Jste zde

Zprávy

Intronizován moskevský patriarcha Kirill I.

Moskva (KAP) Nový patriarcha ruské pravoslavné církve Kirill I. byl v neděli 1. února během slavnostní bohoslužby v kate­drále Krista Spasitele v Moskvě uveden do svého úřadu. Obřadu se zúčastnili ruský prezident Dimitrij Medvěděv, premiér Vladi­mir Putin a řada dalších politických i nábo­ženských reprezentantů. Mezi hosty byl i před­seda Papežské rady pro jednotu křesťanů kard. Walter Kasper a generální sekretář Světové rady církví Samuel Kobia. Kard. Kasper předal novému patriarchovi liturgický kalich jako dar od papeže Benedikta XVI. Kalich podle papeže vyjadřuje naději na brzké úplné společenství obou církví.

Ruská pravoslavná církev má asi 170 milionů věřících, kteří žijí především na území Ruska, Ukrajiny, Běloruska, pobaltských států a Kaza­chstánu. Po pádu komunismu se církev rychle rozvíjí a vznikají nové kostely a kláštery; jejich počet však doposud nedosáhl stavu před bolševickou revolucí roku 1917. I samotná katedrála Krista Spasitele byla znovu posta­vena před deseti lety, protože původní stavbu z 19. století nechal strhnout sovětský diktátor Stalin.

Znovupřijetí lefebvristů a skandál R. Williamsona

Vatikán (KAP) Papež Benedikt XVI. zrušil exkomunikaci čtyř biskupů, kteří tento nej­přísnější církevní trest obdrželi poté, co se nedovoleně nechali roku 1988 vysvětit ultra­konzervativním schizmatickým biskupem Marcelem Lefebvrem (1905-1991).

Vzápětí po oznámení papežova rozhodnutí se pozornost světové i církevní veřejnosti soustředila na Richarda Williamsona, jednoho z uvedených biskupů, který se veřejně pre­zen­tuje jako popírač holokaustu. Německá kancléřka Merkelová kvůli této záležitosti tele­fonovala papežovi a požadovala, aby se od Williamsonových názorů jasně distancoval. Papežovo rozhodnutí ostře kritizovali mnozí představitelé Židů. Například generální sek­retář Ústřední rady Židů v Německu Stephan J. Kramer uvedl, že událost zpochybnila vše­chny dosavadní výroky Vatikánu, které zlepšily vztahy k židovstvu, a nyní v zásadě stojíme před „hromadou střepů". Podle Kra­mera není záležitost jen nahodilou nehodou, ale projevem toho, že papež celou řadou rozhodnutí „víc a více nastupuje cestu směrem ke tradicionalismu v katolické církvi".

Kritika přišla i z vysokých církevních kruhů. Kuriální kardinál Walter Kasper, který spatřuje v událostech chybu „managementu kurie", zdůraznil, že i po zrušení exkomunikace jsou lefebvrovští biskupové nadále suspendováni a nedostanou automaticky žádné funkce v církvi. Německý kardinál Karl Lehmann požadoval jasnou omluvu Vatikánu, protože zrušení Williamsonovy exkomunikace je podle jeho názoru „katastrofou pro přeživší holo­kaustu". Bývalý předseda německé biskupské konference uvedl, že papež musí dát jasně najevo, že popírání holocaustu není žádný „kavalírský delikt".

Petice žádá uznání koncilu tradicionalisty i Římem

Praha (KAP, vlastní zpráva) V německých zemích byla zahájena petice katolíků reagující na zrušení exkomunikace biskupů Bratrstva sv. Pia X. Podepsaní žádají neomezené a úplné uznání usnesení Druhého vatikánského koncilu.

S peticí je možno se seznámit na webové stránce http://www.petition-vaticanum2.org/ a lze ji elektronicky nebo běžným způsobem (podpisové seznamy ke stažení) podepsat. Po skončení podpisové akce bude výsledek oznámen Vatikánu, biskupským konferencím, ústřednímu výboru německých katolíků (ZdK) a tisku. Úplné znění překladu petice, nazvané Žádáme úplné uznání usnesení Druhého vatikánského koncilu přinášíme uvnitř tohoto čísla Getseman.

Petici dosud podepsalo asi 20 tisíc lidí. Tři profesoři teologie na univerzitě v Řeznu, Sabine Demelová, Burkhard Porzelt a Heinz-Günther Schöttler, kteří petici podpořili, byli tamním biskupem Ludwigem Müllerem obvi­něni, že tak papeži podsouvají poško­zování církve. Biskup teology ultimativně vyzval, aby své podpisy odvolali a Benediktu XVI. se omluvili. Navíc se všichni mají osobně dostavit k biskupovi a znovu složit přísahu věrnosti a vyznání víry. Všichni dotčení profesoři v prohlášení odmítli tvrzení, že papeži přisuzují „nedostatečnou osobní a učitelskou integritu", není však jasné, zda je tím konflikt urovnán.

Zemřel kardinál Kim

Soul (KAP) Ve věku 86 let zemřel v Soulu první korejský kardinál Stephen Kim. V šedesátých až osmdesátých letech minulého století patřil k předním odpůrcům tehdejších jihokorejských vojenských diktatur a získal si tak mimořádné zásluhy o lidská práva a demokratizaci své země.

Kim studoval na univerzitách v Tokiu a Münsteru, biskupem v Masanu byl jmenován roku 1966, o dva roky později se stal arcibiskupem v Soulu, roku 1969 jej Pavel VI. jmenoval kardinálem. Kim prosazoval v Korei reformy v duchu II. vatikánského koncilu, zapojoval laiky do evangelizace a podporoval dialog s nekřesťanskými náboženstvími.

Nezdařená nominace biskupa

Linec (KAP) Konzervativní farář z rakouské obce Windischgarsten Gerhard Maria Wagner (narozen 1954) byl papežem 31. ledna jmenován na místo světícího biskupa linecké diecéze, ačkoli nebyl mezi osobami na tuto funkci navrženými samotnou diecézí. Po jmenování se v Rakousku zvedla vlna kritiky a řada občanů ohlásila vystoupení z katolické církve. V popředí kritiky byly Wagnerovy výroky, jimiž vysvětloval ničivý hurikán Katrina, který roku 2005 zpustošil americké město New Orleans, jako boží trest za mravní zkaženost obyvatel, a mimo jiné poukazoval na pláno­vanou demonstraci tamních homosexuálů, kterou hurikán překazil.

Následkem veřejné debaty Wagner 16. února požádal o zproštění nominace a Vatikán ještě téhož dne jeho prosbě vyhověl. Předseda rakouské biskupské konference kardinál Christoph Schönborn prohlásil, že mimořádná konzultace rakouských diecézních biskupů vzala Wagnerův krok na vědomí se „souhlasem a uznáním". Schönborn dále uvedl, že rakouští věřící mají právo očekávat, že v budoucích biskupských volbách „bude průběh hledání kandidátů, přezkoumávání návrhů a konečné rozhodnutí děláno pečlivě a s pastoračním citem". Tím by se mělo zajistit, aby biskupové byli jmenováni pro místní církev a ne proti ní.

Church of England jedná o biskupském svěcení žen

Londýn (KAP) Na generální synodě anglické anglikánské církve (Church of England) hlasovalo 281 přítomných pro usnesení umožňující svěcení žen na biskupky; 114 delegátů bylo proti, 13 se zdrželo. Předlohu nyní čeká pravděpodobně několikaletý proces přepracování. Nakonec musí získat minimálně dvoutřetinovou většinu v každé ze tří komor synody - mezi biskupy, klérem i laiky. To však pozorovatelé vzhledem k současnému rozložení sil nepovažují za pravděpodobné.

Vatikán si připomíná Darwina

Vatikán (KAP) U příležitosti letošního Darwinova roku se na vatikánské univerzitě Gregoriana bude 3. až 7. března konat vědecká konference na téma Biologická evoluce: fakta a teorie. Prezident papežské kulturní rady arcibiskup Gianfranco Ravasi řekl novinářům, že doufá v nové impulsy dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a vírou.

Na prezentaci konference vyjádřili církevní experti zřetelné výhrady vůči konceptu „inteligentního designu", podle něhož se svět vyvíjí podle plánu nějakého stvořitelského inteligentního principu, který stále zasahuje do dění. Jezuitský filozof Marc Leclerc řekl, že tato teorie je „naprosto nepřijatelná". Bůh totiž nepřichází jako „deus ex machina" aby zacelil mezery vědeckého výkladu. Také fundamentální teolog Giuseppe Tanzella-Nitti kritizoval, že tato teorie snižuje roli Stvořitele na pouhou „inteligentní instanci".