Jste zde

Světová rada církví

"Světová rada církví je společenství církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem, a proto společně usilují splnit své povolení pro slávu jediného Boha, Otce, Syna a Ducha svatého."

Světová rada církví (SRC), anglicky World Council of Churches (WCC), byla založena 23. srpna 1948 na svém prvním Valném shromáždění v Amsterdamu. V současné době sdružuje 341 církví z více než 100 států světa. Je tak společenstvím pro více než 400 milionů lidí, kteří se hlásí k anglikánské, protestantské, pravoslavné a starokatolické tradici. Více informací naleznete na http://www.wcc-coe.org.

Členské církve SRC z ČR jsou čtyři: Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku a Slezská církev evangelická a.v. Ekumenická rada církví v ČR, jako i další národní a regionální ekumenické organizace, je přidruženou organizací, se kterou udržuje velmi čilé kontakty.

Sídlo SRC je v Ženevě (Švýcarsko). Se Světovou radou církví se ale můžete setkat i v americkém New Yorku. V tzv. Church Center je sídlo kanceláře SRC, které má za úkol být v téměř každodenním kontaktu s Organizací spojených národů. Komise pro Mezinárodní vztahy (CCIA), která je ve velmi úzkém kontaktu s touto kanceláří, pořádá každoroční seminář pro zástupce ekumenických organizací z celého světa na téma spolupráce SRC a OSN.

Nejvyšším orgánem SRC je Valné shromáždění (Assembly), které se schází jednou za 7 let a je složeno z delegátů všech členských církví. Valné shromáždění volí Ústřední výbor (Central Committee), který slouží jako řídící orgán SRC, a nejvýše 8 prezidentů. Prezidenti tvoří (společně s volenými referenty) Výkonný výbor (Executive Committee)SRC, který řídí práci SRC mezi Valnými shromážděními. Výkonný výbor zároveň volí vedoucího tajemníka (General Secretary). Vedoucí tajemník řídí práci sekretariátu a zaměstnanců SRC.

SRC není žádnou supercírkví a ani tyto ambice nemá. Chce být místem, kde mohou křesťané členských církví společně přinášet svědectví o Ježíši Kristu.

SRC je institucí, která se snaží podporovat ekumenické aktivity a upevňovat mezidenominační vztahy. Zároveň také usiluje o to být platformou pro společné rozhovory, práci a vzájemnou podporu členských církví.

Tyto cíle se snaží naplňovat prostřednictvím svých programových skupin, odborných komisí a speciálních projektů.

Stále programové skupiny SRC jsou: Diakonie a solidarita (podpora církvím a ekumenickým organizacím v jejich snaze pomoci utlačovaným a nuzným lidem). Víra a řád (těžiště práce spočívá v setkáváních teologů, kteří diskutují o otázkách, které církve rozdělují a zároveň se snaží nalézt možnosti potenciální shody. Na práci této komise se oficiálně podílejí zástupci římskokatolické církve, která jinak není plným členem SRC). Mezinárodní vztahy, mír a lidská bezpečnost - CCIA (předává informace o mezinárodních konfliktech, problémech a vztazích). Spravedlnost, mír, stvoření (monitoruje dodržování míru a spravedlnosti ve světě, prosazuje hodnoty jako jsou mír a solidarita s mladými, ženami a menšinami). Misie a ekumenický rozvoj (sdílení si zkušeností členských církví v oblasti misie v různém kulturním a sociálně-ekonomickém prostředí)

Každé desetiletí vyhlašuje SRC speciální program, kterým pro desetiletí 2001-2010 je Dekáda proti násilí. V rámci programu jsou připravovány různá setkání, semináře, kampaně. Ekumenická rada církví se v loňském roce oficiálně připojila ke kampani Na křídlech holubice, která byla zaměřená na překonávání násilí na ženách a dětech. Kampaň se konala 25. listopadu - 10. prosince 2004.

V současné době byl, také na podnět bývalého vedoucího tajemníka Dr. Konrada Reisera, nastartován projekt tzv. rekonfigurace ekumenického hnutí jako snaha prohlubovat a zkvalitňovat již existující ekumenické vztahy, vedle současné snahy navazovat nové vztahy s dalšími subjekty.