Jste zde

Jan Konzal

Existuje spiritualita pro studující teologie?

autor: 

Úvodní přednáška k diskusi o spiritualitě v rámci soustředění IES (neproneseno).

Čin víry a víra jako čin

autor: 

Úvaha nad Gn 17, 1-23: víra jako „čin řečený amen“, víra semitské tradice

Pojem víry

Pojem víry je pojem klíčový. Víra otevírá nebo uzamyká cestu k dialogu mezi člověkem a Bohem, pokud člověk Boha hledá. Ten pojem se ovšem během kulturní doby hodně mění; je proto třeba při každém odvolávání se na něj vždy dbát jeho historického kontextu. A nesměšovat jej s jinými podobnými postoji, například s náboženským citem.

Odevzdat se Kristově lásce

autor: 

Katecheze o svátostech

Každý, kdo se opravdově modlívá, musel už zakusit, že někdy mluví do prázdna. Zná tísnivý pocit, že „všudypřítomný“ Bůh jej neslyší – snad o mne ztratil zájem… A každý, kdo aspoň trochu poctivěji hledal, jak se dostat do Kristovy blízkosti, zná okamžiky, že „Kristus Ježíš je kdesi strašlivě daleko a já tady – pochopitelně docela sám“. Někdy se ptáme „A co je pravda?“, ačkoli nejsme vůbec zajedno s Pilátovým cynismem.

3. neděle velikonoční B

autor: 

(2006)

RCL Sk 3, 12-19; Ž 4; 1 J 3, 1-7; L 24, 36b-48

Velikonoce znovu vyvolaly na scénu téma víry. Víra má příliš mnoho podob, a mezi nimi také podoby neplodné, prázdné, dokonce scestné. Třeba dost rozšířenou formou je snůška ideologií a jako takovou ji vášnivě hájí anebo neméně vášnivě zesměšňují. Anebo všichni už známe formy víry, které slouží jako alibi agrese.

Křest

autor: 

Katolík disponuje mnoha rituálními úkony. Boží oslovení (zjevení) k nám přichází také na mnohý způsob. Zaráží ovšem, jak málo se jim běžně rozumí. Jak si máme počínat, chceme-li porozumět? Dříve se od katolíka vyžadovalo, aby se tázal hlavně tradice své církve, jaksi vtělené do učitelského úřadu, resp. do znalostí nejbližšího zástupce kléru (faráře). Od dob II. Vatikána jsme už opatrnější: Je třeba se ptát bible, církevního učení a dějin. Například takové mysterium křtu lze v Tomáškově katechismu z r.

Vzkříšení, zjevení a řeč víry

autor: 

Tak především je potřeba vědět, že ve vzkříšení jenom věříme. Že o něm přísně vzato nic nevíme. "Věřit" neznamená pro člověka víc ani méně než "vědět". Oba pojmy vyjadřují proces reflexe skutečností i iluzí, reflexe správné i nesprávné. Víra reflektuje to, co smysly nezachycují, a proto také nelze její skutečnosti smyslově verifikovat; proto není dobré jít při vyznávání této víry do fyzikálních detailů. Pokud chce v této souvislosti někdo uvažovat o proměnách hmoty, tak presentuje jen čistě soukromý názor, to, co se mu zdá pravděpodobné.

6. neděle v době postní B

autor: 

RCL Iz 50, 4-7; Fp 2, 5-11; Mk 14,1 – 15,47

Dnešní skladba liturgických textů se může jevit podivná: Z velké slávy uvedení Ježíše jako proroka do Svatého města se přeskočí hned do pašijí. Ale má to svoji logiku. Dnešní slavnost rituálně předznamenává vstup do slavnosti křesťanských velikonoc.

3. neděle v době postní B

autor: 

Rotunda sv. Máří Magdalény Praha 27. 2. 2006

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí.

RCL Ex 20, 1-17; Ž 19; 1K 1, 18-25 J 2, 13-22;

1. neděle v době postní B

autor: 

Pacov 12. 3. 2000

RCL Gn 9, 8-17; 1Pt 3, 18-22; Mk 1, 9-15

Každá postní doba nás má zase trochu přiučit umění dívat se, porozumět sobě samému a tím i porozumět blíženství lidí mezi sebou a s Bohem. To je klíčové umění - umění Boha rozpoznat i tehdy, kdy je docela jiný než naše vlastní představy o něm.

6. neděle po Zjevení B

autor: 

(2015)

RCL: 2 Kr 5, 1-14; Mk 1, 40-45

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jan Konzal