Jste zde

Ekumenické organizace a jejich vazby na Ekumenickou radu církví v ČR

Moderní ekumenické hnutí, jehož počátky můžeme datovat na začátek 20. století1, a které svou instituční podobu získalo založením Světové rady církví v roce 1948 na svém prvním valném shromáždění v Amsterodamu, se během několika desetiletí vyvinulo ve strukturu organizací, ve kterých je jen velmi zatěžko se orientovat. Při své práci na Ekumenické radě církví v ČR se s otázkami, jaký mají mezi sebou různé ekumenické organizace vztah, setkávám velmi často. Doufám proto, že můj exkurz do fungování organizací, jejich vzájemných vazeb a struktur, může být pomůckou těm, kteří se v této složité síti chtějí alespoň trochu orientovat, protože rozplést jí je úkol přímo nadlidský. Tento miniseriál bude v Getsemanech vycházet celý příští rok. Pro výběr organizací, kterým se budu věnovat, jsem zvolila dvě kritéria: Za prvé jsou to organizace, které patří mezi nejdůležitější hráče na ekumenickém poli (např. Světová rada církví, Světový reformovaný svaz, Světová luterská federace, v evropském regionu Konference evropských církví, Leuenberské společenství). Za druhé jsou to organizace, které mají úzký vztah k Ekumenické radě církví v České republice nebo k jejím členským církvím. Můj seznam není zdaleka (!) úplný, proto berte tento výběr jako subjektivní, v mnoha ohledech i konfesně zúžený2, ale přesto s upřímnou snahou míněný pokus dát čtenáři alespoň hrubé obrysy současné podoby ekumenického hnutí.

Aby bylo možné si strukturu organizací, o kterých budu psát, zpřehlednit, nabízím hned na začátku malou pavučinku, jejímž "středem" je Ekumenická rada církví v ČR (respektive její členské církve).

Legenda ke grafu: KEC (CEC) Konference evropských církví

KCS (CSC) Komise pro církev a společnost

SRC (WCC) Světová rada církví

ACT Action by churches together

SLF (LWF) Světová luterská federace

SRS (WARC) Světový reformovaný svaz

LSC (GEKE) ĎLeuenberské společenstvícírkví

ERME (EYCE) Ekumenická rada mladých Evropy

ERC v ČR (ECC in the CR) Ekumenická rada církví v ČR

EFKZE (EFCWE) Ekumenické fórum křesťanských žen v Evropě

O každé organizaci podám tyto základní informace: název organizace (v češtině a angličtině), datum a místo založení, adresa + webové stránky, vztah k ERC v ČR, členstvo, zaměření (práce v prac. skupinách apod.), organizační struktura a vztahy k dalším ekumenickým organizacím. Tento základ popřípadě doplním o některé zajímavosti, které se organizace týkají. Během roku se postupně seznámíme s těmito organizacemi: 1. ERC v ČR, 2. Světová rada církví, 3. Světová luterská federace, 4. ACT (Action by Churches together), 5. EYCE, 6. EFCWE, 7. KEC (KCS), 8. SRS, 9. LSC a 10. ostatní české ekumenické organizace (ČEA, EA, IEF...).

Další liturgické sešity

Liturgicko-teologický tématický významový slovníček, 1. vydání, 12 str., 10 Kč. Obsahuje 249 tématicky uspořádaných pojmů. Pomůcka ke studiu liturgické teologie.Uspořádal Pavel Hradilek, lektoroval Václav Konzal.

Ekumenické kalendárium, 1. vydání, 20.str., 15 Kč. Uspořádané Jaroslavem Vokounem s výkladem MartinaVaňáče. Vycházelo v časopise Getsemany v roce 1993. Oceněno zlatouperlou portálu Grano Salis.

Sešity je možno objednat nainternetu na adrese http://www.getsemany.cz, elektronickou poštou naadrese obchod@getsemany.cz, nebo poštou klasickou nanásledující adrese: Síť s.r.o., Alšova 1247, 25228 Černošice. Odběratelům Getseman neúčtujeme poštovné.

1Za počátek moderního ekumenického hnutí bývá všeobecně považovánaSvětová misijní konference konaná v Edinburghu roku 1910.

2Ovlivněný mou příslušností k Českobratrské církve evangelické