výroky o mamonu (verše 9-13). Text je problémem pro mnohé křesťany dodnes a to po stránce etické a dogmatické. Kladou si totiž otázku, jak je možné, aby Ježíš, o němž věříme, že je bezhříšný, mohl vůbec něco takového říci a zda to řečené mohl myslet vážně.1

Lukáš 8, 26-39

Uzdravení posedlého mají všechna synoptická evangelia (Mt zpracovává celý příběh patrně nejodlišněji - jak co se týče lokalizace místa, tak i v počtu posedlých). Děj příběhu se odehrává v pohanské krajině. Proto je zde zlý duch líčen jako ten, který má obrovskou moc a sílu, které pohanští obyvatelé krajiny nejsou s to vzdorovat. Nejsou ani s to svému nemocnému nějak pomoci.

Exegetické zamyšlení: co řekl Pán Pavlovi?

Velikonoční doba dává jedinečnou příležitost ke studiu knihy Skutky apoštolů. Jednou ze stěžejních událostí je vyprávění o obrácení Saula, pozdějšího apoštola Pavla. Autor Skutků ji považuje za natolik závažnou, že ji uvádí celkem třikrát (Sk 9; 22; 26). Příběh je zpočátku líčen identicky: Saul si u kněží vyžádá doporučení a odchází pronásledovat křesťany do Damašku. Na cestě již téměř u cíle je zastaven jasným světlem a hlasem, jemuž rozumí jen on sám a jehož identita mu není zcela jasná.

Iz 55, 1-9: Bůh jako pouliční vyvolávač

Text Iz 55, 1-9 začíná jako výzva pouličního orientálního vyvolávače, který láká kolemjdoucí, aby se jen tak nezávazně přišli podívat do jeho krámku. V tomto případě nabízí poměrně exkluzivní zboží - víno, mléko, tuk, ale i voda... to vše bylo ne zcela běžnou záležitostí. Zde je to vše navíc nabízeno zdarma. Při představě, že do role onoho pouličního vyvolávače se stylizuje sám Hospodin, nás může nejprve napadnout, zda se takovým způsobem vlastně člověku nepodbízí, zda to není urážlivá role.

J 18, 1-5: Jidáš a jeho vina

„Jidáš byl možná nevinný", mohli jsme se dočíst před několika měsíci na stránkách všech médií. Právě tehdy byl poprvé publikován text gnostického Jidášova evangelia. Papyrový kodex pochází asi z let 220-34. Vznik textu samého se klade do doby dřívější, dokonce až do let 130-170 (o evangeliu se zmiňuje Ireneus ve spisu Adversus haeresis).

Spolu s publikováním textu se objevily zprávy o Jidášově rehabilitaci. On jediný prý podle obsahu spisu Ježíše chápal. Zradil jej tedy proto, aby mu pomohl dokonat jeho božské poslání.

K Popeleční středě

Text Iz 58, 1-12 je koncipován jako Boží řeč k lidu Izraele. Jeho tématem je skutečný půst, který je vymezen nejprve negativně (v. 5), tak jak se v průběhu času ritualizoval (pokoření, sklonění hlavy, popel a žínice). V kontrastu s tím následuje pozitivní vymezení (vv. 6-7), tedy aktivity, které by měly být podstatou postu (rozbití okovů svévole, osvobození, sycení hladových, oblékání nahých, přijetí běženců).

Křest Páně: O modlitbě (Lukáš 3, 21-22)

Pouze v evangeliu podle Lukáše se čtenář dozvídá jinde nezmíněný detail: „...když se Ježíš modlil..." Pro toto evangelium je typické soustředění na Ježíšův modlitební život, jak lze vidět i z dalších zmínek (např. 5, 16; 6, 12; 9, 18.28-29; 11, 1; 22, 32.40 44; 23,46). Evangelista tak ukazuje, že Ježíšův specifický vztah k nebeskému Otci se ve dnech jeho pozemského působení odehrával právě v modlitbě.

Nevhodná povolání

Doba adventní přináší v lukášovském textu (L 3, 10-14) opakovaný naléhavý dotaz těch, kdo v reakci na působení Jana Křtitele očekávali Mesiáše: „Co máme dělat?" Tato otázka posluchačů je zmíněna právě jen v tomto evangeliu. Janova odpověď je zvláštní. Vybízí posluchače, aby čestně vykonávali to povolání, které zastávají. A to dokonce i tehdy, když se jedná o zaměstnání přinejmenším problematická (např. vojáci či výběrčí daní reprezentující okupační moc). Evangelium nevybízí ke změně systému, ale k tomu, aby jej člověk nezneužíval tam, kde potenciálně zneužitelný je.

O tom klukovi Ježíšovi

Úvaha o církvi nad překladem Pseudo-Tomášova evangelia dětství

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Darina Bártová