Jste zde

Pavel Hradilek

Nové bohoslužebné formuláře ČCE

Nedávno byly zveřejněny k diskusi návrhy „nových bohoslužebných formulářů“1, které doprovází dopis synodního seniora ČCE.2 Započatý proces liturgické obnovy naší největší reformační církve je chvályhodný.

Liturgie ordinace

Biblický základ

Liturgie manželství

Biblické základy liturgie manželství

Knihovnička Getseman

Imbach J., Radost z Bible, Cesty k hlubšímu porozumění sv. Písmu, Vyšehrad, 2018

Křesťanský pohřeb

Počátky pohřební praxe, pietního nakládání s těly zemřelých, jsou zastřeny zřejmě v samých počátcích lidských dějin. Mnoho z nejstarších pozůstatků našich prapředků jsou jejich pohřebiště. Pohřební praktiky v různých dobách a na různých místech vykazují jistou univerzální, všelidskou podobu. V poslední době však u nás povážlivě roste procento anonymních pohřbů bez jakéhokoli obřadu.

Liturgie v péči o nemocné

Mnoha pastoračně-liturgickými formami církve pečují o nemocné. Jsou to především návštěvy nemocných doma či v nemocnici. Kristus je při díle jak v osobě nemocného (...byl jsem nemocen a navštívili jste mne... Mt 25,36), tak v osobě návštěvníka (návštěvníků), ať je to křesťan/křesťanka ordinovaný/á či nikoli. Návštěva může obsahovat, tam kde je to zapotřebí, i praktickou pomoc. Je rovněž dobré, aby obsahem rozhovoru bylo některý vhodný biblický text (který může být i přečten, je-li to možné) a aby rozhovor vyústil ve společnou modlitbu.

Liturgie smíření

Umění smiřovat se patří k základním úkolům křesťanské obce/sboru, patří k předpokladům ekumeny1. Nároky na každého křesťana k ochotě usmíření jsou poměrně značné.2 Neochota odpustit patří k častým a závažným hříchům.

Eucharistie/večeře Páně

Ve zprávách o ustanovení večeře Páně (u synoptiků a v 1 K) čteme, že Ježíš vzal chléb, vzdal díky (εὐχαριστήσας)/požehnal (εὐλογήσας), lámal a dával. Obdobně jednal jednal s kalichem (s výjimkou lámání). Eucharistický blok liturgie je v obnovených liturgiích sestavován podle tohoto biblického schématu. Slovesu vzal odpovídá příprava darů, slovesu vzdal díky/požehnal odpovídá eucharistická modlitba tj.

Potvrzení křtu: biřmování/konfirmace

Biřmování jako samostatný rituál se oddělilo od křtu postupně, v závislosti na regionu, mezi 5.–8. stoletím. Tento trend ovlivnily zejména dva faktory. Jednak rozšíření církve z měst do menších sídel, kde nebyl přítomen biskup, jednak prakticky vymizení křtu dospělých zhruba od počátku 6. stol.

Slavnost křtu – ekumenická liturgie

Široké spektrum sedmnácti církví USA a Kanady – od katolických přes anglikánské, luterské, reformované či evangelikální – sdružených v Consultation on Common Texts1 vydalo již v r.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Pavel Hradilek