Jste zde

Zprávy

Západní pravoslaví na postupu

Heilerovská myšlenka západního pravoslaví, zbaveného orientálních forem, není mrtva. Britská pravoslavná církev, jedno ze seskupení s .nezávislými biskupy", se připojila ke Koptskému pravoslavnému patriarchátu. Koptská církev, zažívající už po desetiletí skutečné pronásledování a skutečnou obnovu a spojující harmonicky masové mnišství s manželstvím kněží, zřejmě usiluje o misii i v západní Evropě. Britská pravoslavná církev si ponechává gregoriánský kalendář a zavazuje se slavit liturgii sv. Jakuba. Její představitel byl uznán jako metropolita a přiřazen k syrskému klášteru. Deset koptských obcí, tvořených vystěhovalci, zůstává nadále podřízeno přímo papeži Šenudovi III. Nový metropolita bude spravovat jen devět obcí tvořených Brity, očekává se však příliv duchovních a věřících z anglikánské církve. V současnosti vede koptská církev obdobná jednání s Celtic Orthodox Church.

MDKI Bensheim 3/95 s. 64

Biskup Wilskens o úctě svatých

Emeritní hannoverský luterský biskup Ulrich Wilskens, u nás známý spíše jako novozákonník a překladatel Písma, odpověděl na dotaz KNA týkající se úcty ke svatým v evangelictví následovně:

Věříme-li skutečně ve vzkříšeného Krista a říkáme-li tedy s apoštolem Pavlem:

.Žijeme-li, žijeme v Pánu, a umíráme-li, umíráme v Pánu: Patříme tedy Pánu, když žijeme i když umíráme" (Ř 14,8) - pak by mělo být vlastně jasné, že v každé modlitbě ke vzkříšenému Pánu a v každé slavnosti večeře Páně, v níž je přítomen, jsou u něho spolupřítomni i naši zemřelí! Proč by pak nemělo být možné, že jedni prosí za druhé - jsme přece zvyklí dělat to v době našeho pozemského života?! Smí-li mne spolubratr prosit: .Modli se za mne" - proč pak já nesmím - v rámci modlitby ke Kristu, v němž přece zůstávají spojeni mrtví i živí - prosit i Matku Boží Marii: .Pros za mne!"?

Hranice mezi životem a smrtí je přece v Kristu zrušena - a v něm i pro naše vzájemné vztahy! My evangelíci sice právem říkáme, že stačí modlitba ke Kristu - není zapotřebí vzývat svaté. Je tomu však tak, že je to pro nás zcela vyloučeno? Neodmítáme přece ani přímluvy jedněch za druhé, ačkoli jedině v Kristu je pomoc!

Institut ekumenických studií v Praze

otevřel první tříletý kurz ekumenické teologie. Úvodní soustředění studentů se konalo ve dnech 15. - 24. 9. 1995 v evangelickém sborovém domě ve Hvozdnici. Blok přednášek na téma .Církev v dnešní společnosti" přednesli Jan Jandourek a Pavel Zach, druhého bloku .Úvod do teologického myšlení" se ujali Ivana Dolejšová, Václav Ventura a Ivan O. Štampach.  Slavnostní zahájení akademického roku za účasti představitelů církví, řádů a kongregací se uskuteční 4. 10. 1995 v 17 hod v budově Jaboku, Salmovská 8, Praha 2.