Jste zde

Zprávy

Před 20 lety zemřel Karel Chytil, biskup ES

(pH) Před dvaceti lety, 15.9.2002, zemřel pražský biskup ES PhDr. Karel Chytil. (Getsemany říjen 2002 - http://www.getsemany.cz/node/456) Byl posledním biskupem, kterého F. M. Davídek v r. 1988 konsekroval. Vystudoval teologii v Římě a psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Koncem války působil v Anglii v Královském letectvu (RAF). Své povolání mohl začít vykonávat až v r. 1968 v manželské a předmanželské poradně. Po r. 1989 začalo být zpochybňováno duševní zdraví F. M. Davídka. Karel Chytil proto vydal o Davídkovi svědectví. (Getsemany prosinec 1991 - http://www.getsemany.cz/node/1393)

Zasedání 15. Lambethské konference anglikánského společenství

(MV) Anglikánští biskupové z celého světa se setkali na XV. Lambethské konferenci, která se uskutečnila od 26. července do 8. srpna 2022. Motto konference znělo "Boží církev pro Boží svět: společně kráčet, naslouchat a svědčit" (God’s Church for God’s World: walking, listening and witnessing together).

Na konferenci se v Canterbury sešlo přibližně 650 biskupů ze 165 zemí, aby se společně účastnili bohoslužeb, modliteb a diskusí o klíčových otázkách ovlivňujících život jejich společenství na celém světě.

V prvním ze tří hlavních projevů na konferenci arcibiskup z Canterbury Justin Welby zdůraznil význam řešení sociálních problémů a varoval, že nové „říše finanční, ekonomické, vědecké a technologické moci“ riskují další vykořisťování nejzranitelnějších lidí na světě. Arcibiskup vyzval anglikánské biskupy, aby se „dívali ven“, a vyzval společenství, aby zvážilo, jak může církev řešit výzvy 21. století.

„Pro ty, kteří sem přišli v roce 2008, jsme od té doby viděli dopady zhroucení západních bankovních systémů, konec globalizace obchodu, COVID-19, katastrofu ohledně světových cen a dostupnosti potravin, velkou válku s účastí jaderné mocnosti, stejně jako stovky dalších konfliktů, které mají dopad na mnoho lidí, a s rostoucí silou a rozšířením dopady klimatických změn.“ Dodal, že války, pronásledování, občanské nepokoje a chudoba tvrdě zasáhly ty nejslabší a nejchudší.

Před Lambethskou konferencí v roce 2022 Welby uvedl, že doufá ve sjednocení 85milionového společenství pod společnými projevy víry a sociální angažovanosti.

Během závěrečné bohoslužby biskupové, jejich manželky a širší konferenční společenství znovu potvrdili svou víru v Boha, sdíleli eucharistii a modlili se modlitbu Páně v mnoha různých jazycích. Konference nyní vstoupí do třetí fáze, kdy budou sdíleny výsledky rozhovorů biskupů a přijata další opatření v rámci celého anglikánského společenství.

Arcibiskup z Canterbury Justin Welby ve svém závěrečném projevu na univerzitě v Kentu, řekl: „Jak bychom měli jednat? Především ve vztahu. To je první a největší výzva - ta, kterou jsme neuvedli, ale je to největší výzva, protože je to výzva z Písma.“

Dále pak připomněl rozmanitost anglikánského společenství a přítomné vyzval: „ Vyjděme společně v poslušnosti - vysláni, jako Boží církev pro Boží svět.“

Tři fáze Lambethské konference

(MV) Nedávno skončené zasedání Lambethské konference anglikánského společenství má tři fáze. Aby byly diskuse a výsledky konference co nejplodnější, je letošní konference podpořena fází před a po skončení valného zasedání.

Fáze 1: Společné naslouchání (2021-2022): Rozhovory biskupů. Jednalo se o sérii nepovinných virtuálních setkání, která začala v červenci 2021. Skupiny uvažovaly o tématech z 1. kapitoly Petrova evangelia a zahrnovali čas na modlitbu a studium Bible, sdílení zkušeností a příběhů ze služby a diskusi o tom, co pro anglikánské společenství znamená reagovat na potřeby rychle se měnícího světa.

Fáze 2: Společné putování (srpen 2022). Fyzické setkání konference. Výstupy z fáze „naslouchání“ biskupů posloužily jako podklad pro podobu programu osobní konference. Prostřednictvím dalšího dialogu, modlitby a duchovního rozjímání se konferenční společenství snažilo rozpoznat Boží hlas pro církev a dohodnout se na některých společných závazcích, které bude sdílet s anglikánským společenstvím.

Fáze 3: Společné svědectví (2022 a dále). Jako společný akt „společného naslouchání, putování a svědectví“ budou dohodnuté společné závazky po konferenci „rozeslány“. Anglikánské společenství bude vyzváno, aby je v nadcházející generaci uskutečnilo ve svých společenstvích.

Lambethská konference vyzvala k jednotě církve uprostředekumenické nouze“

(MV) Devátý den Lambethské konference se věnoval jednotě křesťanů a mezináboženským vztahům, proběhlo plenární zasedání i diskuse v menších skupinách. Anglikánští biskupové vydali Lambethskou výzvu, v níž se zavázali k naléhavému hledání plné viditelné jednoty církve.

Will Adam, bývalý ředitel pro jednotu, víru a řád anglikánského společenství, ve svém projevu vysvětlil, že anglikáni nikdy netvrdili, že jsou „celou církví“, ale spíše „částí církve Ježíše Krista“. Jednota je něco, za co se Ježíš modlil a co nás Bible učí, že je důležité. Je to dokonce nedílnou součástí života církve. Když je církev rozdělená, Kristovo tělo je zraněné.

Arcibiskup Ian Ernest, osobní zástupce canterburského arcibiskupa u Svatého stolce, který předsedal plenárnímu zasedání, podrobně popsal historii snah o sblížení církví v posledních desetiletích.

Kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů v Římě, ve svém poselství, které v jeho nepřítomnosti přednesl otec Anthony Currer, uvedl, že v současné době je naléhavě nutné, aby se křesťané sjednotili. Mluvil o „ekumenické nouzi“. Tato ekumenická nouze znamená, že upřímné, a tedy společné ekumenické svědectví o Ježíši Kristu v současném světě je možné pouze tehdy, když křesťanské církve překonají svá rozdělení a budou moci žít v jednotě ve smířené různosti. Ekumenismus a misie patří neoddělitelně k sobě, protože jen tak je Boží církev skutečně pro Boží svět.

Marinez Bassotto, biskupka Amazonie v brazilské anglikánské biskupské církvi, popsala „ekumenickou karavanu“ podpory a pomoci, kterou zorganizovaly církve a sociální hnutí v reakci na násilí, jemuž čelí původní obyvatelé v západní Brazílii, kteří byli marginalizováni a vysídleni agresivním agrobyznysem. Karavana navštívila napadené vesnice, kde se dělila o potraviny, pořádala veřejné akce a tiskové konference, aby se o situaci dozvědělo více lidí. Zdůraznila, že je důležité, aby církve byly jako jeden celek, aby se zjevilo Boží království, a požádala delegáty, aby jako globální rodina tyto zločiny zviditelnili.

K delegátům promluvil také arcibiskup Nikitas, řecký pravoslavný arcibiskup, David Wells z letničního společenství v Kanadě a také generální tajemnice Světového luterského svazu Anne Burghardtová, která řekla, že se jako luteránka nebojí pluralismu ani postmodernismu. Když církve postaví Krista do středu svých teologických úvah a hledání jednoty a tento střed je obklopen soustřednými kruhy, kterými se církve začnou pohybovat směrem ke Kristu, jejich středu, tak se samozřejmě nepřibližují jen Kristu, ale také sobě navzájem.

Komentáře

Proč si ta největší denominace pořád myslí, že je ta nejsprávnější?
Není ta arogance (přetvářka pokory) jejím největším hříchem?
Ježíš nás učil správné články víry, kterým máme věřit nebo nás učil žít vztahy?
Proč jsme vztahy vyměnili za §?
Nezvat jiné křesťany k VP je naším hříchem. Kdo není proti nám, je s námi...