Jste zde

Zprávy

autor: 

Shoda v dogmatice předpokladem komunia

Vatikán (KAP) - Vatikán varoval před eucharistickým společenstvímkatolíků a luteránů. Komunio lze vykonat jako gesto jednoty pouze tehdy budou-li odstraněny rozdíly ve víře. List L'Osservatore Romano uveřejnil komentář, ve kterém se říká: „v této fázi by toto eucharistické společenství znamenalo na katolické straně zřeknutí se pravd víry, náležejících ke katolickému vyznání.“

Zdůvodnění následuje: „Podle katolického učení předpokládá svaté komunio úplné společenství církví“. Luteráni mohou podle již dnes platných ustanovení přistupovat k eucharistii v katolické církvi jen v určitých výjimečných případech.

Komentář není podepsán, ale označen třemi hvězdičkami, což poukazuje na polooficiální charakter textu. Text zdůrazňuje současně s varováním před sdíleným komuniem historický dosah společného prohlášení o ospravedlnění z roku 1999, které podepsali katolíci a luteráni v Augsburgu. Prohlášení mělo za následek „neodvolatelný obrat ve vztazích mezi katolickým a evangelicko-luterským křesťanstvím“. Zároveň je „výchozím bodem pro již nezvratný proces“, který podle tohoto komentáře povede k opětnému nastolení jednoty.

Dále se připomíná, že přijetí prohlášení neruší učení tridentského koncilu a obou vatikánských koncilů. Katolické principy výkladu božího zjevení zůstávají zachovány tak, jak se odvozují z Písma, tradice a učitelského úřadu (koncily a papežové). Text varuje před interkomuniem bez schválení papeže a biskupů: „Cesta k jednotě křesťanů nesmí vést k dalšímu štěpení ani nesmí být vymáhána v odporu proti papeži a biskupům“.

Kardinál Grocholewski: Theologie a učitelský úřad patří k sobě

Mnichov(KAP) - Pro Evropskou společnost pro katolickou teologii není třeba řešit právo církve spoluúčastnit se při volbě a odvolávání profesorů teologie. Teologové by si měli být vědomi, že nejednají ve vzduchoprázdnu zdánlivě čisté vědeckosti, objasňoval mluvčí německé sekce společnosti Albert Franz na odborném zasedání o otázce „Nihil obstat“ (biskupské popřípadě římské schválení jmenování profesora teologie). Spíše by potřebovali pomoc církve, aby si vůbec uvědomili svoje pověření ve společnosti a na universitách. Zasedání, které probíhalo společně s konferencí „Agenda - Forum katolických teoložek“, se zúčastnil i prefekt vatikánské kongregace pro vzdělání kardinál Zenon Grocholewski.

Za osudový vliv především u lidí stojících mimo církev označil Franz skutečnost, když se od teologů očekává, že budou jen prodlouženou rukou církevní instituce. Z toho by vycházela jen podřízenost a pro teologii by už neplatila svoboda učení a výzkumu. Podle odhadu drážďanského teologa potřebuje církev všechno jiné než aby „existenciální zájmy těch vědců, kterých se totýká, byly dotčeny pocitem nedostatečné právní jistoty a vzrůstajícího úbytku důvěry ze strany církve“.

Podle odhadu kardinála Grocholewskiho spolupracují fakulty velmi dobře po celém světě s učitelským úřadem církve. Když se někde vyskytnou konflikty, je to jen pochopitelné, protože všude jsou činní jen lidé. Jako jeden z hlavních problému Německa označil kardinál prohlubující se nedostatek kněží.

Raut místo Večeře Páně?

Hamburg(KAP) - Kritika plánované nebiblické agapé při příležitosti Německého evangelického církevního dne 5. června ve Frankfurtu sílí. Slavnost je koncipována jako hostina k nasycení („Sättigungsmahl“), při které se bude podávat chléb, sýr, ovoce a šťáva z vinných hroznů. Odpor v evan­gelické církvi vyvolávají především slova ustanovení, odchylující se od biblického podání v evangeliích a 1. listě Korintským. Místo tradičních slov se má říkat: „Poté, co s nimi pojedl, vzal Ježíš číši a vyslovil požehnání, nechal ji kolovat a řekl: ‚Okuste a vizte, co posiluje a osvobozuje k životu. Myslete na mne, když pijete z této číše.‘„

Hamburský pastor Ulrich Rüss, předseda evangelikálního Sdružení pro bibli a vyznání (Sammlung Bibel und Bekenntnis), pokládá plánovanou liturgii za skandální. „Svátost oltářní je snížena na úroveň zážitku a zábavy, svaté se stává rouháním.“ Nebude zřejmé, že „Kristus zemřel za naše hříchy na kříži a že nám se dostává ve Svaté večeři odpuštění hříchů.“

Podle Rüsse se tak „potvrzují všechny pochybnosti katolické církvevyjádřené v prohlášení Dominus Iesus, kde jsou evangelické církve nazýványpouhými společenstvími, ale ne plnohodnotnými církvemi. Tímto zneužívánímvečeře Páně nebude společného komunia s katolíky nikdy dosaženo.“

Proti této liturgii protestoval také předseda Luterského ekumenického díla (Lutherisches Einigungswerk), Karl-Hermann Kandler. To, co se má praktikovat ve Frankfurtu, „nemá s večeří Páně, kde se jí jeho tělo a krev pod způsobami chleba a vína, už nic společného“. Kandler vyzval představenstva evangelických církví, aby tomuto zneužití svátosti oltářní zabránily. Pokud berou evangelicko-luterské církve vážně, co hlásají, musí k tomuto happeningu říci rozhodné Ne a varovat své členy před účastí.

Předsedkyně výboru projektu Večeře Páně, farářka Hanne Köhlerová, označila „slavnostní agapé“ za „studijní pole“: „Smíme zkrátka jednou vyzkoušet, co by jinak nebylo možné.“ Další člen výboru, farář Karlheinz Bartelze Stuttgartu, mluví o „večeři osvobození“. Loučíme se prý s myšlenkou, že pijeme Kristovu krev a jíme jeho tělo. Tato představa je totiž podle něho "pro mnohé odpudivá“.

Presbyteriáni z USA chtějí hledat shodu s Římem

Vatikán(KAP) - Po Luteránském světového svazu také církevní společenství reformovaných vyjádřilo úmysl hledat teologický konsensus s katolickou církví v důležitých teologických otázkách, jak vyplývá ze stanoviska 15 duchovních Presbyteriánské církve USA a Papežské rady pro jednotu zveřejněném v L'Osservatore Romano. V textu se navrhuje, že v budoucnu by se také reformovaní měli připojit k věroučné základně společného prohlášení katolíků a luteránů z 31.října 1999 o shodě v základních otázkách víry.

Dále se přiznává možnost vzájemného uznání křtu. Signatáři se vyjádřili, že by se mělo hovořit o rozštěpení v 16. a 17. století, aby se popřípadě mohla zrušit tehdejší vzájemná odsouzení, kdyby již neodpovídala dnešním postojům partnerů dialogu.

Presbytariánské církve mají původ ve skotském reformačním hnutí. V USA se k nim hlásí asi 2,5 milionu křesťanů. Silněji jsou zastoupeni také v některých částech Afriky a Asie. Jsou činní ve Světové alianci reformovaných, která zatím jednala s katolickou církví v menším rozsahu než Luterský světový svaz .

Ve Velké Británii hrozí nedostatek kněží

Londýn- (KAP) - Počet katolických kněží ve Velké Británii může během následujících 15 let poklesnout až na polovinu. K tomuto výsledku dospěla Královská nadace pro teologické vzdělání . Ve své zprávě citované deníkem Daily Telegraph nadace kritizuje církev, že se brání připustit tuto hrozbu a nevypracovala dosud žádnou strategii na zmírnění personálního úbytku. Problém se ještě prohloubí s klesající návštěvností kostelů.

Z asi 4,8 mil britských katolíků jich podle zprávy asi 1,3 mil.navštěvuje nedělní bohoslužbu jednou týdně, dalších 500 000 jednou měsíčně. Podle církevních zpráv klesl počet diecézních kněží v devadesátých letech asi o 10 procent na 4832 v roce 1999. Nyní vzhledem k důchodovému věku a úmrtím bude podle studie v roce 2005 každá třetí katolická fara neobsazená. V mnohých farnostech budou pastorační služby muset převzít laici.

Podle Daily Telegraph dává studie vinu i samotným farnostem, které se spíše než o duchovní povolání a misie starají o parkoviště, rozvrhy bohoslužeb a společenské budovy. Z deseti nejtíživějších problémů církve však katolíci řadí nedostatek kněží až na sedmé místo.

Církev se vzdala zprostředkování při konfliktu brazilské vlády s bezzemky

Brazílie(KAP) - Bezzemci („Sem terra“) v Brazílii ztratili důležitou podporu. Brazilská biskupská konference se vzdala svého místa zprostředkovatele při jednáních o zemědělské reformě mezi hnutím bezzemků MST a vládou. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že na obou dvou stranách postrádá klima pravdy, jak objasnil předseda biskupské konference arcibiskup Jayme Chemello.

Dále řekl: „nebudeme podporovat extremisty, ať už stojí na jedné či druhé straně“. Biskupská konference podpořila bezzemky již často, roku 1998 v dobách extrémního hladu dokonce ospravedlňovala i plenění v supermarketech. Severní Brazílie byla tehdy postiženy nejhorším suchem za posledních sto let.

Biskupská konference pranýřovala i skutečnost, že v Brazílii je 46 % půdy kontrolováno méně než jedním procentem obyvatelstva a že polovina půdy není obdělávána.

Anglikánský biskup připustil opětovný sňatek rozvedených

Londýn(KAP) - Další sňatek rozvedených dovolil anglikánský biskup z Edmundsbury a Ipswiche, Richard Lewis. Přenechal rozhodnutí příslušnému místnímu faráři, řekl mluvčí diecéze pro BBC. „Když pár s přesvědčivými důvody a správnou motivací přijde ke knězi a ten nenamítá nic proti církevnímu sňatku, pak se sňatek může uskutečnit“. Rozhodnutí je v souvislosti s programem anglikánské církve v Anglii přihlížet k veřejnému mínění. Synody každé jednotlivé z 44 anglikánských diecézí mají o tom hlasovat ještě v tomto roce a své výsledky předložit synodě generální. Podle tiskové zprávy povolili kněží ve všech diecézích opětovný sňatek rozvedených. Podle nauky anglikánské církve však manželství trvá celý život.

Exkomunikace ETA

Madrid(KAP) - Katolická církev ve Španělsku zvažuje exkomunikaci všech příslušníků baskické teroristické organizace ETA. Madridský arcibiskup kardinál Antonio Maria Rouco Varela prohlásil, že toto rozhodnutí má schválit biskupská konference 24. dubna. Každý člen ETA by jako exkomunikovaný byl automaticky vyloučen z života církve, např. by nemohl mít církevní pohřeb. Katolické církvi v Baskicku jsou stále častěji vyčítány sympatie k separatistické a šovinistické teroristické organizaci ETA.

Anglikánský primas odsoudil homosexuální „manželství“

Londýn(KAP) - Anglikánská církev v Anglii podle slov jejího primase arcibiskupa George Careye, nikdy nepovolí „sňatek mezi osobami stejného pohlaví.

Pojem manželství se nesmí zlehčit, neboť je dán pouze vztahem mezi mužem s ženou, řekl arcibiskup z Canterbury. Lidé mohou vejít do „hlubokého přátelského vztahu“, ale slova jako sňatek a manželství se nemohou užívat pro označení homosexuálního vztahu.

K situaci homosexuálů v anglikánské církvi arcibiskup prohlásil, že to vždy byl složitý problém. Také řekl, že praktikující homosexuál nemůže být knězem. „Existují jasná pravidla, jaký způsob života od svých duchovních očekáváme.“ Na otázku po církevním sňatku rozvedených řekl arcibiskup, že osobně má za to, že „musíme zůstat vstřícní a přátelští jak jen je možné“. Anglikánská církev právě vypracovává podrobnou zprávu na toto téma. Nyní mohou opětovně sezdaní obdržet po církevní požehnání. Také nejsou vyloučeni z komunia. Mnoho anglikánských farářů se ale nedrží této oficiální linie a provádějí církevní sňatky.