Jste zde

Sloupec na obálce

autor: 

Ovce a kozy

Desátého dne tohoto měsíce si každý vezmeteberánka podle svých rodů, beránka na rodinu. Budete mít beránka bezvady, ročního samce. Vezmete jej z ovcí a nebo koz.

(Ex 12,3.5)

Ovce domácí (Ovis ammon f. aries) akoza domácí (Capra aegagrus f. hircus) patří mezi jedny znejdříve domestikovaných zvířat. Za předka ovce z doby bronzové jepokládán evropský muflon a významným střediskem domestikace ovcíbyla Střední Asie. Koza je potomkem kozy bezoárové (Capraaegagrus), která je rozšířená od Egejských ostrovů přes MalouAsii na jih do Sýrie a Palestiny, na východ do Zakavkazí a Íránu.Zoologicky se ovce a kozy řadí k sudokopytníkům, běžně se o nichhovoří jako o malých přežvýkavcích. Mají složený žaludek,skládající se z bachoru, čepce, knihy, a slezu, který jim umožňujestrávit i poměrně nekvalitní pastvu. V jednom vrhu rodí víceobvykle mláďat. Vemeno ovcí i koz má dvě poloviny a dva struky.Zejména u ovcí má mléko vyšší obsah tuku a bílkovin a je vhodné provýrobu sýrů.

V Palestině se doposud chová plemenotlu­sto­ocasé ovce, awassi. Podobně jako hrb velbloudaslouží tuk v jejím ocase jako zásobárna živin pro období sucha anedostatku. U beranů dosahuje ocas až 12 kg, u ovcí nejvýše 6 kg.Jméno tohoto plemene se odvozuje od kmene El-Awas, který měl žít voblasti mezi Tigridem a Eufratem. Původní typ této ovce je robustnía statné středně velké plemeno pro produkci mléka a masa. Protožese ve zdejších podmínkách chová již tisíce let, je dobřepřizpůsobená polosuchému a suchému subtropickému pro­středí. Jejírouno je splývavé, tvořené hrubou vlnou bílé barvy se žlutýmnádechem a černými či hnědými skvrnami. Vlna těchto ovcí se postaletí využívala k výrobě koberců.

Hlavní plemeno koz chované v Palestině jemamber (od Mamre), nazývané též syrská koza, s dlouhýmaušima a mohutnými rohy a hrubší barevnou vlnou. Ta se prý na rozdílod ovcí nestříhala, ale vytrhávala. Ovce a kozy se v oblastechPalestiny pásly ve společných stádech.

V biblické době byly ovce a kozy předevšímzdrojem masa, i když ovce byly více ceněny jako živé pro své mléko.Značně byl ceněn ocasní tuk. Se zaslíbenou zemí se spojuje i jehohojnost: smetanou krav a mlékem ovcí, spolu s tukem jehňat aberanů bášanského plemene i kozlů (Dt 32,14). Maso, předevšímjehňat a kůzlat, bylo vyhledávaným pokrmem (1S 25,18; 1Kr 4,23; Iz22,13; Am 6,4); bible zmiňuje pití ovčího mléka (Dt 32,14). Polnicebyly dělány z beraních rohů (Joz 6,4), které se používaly i kuchovávání oleje. (1S 6,1). Kůže sloužila k výrobě stanů (Ex26,14). Ceněna byla ovčí vlna (Dt 18,4; Př 27,23.26; 31,13; Jb31,19) a stříž ovcí byla příležitostí k osla­vám (Gn 38,12; 1S25,2; 2S 13,23).

Ovce a kozy však byly především zvířataurčená k oběti (Gn 4,4; Lv 1,10 a dále; 1Kr 8,5; 2Pa 15,11). Ranníi večerní oběť ve Svatyni představoval roční beránek (Ex 29,38; Nu27,1). Stádo a pastýř v bibli jsou často užívány jako obraz lidí ajejich vůdce (Nu 27,17; 1Kr 22,17; Ez 34,17; 39,18; Za 11,7). Beranje emblémem velké monarchie (Da 8,3). Trpělivost a mírnost jehnětevyzdvihuje Iz 53,7 a Jr 9,19.

ZaL

Švýcarští biskupové v plné jednotě s Římem

Bern (KAP) Švýcarští biskupovézůstávají v plné jednotě s Římem, tvrdí informační agenturaŠvýcarské biskupské konference (SBK) v reakci na mylné a zavádějícíinformace ve švýcarských médiích k oběma posledním listůmšvýcarských biskupů. Vatikán se nevyslovil obecně proti kázánílaiků, v bohoslužbách slova nebo pobožnostech, jak se ve spojitostis dokumentem SBK Pověření laiků v církevní službě tvrdilo vmédiích. Otázkou zůstává pouze kázání při slavení eucharistie.Svědectví laiků při eucharistii je upraveno církevním právem.Švýcarští biskupové by chtěli toto svědectví rozšířit také omožnost zvěstování pověřenými laiky s pastorační odpovědností.Mylné jsou i zprávy, podle kterých švýcarští biskupové podporujívšeobecné pověření neordinovaných křtít - to v žádném případěneodpovídá skutečnosti. Biskupové se ve svém listu o pověření laikův církvi soustředili především na to, že ve farnostech, kde neníkněz ani diákon, by mohla vzniknout výjimečná situace, kdy křestpřevezme pověřený laik. Teologicky i církevně-právně je odůvodněno,že v případech nouze mohou křtít i laici - třeba v nebezpečí smrtia z dalších podobně závažných důvodů.

Podle katolického pojetí není všeobecnéinterkomunio možné, tvrdí švýcarští biskupové v souvislosti svatikánskou instrukcí Redemptions Sacramentum. V jednotlivýchpřípadech, např. u konfesně smíšených manželství, biskupovéodkazují na již existující předpisy v Ekumenickém direktáři vydanémŘímem v roce 1993.

Konzervativní katolické lidové hnutí ProEcclesia ve svém prohlášení vyjadřuje překvapení nad výrokyšvýcarských biskupů ke kázání laiků. Tvrdí, že list nesouhlasí sinstrukcemi a pokyny církevního učitelského úřadu.

Papežská ročenka 2005: Počet katolíků celosvětověstoupá

Vatikán (KAP) Počet katolíků na celémsvětě roste. Počet pokřtěných katolíků stoupl z 1,071 miliardy vroce 2002 na 1,086 v roce 2003. Počet kněží stoupl za stejnou dobuz 405 058 na 405 450. Tyto počty byly zveřejněny v Papežské ročence2005. Největší přírůstek vykazují církve v Africe, kde početkatolíků stoupl o 4,5 %. V Asii obnášel přírůstek 2,2 %, v Americe1,2 %. V Evropě je počet příslušníků katolické církve konstantní.Bezmála jedna polovina všech katolíků žije na americkém kontinentu(49,8 %). Katolíci Evropy tvoří asi čtvrtinu celkového členstva(25,8 %) světové katolické církve. Počet kněžských svěcení stoupl z9 247 na 9 317. Lehce poklesl počet seminaristů, z 112 643 na 112373.

Bratislava: Arcibiskup Ján Sokol dal odvolatděkana

Bratislava (SME) Akademický senátRímskokatolíckej fakulty Univerzity Komenského včera odvolal nažádost arcibiskupa Jána Sokola děkana. Arcibiskup tak údajně chtělřešit škodlivé napětí mezi děkanem a vedením kněžského semináře.Děkan Jozef Kutarňa jakékoliv napětí popřel. Kutarňu zvolilakademický senát fakulty za děkana v březnu minulého roku,arcibiskup Sokol volbu vetoval a požádal o nové volby. Již tehdydošlo k rozporu mezi senátem university a arcibiskupem, neboťrektor Univerzity Komenského, František Gahér, který děkanajmenoval vloni v červenci, arcibiskupovu argumentaci kanonickýmprávem neuznává.

Kutarňa už byl děkanem fakulty v letech 1995až 2001. Patří mezi tajně vysvěcené kněze, v roce 1985 emigrovalkvůli tomu, že byl pronásledován komunistickou Státní bezpečností(StB). Naopak arcibiskup Sokol na seznamech StB figuruje vkategorii agenta.

Teolog osvobození Boff: Nechci se mstít ani nejsemzklamaný

Berlín-Brasilia (KAP) Brazilský teologosvobození Leonardo Boff není zklamán katolickou církví. Necítítouhu po pomstě ani zklamání. "Patří k logice autoritativníhosystému církve odsuzovat druhé. Když to člověk pochopí, cítí seosvobozen a zároveň říká, škoda, že se takto zachází s dědictvímJežíše Krista." Boff, nyní 67letý, jemuž v roce 1985 uložil Vatikánmlčení, se v roce 1992 vzdal svého kněžského úřadu. V roce 1993 seoženil s rozvedenou teoložkou Marcií Monteiro da Silva Miranda.

S odkazem na 100 000 základních obcí Brazílieřekl teolog osvobození, že se jedná o nový model církve, který je"spíše společenstvím než hierarchií". Také teologie osvobozeníexistuje i nadále, i když je méně polemická než dříve. Boffpotvrdil, že přes sankce má i nadále možnost pracovat jako teolog.V tom ho podporuje i většina brazilských biskupů.

Etiopiský arcibiskup poukazuje na umírání dětí

Dublin (KAP) V Etiopie zemře podleúdajů církve každých šest měsíců více dětí na malárii než kolikobětí si vyžádaly vlny tsunami v jihovýchodní Asii na přelomu roku.Denně podlehne v této krizové zemi nemocem, kterým je možnozamezit, na dva tisíce dětí, a to trvá již dvacet let, řeklarcibiskup Berhaneyesus Souraphiel z Addis Abeby při své návštěvě vDublinu. Od konce hladomoru v 80. letech 20. stol. zemřelo okolo 10milionů dětí na malárii, průjem a podobné choroby. Takové "tichétsunami" je ostudou mezinárodního společenství.

Arcibiskup zapochyboval o tom, že by bohatézemě byly podobně nečinné, pokud by k podobné epidemii došlo vEvropě. V Etiopii je podle údajů arcibiskupa Souraphiela v tomtoroce 7,6 milionů lidí závislých na zahraničních dodávkách potravin.Bylo by přitom potřebné nejméně zdvojnásobení za-­hra­niční finanční pomoci. Arcibiskup varoval před vážnýmidůsledky pro mír. Polovina Etiopanů je mladší dvaceti let. Jejichrostoucí beznaděj by mohla lehce přerůst v násilí.

Vatikán zbavil amerického jesuitu možnostivyučovat

Vatikán-Washington (KAP) VatikánskáKongregace pro nauku víry zakázala americkému jesuitovi P. RogeruHaightovi vyučovat teologii. Po pěti letech zkoumání jeho knihyJežíš - symbol Boha (Jesus: Symbol of God), která vyšla v roce1999, vydala kongregace prohlášení, že kniha obsahuje vážné omyly.Zvláště se jedná o přesvědčení církve, že Ježíš je pravý Bůh ipravý člověk, o trojjedinost Boha, universalitu Ježíše jakojediného prostředníka mezi Bohem a lidmi a také ozmrtvýchvstání.

Kongregace vyzvala jesuitu, aby své názoryuvedl v plný soulad s učením církve. P. Haight vyučuje na Westonskéjesuitské teologické škole v Cambridgi (Massachussetts)systematickou teologii, ale již dva roky nepřednáší. V předmluvěsvé knihy napsal, že jeho cílem je podat klasické formulace vírytak, aby jim porozuměla postmoderní společnost. Vknize píše, že v dnešní době nelze trvat na názoru, že křesťanstvíje nejvyšší forma náboženství nebo že Kristus je absolutní středlidských dějin.

Metropolita znovu kritizoval katolickou diecézi vRusku

Berlín (KAP) Ruská pravoslavná církevopět zesílila svou kritiku založení katolické diecéze v Rusku. Oddoby apoštola Pavla existuje tradice nedělené místní církve, řeklmetropolita Kyrill v Berlíně. V založení katolické diecéze voblasti náležející pravoslaví spatřuje ohrožení kanonickýchtradic.

Německý biskup Gerhard Ludwig Müller vyzvalpři svém setkání s metropolitu pravoslavné ke změně stanovisek.Podle Müllera k náboženské svobodě patří naslouchat i jiným neždomácím církvím. Každý občan v Německu i Rusku má právo vybrat sináboženskou společnost.

Angličtí anglikáni litují biskupského svěceníhomosexuála

Londýn (KAP) Generální synodaanglikánské církve Anglie doručila celosvětovému AnglicanCommunion oficiální politování ohledně vysvěcení homosexuálníhobiskupa v USA. Synoda také většinově schválila tzv. Windsorskýreport, který je východiskem z hrozícího církevního štěpení. Mnohéanglikánské provincie, především v Africe a Asii, považují svěceníhomosexuálního kněze Gene Robinsona na biskupa za nepřijatelné.Některé deklarovaly, že již nejsou v jednotě s episkopální církví vUSA. Arcibiskup Wiliams varoval na generální synodě anglickéanglikánské církve, že východisko z krize nebude snadné. Příčinukrize vidí v tom, že mezi národními anglikánskými církvemi chybíspolečný jazyk a obecný referenční systém. Roku 2003 byl vseveroamerické diecézi New Hampshire vysvěcen na biskupahomosexuální kněz Gene Robinson. Více než 100 episkopálníchspolečenství se proto od diecéze oddělilo a přidalo se buď křímskokatolické nebo k anglikánské církvi.