Jste zde

364 - listopad 2023

Pokračování synodálního procesu

První část třetí fáze synodálního procesu v katolické církvi skončila. Po diecézní a kontinentální fázi se konala fáze univerzální v podobě valného zasedání synody biskupů, které proběhlo ve Vatikánu se ve dnech 4. - 29. října 2023. Více než 300 delegátů (oficiálně bylo delegátů 365; podle průběžných zpráv byl počet účastníků o něco nižší, cca v rozmezí 325–345) střídavě diskutovalo na plenárních zasedáních nebo v 35 malých kroužcích. Jednání předcházela dne 30. září ekumenická modlitební vigile s názvem „Společně“. Poté se ve dnech 1. - 3. října konalo třídenní duchovní setkání (rekolekce) pro účastníky synody v Sacrofanu nedaleko Říma, kde přednášeli své meditace střídavě anglikánský dominikán Timothy Radcliffe a italská řeholní sestra benediktinka Maria Grazia Angelini.

Hlavním výsledkem zasedání je souhrnná zpráva, která byla představena v sobotu 28. října 2023 odpoledne. Její text je rozdělen podle dvaceti témat, přičemž každé téma je uvedeno popsáním dosažené shody. Následuje výčet otázek, které je třeba dále prostudovat. Na závěr je uvedeno několik návrhů. Dvacet témat je rozděleno do tří částí. První s názvem „Tvář synodální církve“ představuje základní principy synodality. Mimo jiné zde najdeme základní definici synodality: „Synodalitu lze chápat jako cestu křesťanů ve společenství s Kristem a směrem k Božímu království spolu s celým lidstvem; je zaměřena na misii, zahrnuje setkávání ve shromáždění na různých úrovních církevního života, vzájemné naslouchání, dialog, komunitní rozlišování, vytváření konsensu jako výrazu Kristovy přítomnosti v Duchu a přijímání rozhodnutí ve sdílené spoluodpovědnosti.“ Druhá část „Všichni učedníci, všichni misionáři“ se věnuje různým částem Božího lidu (ženy, zasvěcené osoby, jáhni a kněží, biskupové, římský biskup) a jejich zapojení do synodálního procesu. Třetí část „Tkaní vazeb, vytváření společenství“ se zaměřila na některé procesy a orgány, které umožňují komunikaci uvnitř církve a církve se světem.

Jedná se o pozoruhodný dokument, přestože se už objevily různé komentáře, které kritizují některé příliš smírné formulace nebo naopak absenci některých pojmů nebo témat. Např. americký vatikánský korespondent Christopher White poukázal na pasáž o ženách v církvi, která podle něj obsahuje poměrně silné a jasné formulace, ale v případě konkrétních návrhů je slabší. Zároveň se podivil, že celý dokument neobsahuje výraz LGBTQ, ačkoliv se jednalo o často diskutované téma. Přesto při srovnání s dosavadními zasedání vyjádřil přesvědčení, že celý synodální proces se výrazně liší od těch předchozích a má potenciál změnit církevní struktury, např. zapojením laiků do všech úrovní rozhodování.

Nyní je před námi rok do příštího valného zasedání ve Vatikánu. Pokud vím, zatím nebyl zveřejněn nějaký plán práce nebo konkrétní úkoly. Osobně bych považoval za užitečné, kdyby se znovu scházely místní synodální skupinky. Mohly by se věnovat studiu souhrnné zprávy a případně dalším tématům, které uznají za důležité a uvedená zpráva jim nevěnovala pozornost. Nezapomínejme, že v celém synodálním procesu primárně nejde o nějaký další dokument, ale o změnu způsobu jednání a vedení dialogu v rámci církve.

Komentáře

Na synodě v Římě se vydala závěrečná zpráva. Dle informací, se hlasováním schvalovala každá věta. Aby věta byla ve zprávě, musela mít 2/3 hlasů pro. Hlavní jazyky již mají překlad zprávy. Očekávám, že nám jediný český hlasující zástupce, pomocný biskup Zdenek Wasserbauer řekne, kdy a kde bude dostupný český překlad. Nebo již originál pečlivě uzamkl na biskupství a s překladem se nepočítá? Že se mu tam příspěvky nelíbily, to nám už stačil říci. Ani se nedivím. Vždyť ČBK je pevně usazená v předkoncilní minulosti.

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/synoda-2023-souhrnna-zprava/

https://cbk.cirkev.cz/public/media/files/45/source/orig/44017_list-xvi-radneho-generalniho-shromazdeni-biskupske-synody-bozimu-lidu.pdf

Děkuji, pane faráři, za informaci o zprávě, na proglasu jsem ji nehledal.