Jste zde

Martin Šály

Je Bůh dobrý nebo zlý?

Úvod

S naléhavou otázkou dobra a zla v nás a mimo nás se potýkáme od prvních do posledních okamžiků našeho života. Pro křesťany se tato otázka nemůže neprolnout s tím, jak vnímáme našeho Boha. Vesměs rychle odpovídáme, že Bůh je přece dobrý1 a poukazujeme přitom na cesty naděje starých Židů2. Ale vytrváme-li u biblických textů, ukáže se takové tvrzení nesamozřejmé, protože zde nalezneme i jinou Boží tvář: Boha, z jehož úst vychází nejen dobré, ale i zlé3, na lidi uvádí zlé věci4, Boha, před kterým se lidé přes to dobré, co od něj dostávají, chvějí strachy5. Pak také víme, či alespoň tušíme, že to nedobré je i v každém z nás – a čteme, že viníky Bůh bez trestu nenechá6. A konečně: Bůh neušetřil vlastního Syna7 – chceme sice věřit v naší spásu právě skrze tuto událost přetvořenou zmrtvýchvstáním a vylitím Ducha z bezsmyslnosti do plnosti života, ale víme, jak málo leckdy takovou víru ve svém žití sami prokazujeme. Jako bychom se leckdy drželi více obrazu Boha, který není Otcem světel8, ale původcem našich temnot9 a báli se, že náš Bůh zahubí bez soucitu10. Můžeme vůbec vložit naši naději11 do takto dvojznačného Hospodina, můžeme prosit a doufat, že k nám přivrátí tu dobrou tvář12?

Křesťanská zvěst a Ježíšovy základní vztahy

Martin Šály

Příspěvek chce podpořit tu cestu hlásání křesťanství, která využíváinspirace ze strany vývojové psychologie. Přijmeme-li to, že určité základnívztahy, do nichž je člověk včleněn v nejranějším dětství, směřují jehovztahový svět v průběhu celého dalšího života, můžeme se pokusit podívat zjejich perspektivy i na život Ježíše z Nazareta. Pomáhá takovýpohled vyzvat k napodobení jeho života, tedy ke křesťanské víře? Věříme,že ano, že se opravdu jedná o jednu z možností k tomu, aby platilo,že „Správně pochopená božskost zahrnuje v sobě jeho lidskost“ (K. Barth)

Kapitalismus: mýty a hledání cest

MartinŠály

V jednom z dřívějších příspěvkůautor uvažoval o křesťanu v prostoru podnikání[1].Zde se zabývá vztahem křesťanských myslitelů ke konkrétní formě organizacehospodářského života nazvané kapitalismus. Některé názory na ekonomikuv křesťanském prostoru přitom odhaluje jako mýty a navrhuje předevšímpoctivě zhodnotit ve vlastních řadách dnes patrně převažující negativní„základních postoj“ ke kapitalistické ekonomice.

Orientace křesťana v prostoru podnikání

Upraveno podle příspěvku předneseného 3. března 2001 na semináři pro křesťany-podnikatele pořádaném ČCE

Cílem tohoto příspěvku je hledat cesty, které mohou vést křesťana dneška k tomu, aby obstál v jednom specifickém prostoru lidského života – v podnikání. Možnosti orientace křesťana v prostoru podnikání budeme v tomto příspěvku probírat ze dvou pohledů:

Moc a její zneužívání v církvích Nového zákona

Úvod

Nadpis tohoto příspěvku se jeví provokativně. Víme leccos o zneužívání moci v historii i současnosti církve, ale přáli bychom si, aby „novozákonní“ církve (míníme tím církve, jejichž život se odráží v NZ textech) byly takových věcí ušetřeny. Kéž bychom mohli do bible nahlédnout jako do čisté studánky a inspirovat se životem křesťanů tehdejších časů jako ideálem!

Může se žena stát katolickým knězem?

Recenze knihy „Vysvěcená“

Kniha „Vysvěcená“ (Petr Jan Vinš (ed.): Vysvěcená - Kněžství žen v reflexi starokatolické teologie, Starokatolická církev ČR, 2023) je souborem kratších texů českých a zahraničních autorů týkajících se svěcení žen. Starokatolická církev v ČR na svém synodu v r. 2022 po důkladné předchozí přípravě kněžskou službu žen schválila a k ordinaci prvních žen poté přistoupila. V této souvislosti je vydání sborníku logickým souvisejícím počinem.

Praxe smíření ve Společné cestě

Předneseno na setkání zájemců o duchovní doprovázení v Holostřevech, říjen 2022. Text mírně upraven.

Před tím než se dostanu k tématu příspěvku a k tomu, jaké by mohlo být propojení s duchovním doprovázením, dovolte mi nejdříve několik poznámek k praxi křesťanského smíření obecně.

Ke kořenům křesťanského života

Nad knihou „Člověk nad dějinami“ Bohdana Chudoby

Po pravici Boží a současně s námi

Novozákonní hledání, jak žít v přítomnosti vzkříšeného Ježíše z Nazareta

Úvod

4. konference Jednota v mnohosti

V Bratislavě a Modre proběhl 23.–25. 4. 2015 čtvrtý ročník mezinárodní teologické konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky „Jednota v mnohosti“. Konference svým pojetím navazovala na minulý ročník v Olomouci a ročníky předchozí. Letos ji garantovala Evangelická teologická fakulta v Bratislavě, nejmenší z fakult Univerzity Komenského v Bratislavě (132 studentů). Univerzita se prostřednictvím svého nejvyššího vedení za akci sympatickým způsobem postavila, přednáška děkana Ľubomír Batky byla zařazena na úvod celé konference.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Martin Šály