Jste zde

Exegetické poznámky k textu Jan 13

Text J 13 patří ke klíčovým biblickým čtením velikonočního tridua. Již první tři verše jsou vlastně důležitou teologickou výpovědí. Ve zkratce je zde shrnut celý Ježíšův úkol. Nejprve se konstatuje, že přišla hodina. V originálním textu je opravdu použit tento pojem (hóra) pro označení časové jednotky, nikoli termín pro příhodný čas (kairos). Výpověď textu stojí v opozici k J 2,4, kde Ježíš říká, že jeho hodina ještě nepřišla.

Další důležitou výpovědí je Ježíšovo zacílení - vrací se k Otci. Následující události už budou popisem onoho návratu a zaberou celý zbytek evangelia (kapitoly 13-20). Jedná se přitom o události, které se odehrají v rozmezí kratším než 72 hodin. Je to prudké snížení rychlosti děje, vždyť předchozích dvanáct kapitol obsáhlo přibližně dva a půl roku.

Cesta k Otci se Ježíšovi stává dovršením, ukončením jeho pozemského díla. Počátkem onoho dovršení je ojedinělé vylíčení Ježíšova společenství s učedníky při umývání nohou. Toto symbolické jednání je jedním z typických rysů žánru, který bývá označován jako řeč na rozloučenou1. V Písmu se s ním setkáme např. v Gn 49 („závěti" patriarchů); Dt 31-34 (Mojžíš); 1 S 12; 1 Kr 2,1-10; Joz 23-24 atd.

Na samotnou strukturu textu lze nahlížet různě. Většinou bývají do vzájemného vztahu dávány a srovnávány dvě sekvence: 1-20 a 21-30. Další možné členění je dělení na tři části ohraničené dvojitým amen: 1-17; 18-20; 21-38. Další možné členění textu je možno vést z úhlu pohledu zmínek o zradě (doslova vydání - paradosis). Tyto zmínky se jako refrén objevují ve vv. 2; 10c-11; 21b-25 a konečně 28-30. Zrada není doslovně zmíněna na všech těchto místech, někdy je pouze nadhozena.

Příběh by bylo možné analyzovat i z hlediska četného výskytu slovesa vědět. V předcházejících perikopách se objevilo 11x, v této kapitole se pak objeví čtyřikrát. Toto Ježíšovo vědění ostře kontrastuje s nevědomostí učedníků, kteří nejen že nechápou momentální Ježíšovo jednání, ale do vzkříšení nebudou s to chápat události, které nastanou.

Paradoxem textu (a vlastně celého pašijního příběhu) je skutečnost, že je velice silně nahlížen z perspektivy povelikonočních událostí. Platí to přirozeně pro všechna evangelia, toto však daný pohled záměrně zdůrazňuje. Dalším paradoxem je, že Ježíšovo jednání s učedníky je nahlíženo jako jeho sebeponížení (katabasis). Nemenším paradoxem ovšem je, že Ježíšovým povýšením (anabasis) v Janově evangeliu je v první řadě kříž a teprve poté vzkříšení.

Proto je první část příběhu podávána jako příklad (hypodeigma). Ježíšovi následovníci mají jednat tak, jak jednal on. Nabízí se otázka, zda lze text vidět v kontextu liturgického dění rané církve, tj. zda lze najít vztah např. ke křtu či jiným svátostem.

Ke křtu odkazuje následující Ježíšův příběh - oním dovršeními je přece jeho smrt na kříži pro spásu světa. Je-li křest nahlížen jako přihlášení se k potřebě vztáhnout onu spásu na konkrétního člověka, pak zde nepochybně vztah je. Na druhé straně Ježíš sám v dialogu s Petrem rozlišuje přesně mezi koupelí a umytím. Umývání nohou označuje za akt průběžné očisty. V tomto smyslu by pak umývání nohou mělo blíže spíše k vyznávání hříchů, a tedy k svátosti smíření. Samotné umístění příběhu tam, kde synoptici vyprávějí o poslední večeři, pak dává umývání nohou učedníkům do vztahu k slavení Večeře Páně.

Literatura k tématu:

Beasley-Murray, G. R. Word Biblical Commentary : John. Word Book, Publishers, Waco, Texas, ISBN 0-8499-0235-5
Stibbe, M. W. G. John. JSOT Press, 1993. ISBN 1-85075-433-0

1Vlastní řeč na rozloučenou je obsažena v následujících kapitolách J 14-17