Jste zde

Darina Bártová

Skutky Pavla a Thekly

Při předávání křesťanské víry sehrál důležitou úlohu příběh, a to jak příběh Ježíše samého, tak i jeho následovníků. Ty nejdůležitější příběhy církev zařadila do kánonu Písma, nacházíme je v jednotlivých knihách Nového zákona. Vedle kanonických spisů se prakticky v tomtéž časovém období začínají objevovat spisy, které obsahují další příběhy.

Martin – osobní vzpomínka

Musím předeslat, že Martin byl jako diamant. Broušený. Spousta fazetek. Záleželo na tom, jak jste ho natočili. Jevil se pak někdy jako obyčejný kámen. A jindy vyšlehlo světlo a celý se rozzářil a prosvítil vše kolem sebe. Nikdo nemůže říci, že by jej znal zcela kompletně a dokonale.

Denní modlitba komunity Aidana a Hildy III

1. část, 2. část

Jedním ze současných společenství, inspirujících se keltskou tradicí, je komunita Aidana a Hildy. Pokračujme v seznámením se strukturou její denní modlitby nešporami. Předpokládá se, že nešpory jsou modlitbou celého společenství, i když opět s určitými úpravami jsou využitelné i pro individuální použití. Hlavními důrazy večerní modlitby jsou světlo, pokoj a odpočinek. Větší část modlitby má děkovný charakter.

Denní modlitba komunity Aidana a Hildy I.

Jedním ze současných společenství, inspirujících se keltskou tradicí, je komunita Aidana a Hildy. Sebe samu chápe jako ekumenické celosvětové společenství, jehož členové se snaží žít křesťanství jako životní styl či spíše cestu, praktikovanou s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám a kontextům toho kterého člověka, pod vedením Ducha svatého podle toho, co Ježíš o své cestě zjevil skrze Písmo. Zaměřují se specificky na:

  1. Rozvoj celostní křesťanské spirituality pro současnost

Vysluhovat nebo předávat – aneb ztraceno v překladu

Korona-krize postavila před společenství věřících a následně i před teology důležitou otázku, a to jakým způsobem slavit Večeři Páně (pojem převažující v protestantismu) či eucharistii (pojem převažující v katolickém prostředí). V červnovém čísle (327) přinesly Getsemany pestrou paletu názorů na to, jak by se eucharistie mohla či měla v době krize slavit.

Modlitby poutníků

Poutnictví patří ke křesťanským hodnotám. Nebývalého rozkvětu se mu však dostalo v rámci keltského křesťanství, kde peregrinatio pro Christo patřilo téměř k povinnostem řádného keltského křesťana, který usiloval alespoň o kousíček svatosti. Termín samotný si keltské křesťanství vypůjčilo od sv.

Lorica

V keltském křesťanství se mimo ochrannou (kruhovou) modlitbu caim objevuje také další typ ochranné modlitby, tzv. lorica. V latině tento pojem znamená pancíř či krunýř a je spjat s obrazem Boží výzbroje z Ef 6, kde je ve v. 14 doslova „induti lorica iustitiae“. Ze starozákonních modliteb je tomuto typu nejblíže Ž 116,1-8:

Caim – keltská modlitba o ochranu

Kruhová modlitba, caim, je velmi starou keltskou modlitební formou. Slovo „caim znamená v gaelštině „ochrana“. Mnozí křesťané v Británii si tuto modlitbu asociují s osobností sv. Patrika (5. stol.) a jeho hymnem (někdy zvaným také Krunýř sv. Patrika), z něhož je asi nejznámější částí:

Kristus (buď) se mnou,

Kristus přede mnou,

Kristus za mnou,

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Darina Bártová