Jste zde

Jednota v Duchu je víc než rozdíly konfesí

autor: 

Otevřený dopis hnutí My jsme církev o ekumeně na Katolickém dni v Hamburku. Předsedovi Německé biskupské konference a biskupům arcidiecéze Hamburk.

Velevážený pane biskupe Dr. Karle Lehmanne,
velevážený pane arcibiskupe Dr. Averkampe,velevážený pane pomocný biskupe Dr. Jaschke,
velevážený pane pomocný biskupe Werbsi!

Za několik dní začne 94. katolický den v Hamburku pod heslem "Jeho je čas". Tento Katolický den je důležitou etapou na cestě k prvnímu ekumenickému Církev-nímu dni v Berlíně roku 2003. Mnoho křesťanek a křesťanů proto od hamburského Katolického dne očekává jednoznačné a viditelné impulsy pro ekumenu. Po pode-psání Společného prohlášení o nauce o ospravedlnění 31. října 1999 v Augsburgu se - zhruba pět set let po reformaci vzešlé z Německa - nabízí církvím u nás velká šan-ce učinit zřetelný krok směrem k jednotě v mnohosti. Tuto šanci nesmíme promarnit.

Od ekumenického setkání o letnicích 1971 členové církví zřetelně a hluboce touží po společenství stolu mezi všemi křesťany. Nesčetní křesťané pociťují již nyní prak-tikovanou společnou eucharistii jako reálný symbol jednoty, významnější než stáva-jící konfesní různosti. Podle papežova modlitebního tématu na měsíc červen se má-me modlit obzvlášť za to, aby Kristus, chléb života, byl víc a více přijímán jako spá-sa světa a rozdílen v bratrské a sesterské lásce.

Bylo by teologicky a pastorálně smysluplné a odpovědné,.kdyby byli u příležitosti Katolického dne v Hamburku k eucharistickému stolování pozváni i nekatoličtí křesťané a křesťanky. V žádném případě by se - jako před dvěma roky na Katolic-kém dni v Mohuči - nemělo pozvání ke slavení bohoslužby spojovat se zákazem účasti na eucharistickém pokrmu.

Svátostí eucharistického chleba se "reprezentuje a uskutečňuje jednota věřících, tvořících jedno tělo v Kristu (1 Kor 10, 17). Všichni lidé jsou povoláni k této jednotě v Kristu." (LG 3) - i když nepatří do římskokatolické církve. Kdo vylučuje druhé od přijímání eucharistického chleba, přeceňuje stávající rozdíly a brání také tomu, aby se křesťané sjednotili.

Vírou a křtem jsme se všichni - katolíci i evangelíci - stali jedním tělem, jehož hlavou je Kristus. "Při lámání eucharistického chleba dostáváme skutečný podíl na těle Páně a jsme pozvedáni ke společenství s ním a mezi sebou navzájem." (LG 7) Společenství v Duchu svatém je hlubší a závaznější než formální právnická vymeze-ní jedné křesťanské konfese vůči druhé anebo než dogmatické rozdíly.

Hostitel eucharistické hostiny je jen jeden: Ježíš Kristus, jenž všechny zve ke svému stolu. I když nositelé úřadu vykonávají obzvláštní službu pro církev a v církvi, nepřísluší jim rozhodovat o tom, komu je pozvání Ježíše Krista určeno a komu není.

Rádi bychom na katolickém dni v Hamburku slavili eucharistii společně se svými evangelickými bratry a sestrami. Tak by se eucharistie stala reálným symbolem ještě nedovršené jednoty církví, vyvolávajícím naději na ekumenické soužití v jednotě přes existující rozdílnosti.

podepsáni Dr. Magdalene Bussmannová a Christian Weisner
za Spolkový tým KirchenVolksBewegung Wir sind Kirche

Kontaktní adresa:
"Wir sind Kirche" c/o Christian Weisner
Hildesheimer Str. 103
D-30173 Hannover
Tel.: +49 (0511) 80 00 10
Fax : +49 (0511) 988 60 50
e-mail: info@wir-sind-kirche.de
internet: www.wir-sind-kirche.de

z němčiny přeložil JaS