Jste zde

Ekumenické rituály

Zatímco ještě v polovině 20. století byly rozdílné rituály jednotlivých církví a jejich interpretace jednou z hlavních překážek sjednocení křesťanů, dnes bohoslužby představují jeden z hlavních prostředků sjednocení.
Kromě „ekumenické“ obnovy vlastních liturgií jednotlivých denominací církví vznikají, zejména v ekumenických komunitách či pro určité příležitosti, liturgie společné, ekumenické. V našich podmínkách představují společné bohoslužby určitý problém pro pravoslavné církve. V pravoslaví je termín „liturgie“ (bohoslužba) vyhrazen pro eucharistii/večeři Páně, takže se nehovoří o ekumenické liturgii, ale ekumenické slavnosti.
Nejvýznamnější ekumenickou liturgií je Eucharistická liturgie z Limy sestavená pro slavnostní zakončení zasedání Komise pro víru a řád SRC v Limě v r. 1982, na kterém byly přijaty dokumenty ekumenické konvergence1 týkající se křtu, eucharistie a pojetí úřadu.

V odstavci 27 druhého oddílu dokumentu Křest – večeře Páně – ordinace je napsáno:

Eucharistická liturgie je ve své podstatě jednotným celkem; historicky obsahuje tyto prvky různě uspořádané a s různým stupněm závažnosti:

písně chval;

akt pokání;

vyhlášení odpuštění;

zvěstování slova Božího (různým způsobem);

vyznání víry (Kredo)

přímluvy za celou církev a za svět;

přípravu chleba a vína;

díkůčinění Otci za div stvoření, vykoupení a posvěcení (odvozené od židovské

tradice berakah);

Kristova slova ustanovení svátosti podle novozákonní tradice;

památku (anamnésis) velkých činů vykoupení, utrpení, smrti, vzkříšení, nanebevstoupení

a letnic, jež daly vznik křesťanské církvi;

vzývání Ducha svatého (epiklésis) nad společenstvím a nad živly chleba a vína (buď před slovy ustanovení, nebo po nich, či na obou místech); nebo jakákoli jiná připomínka Ducha svatého, která by vhodným způsobem vyjádřila „epiklétický“ charakter eucharistie;

odevzdání věřících Bohu;

připomínku obecenství svatých;

modlitbu za návrat Páně a za konečné zjevení jeho království;

– „Amen“ celého shromáždění;

modlitbu Páně;

znamení smíření a pokoje;

lámání chleba;

jedení a pití ve společenství s Kristem a s každým členem církve;

závěrečný akt chvalořečení;

požehnání a poslání.

V duchu těchto domluvených principů byla sestavena liturgie2, která pravdivě vyjadřovala shodu a vděčnost účastníků různých tradic včetně pravoslavných a římskokatolických. Příprava liturgie byla svěřena ekumenické komunitě v Taizé, jmenovitě bratru Maxu Thurianovi. Bratři v Taizé měli již v té době bohaté zkušenosti z praktikovaného interkomunia.3 Liturgie vychází z této živé zkušenosti, navíc je odborně dobře připravená, je didaktická – dává nahlédnout do své struktury, každý kdo ji slaví, ví co slaví.
Významným momentem pro Limskou liturgii se stalo, když v roce 1983 arcibiskup z Canterbury, Robert Runcie, použil její text ke slavení eucharistie na valném shromáždění Světové rady církví (SRC) ve Vancouveru v r. 1983. Od té doby je slavena i na dalších valných shromážděních SRC.
Tím, že je určena pro mimořádnou slavnostní příležitost, přináší její běžné užívání jisté problémy. Jeví se jako přetížená, některé části má zdvojené. Je poplatná římskokatolické struktuře včetně jejích drobných nedomyšleností. Např. Dvě nezávislé řady přímluv (a další řada v rámci anafory) jsou ovlivněny spíše východními tradicemi; při přípravě darů jsou, podobně jako v současném římském misále, zařazeny dvě berachot, ačkoli funkci beraky v křesťanské liturgii má mít eucharistická modlitba; eucharistická modlitba věrně kopíruje římskou strukturu, která má původ v menšinovém alexandrijském liturgickém typu, ačkoli většina liturgií Východu i Západu vychází z antiochijského liturgického typu; pozice některých prvků je neobvyklá – vyskytuje se převážně jen v římské liturgii – např. umístění pozdravení pokoje až těsně před přijímání je výhradně římské.
Pro běžné užití v ekumenickém shromáždění chybí promyšlené zapojování dalších subjektů slavících liturgii, tedy nejen ordinovaných předsedajících. Přes tyto drobné nedostatky je Limská liturgie živá, je stále slavena a probíhají její úpravy a inkulturace v Třetím světě.
Méně rozšířená je liturgie obnovy křtu4 sestavená podle principů uvedených v odstavci 20 prvního oddílu dokumentu Křest – večeře Páně – ordinace:

V každém řádu křtu by měly mít své místo alespoň tyto prvky: čtení textů z Písma, které se týkají křtu; vzývání Ducha svatého; odřeknuti se zlého; vyznání víry v Krista a svatou Trojici; použití vody; vyhlášení, že pokřtěné osoby nabývají nové identity synů a dcer Božích, a že jsou jako údy církve povoláni k tomu, aby svědčili o evangeliu.

Podle principů limských dokumentů jsou sestavovány liturgie jak jednotlivých církví, které procházeny liturgickou obnovou, tak nové ekumenické liturgie. Příkladem je „Liturgie stvoření“ pocházející z anglikánského prostředí. Byla slavena např. 26.7.2015 v rámci 38. konference Mezinárodního ekumenického sdružení v Praze v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích. Interkomunio se předpokládá, jak vyplývá z rubriky zařazené před přijímáním:
Všichni pokřtění členové shromáždění zakotvení v některé z trojičních církví jsou pozváni, aby přijímali. Ostatní, včetně těch, kterým brání svědomí nebo řády jejich vlastní církve od přijetí přijímání jsou zváni, aby přistoupili k některému z duchovních a získali požehnání.
Struktura liturgie odpovídá schematu, který je dnes v západních liturgiích obvyklý: bloku slova a eucharistickému bloku předchází stručný úvod a krátký závěr je zařazen na konec. Bohoslužba je sestavena pro slavnostní příležitost, pro „běžné“ užití je poněkud přetížená. Zbytné jsou např. modlitby pokání či vyznání víry (obojí se v liturgiích 1. tisíciletí nevyskytovalo. Nadbytečné jsou berachot nad chlebem a vínem neboť zdvojují eucharistickou modlitbu. Diskutabilní je umístění pozdravu pokoje a modlitby Páně. Obvyklejší je jejich umístění mezi blok slova a eucharistie.

Struktura Liturgie stvoření

Úvodní obřady

1. Úvodní hymnus All creatures of our God and King – dle Františka z Assisi, ukázka např. https://www.youtube.com/watch?v=XIsG6xLkhTU

2. Liturgický pozdrav

3. Modlitby pokání – viz ukázka níže

4. Gloria – ukázka např. https://www.youtube.com/watch?v=eVsbuMZP1Qg

5. Vstupní modlitba

Blok slova

6. Biblické čtení

7. Žalm

8. Alelujový zpěv – keltský,

ukázka např. https://www.youtube.com/watch?v=V47jBVz9LE4

9. Evangelium

10. Alelujový zpěv

11. Kázání

12. Vyznání víry

13. Přímluvné modlitby – viz ukázka níže

Blok eucharistie

14. Zpěv k přinášení darů

15. Berachot nad chlebem a vínem

16. Eucharistická modlitba vč. zpívaných aklamací

17. Pozdrav pokoje

18. Modlitba Páně

19. Lámání chleba provázené zpěvem

20. Přijímání provázené zpěvy

21. Modlitba po přijímání

Závěr

22. Chvalozpěv

23. Poslání

Modlitby pokání v Liturgii stvoření

Výzva k vyznání

Bratři a sestry, zkoumejme svoje srdce a mysl abychom si připomenuli, že Bůh nás volá v Ježíši Kristu.

  1. Bůh řekl: Jsem Pán tvůj Bůh, nebudeš mít jiného Boha mimo mne.

Odpusť nám, pro Ježíše Krista, když jsme sami sebe pokládali za dobré a zneužívali stvořený svět.

  1. Nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by zneužil jeho jméno

Odpusť nám, když zapomínáme tvé jméno Láska a nevládneme nad tvým stvořením se soucitem a slitováním.

  1. Uchovej svatým sobotní den.

Odpusť nám, když zapomínáme na tvé volání k odpočinku a pokoji a naplňujeme tvé stvoření roztěkaným neklidem využívání, konzumu, obchodu a potěšení.

  1. Budeš ctít svého otce a matku aby se ti dobře vedlo a abys žil dlouho na zemi.

Odpusť nám, když srdcem nepřijímáme moudrost našich předků (praotců) ani rozumné rady našich starších.

  1. Nezabiješ. Nezcizoložíš.

Odpusť nám, když následujeme své ničivé instinkty a přinášíme válku a smrt do našeho životního prostředí a když zneužíváme jeden druhého a poklady stvoření.

  1. Nebudeš krást. Nevydáš proti bližnímu falešné svědectví.

Odpusť nám, když si bereme, co spravedlivě patří chudým a generacím, které přijdou po nás a když jsme nepoctiví v našich jednáních týkajících se mezinárodních financí a obchodu.

  1. Nebudeš prahnout po domu svého bližního. Nebudeš prahnout po ženě svého bližního, jeho služebníku, otrokyni, dobytku, po čemkoli co patří tvému bližnímu

Odpusť nám, když svá srdce upínáme na něco, co není naše a ničíme přirozenou harmonii a pořádek světa.

Výzva předsedajícího

Ptám se každého z vás osobně i jako společenství: Otevřeli jste svá srdce Bohu, abyste před ním přiznali všechny cesty, kdy jste nežili podle jeho vůle pro jeho stvoření?

Všichni:

Otevíráme naše srdce Bohu a toužíme znát jeho vůli,

abychom mohli žít v souladu s láskou

kterou vložil do srdce svého stvoření.

Následuje chvíle ticha

Pane náš, stvořiteli, dej nám schopnost nově vidět tvou lásku,

aby náš svět mohl být znovu postaven

Pane, smiluj se

Zpěv: Kyrie eleison

Kriste, živé Slovo, skrze něž všechny věci přišly, aby přinesly tvé světlo do temnot našeho světa.

Kriste, smiluj se

Zpěv: Christe eleison

Pane náš Spasiteli, kéž tvá vykupující milost otevře naše srdce, abychom viděli krásu tvé přítomnosti ve všech našich bratřích a sestrách.

Pane, smiluj se

Zpěv: Kyrie eleison

Předsedající říká

Kéž nám Bůh náš Otec, základ lásky a milosrdenství,

odpustí a osvobodí nás od našich hříchů

uzdraví a posílí nás svým Duchem,

a pozvedne nás k životu nového stvoření v Kristu,

našem Pánu.

Všichni Amen

Přímluvné modlitby v Liturgii stvoření

V síle Ducha a sjednoceni s Kristem modleme se k Otci

Modleme se za zachování světa

Ticho

Pane, děkujeme ti za krásu a bohatství tvého světa. Dáváš nám a všem lidem milost být přáteli země, abychom žili v harmonii s tvým stvořením a s moudrostí a šlechetností užívali její přízně.

Všichni zpěv: Through our lives and by our prayers your Kingdom come. Skrze naše životy a prostřednictvím našich modliteb přijde Tvé království

Modleme se za mír a sdílenou prosperitu.

Ticho

Děkujeme za vůdce, kteří slouží společnému dobru. Dej moudrost těm, kdo mají odpovědnost a pravomoc v každé zemi, abychom mohli spravedlivě sdílet zdroje tvého světa, a pracovat společně s důvěrou ke cti a ochraně tvého stvoření.

Všichni zpěv: Through our lives

Modleme se každý za svůj vlastní národ.

Ticho

Děkujeme za země, ze kterých pocházíme a rozmanitost tvého lidu. Přiznáváme, že si můžeme natolik vážit jeden druhého, abychom všichni mohli být obohacováni tím, co máme společného. Kéž každý národ přinese svůj příspěvek k zachování života na naší planetě, k redukci globálního oteplování, a k úlevě potřebných, aby tak mohli být všichni lidé osvobozeni od zoufalství, chudoby a sociálního vyloučení.

Všichni zpěv: Through our lives

Modleme se za církev Boží, její poslání a jednotu

Ticho

Pane, děkujeme ti za dobrou zprávu o spasení pro všechny lidi. Posiluj každého z nás pro naši práci a posiluj svou církev k hlásání evangelia ve službě, slovu a svátostech. Sjednoť v pravdě a přátelství všechny, kdo vyznávají tvé jméno, tak abychom mohli být svědky jednoty všech lidí a jednoty celého stvoření.

Všichni zpěv: Through our lives

Modleme se za sebe

Ticho

Pane našeho života, děkujeme ti za přátelství, které obohacuje naše životy a naši práci. Odevzdáváme ti sami sebe a jeden druhého, naše rodiny, ty, se kterými pracujeme a vychutnáváme si volný čas, své příbuzné a naše přátele. Uschopni nás svým Duchem k životu v lásce k tobě a k sobě navzájem a k celému světu, který jsi nám dal.

Všichni zpěv: Through our lives

Modlíme se za ty, kteří mají potřeby kteréhokoli druhu.

Ticho

Pane, děkujeme ti za to, že jsi ten Bůh, který přináší milosrdenství a celistvost. Modlíme se za ty, kdo trpí naším nedostatkem péče o tvé stvoření. Zajisti a uzdrav všechny, kdo mají nějaký zármutek, potřebu, nemoc nebo jiný problém. A dej nám všechny dary moudrosti, trpělivosti a laskavosti abychom mohli pečovat o všechny, kdo trpí.

Všichni zpěv: Through our lives

Vzdáváme díky a modlíme se za ty, kteří nás ve víře opustili.

Ticho

Pane, vzdáváme ti díky za tvé služebníky a služebnice jakéhokoli věku a zvláště za ty, které máme privilegium nazývat svými přáteli. Dej ať my, se všemi tvými svatými smíme být přivedeni k radostnému vzkříšení a naplnění tvých záměrů s celým stvořením.

Všichni zpěv: Through our lives

Předsedající zakončuje modlitbou

Pane náš Stvořiteli a Vykupiteli,

Dáváš všechny zdroje světa

abys zachoval veškeré živé bytí.

A tak jsi uspořádal náš život,

že jsme závislí jeden na druhém.

Dej nám milost vážit si života všech lidí,

a pečovat o život zvířat, stromů, rostlin a minerálů

na zemi i na moři,

abychom mohli vzdávat slávu tvému Otci, Synu i Svatému Duchu.

Všichni Amen

Situace v Čechách

Vhodným vodítkem při sestavování ekumenických liturgií v našem prostředí je dílo prof. Pavla Filipiho (1936-2012) Po ekumenickém chodníku, Příručka ke vztahům a možnostem spolupráce mezi církvemi, Kalich, 2008. Filipi rozlišuje mezi pohostinskou bohoslužbou, kterou připravuje jedna církev a pozve na ni zástupce dalších církví a ekumenickou bohoslužbou ve vlastním slova smyslu, kterou připravují zástupci církví společně. Často se chybuje v tom, že části liturgie určené laikům (např. čtení biblických čtení, přednášení přímluvných modliteb) jsou svěřovány ordinovaným. Zřejmě proto, aby každý ordinovaný zástupce církve měl svou aktivní roli. Jiný problém vidím v určité zaostalosti české ekumény, kdy dosud nemáme ekumenický překlad základních liturgických textů jako je např. modlitba Páně či Apostolikum. Naproti tomu ekumenický překlad bible jsme měli jako jedni z prvních na světě.

Vyhodnocení ankety

Římskokatolička v Německu

V Německu je evangelicko-katolická ekuména téměř nutností. Ekleziopraxe je podstatně dál než ekleziologie. Samozřejmostí jsou "ekumenické" svatby, které jsou na papíře obvykle katolické, někdy ale také evangelické. V Německu je hodně katolických duchovních, kteří mají pochopení pro nutnost a důležitost společných znamení („Zeichen geben“) a jsou ochotni riskovat. Postihy pro zúčastněné v podstatě neexistují, resp. jsou neúčinné, tudíž se nikdo ze zúčastněných nebojí. Média a většina věřících stojí na straně otevřených a nebojácných křesťanů, kteří se snaží interpretovat evangelium do dnešní doby, tudíž se konzervativní biskupové musí spíš ještě bát o svou pověst, pokud by se snažili ekumenickým snahám házet klacky pod nohy. Obvykle tudíž radši dělají, že nic nevidí: "Was das Auge nicht sieht, das tut dem Herzen nicht weh." (Co oko nevidí, to srdce nebolí.)

Ekumenické bohoslužby se slaví někdy i v neděli dopoledne tj. v době, kdy se současně konají i bohoslužby katolické. To je teoreticky zakázané, v naší diecézi ale tak nějak biskupem dovolené resp. biskup oficiálně sdělil, že za to nikoho nebude postihovat. Myslím si, že se při nich občas praktikuje interkomunio. To jde v mnoha případech zcela oficiálně i z katolické strany, protože náš biskup N. vydal před několika týdny novou směrnici. Toto prohlášení jen zlegalizovalo stav, který panuje už mnoho let: Manželské páry, které jsou různého vyznání, mohou přistupovat společně ke Stolu Páně. To znamená, že evangelické manželky a manželé mohou zcela oficiálně přistupovat k eucharistii spolu se svými katolickými partnery resp. partnerkami. Doporučuje se, předtím pohovořit s duchovním. Kdo tak učinit nechce, tomu biskup v prohlášení vzkazuje, že to dělat nemusí.

Můj evangelický manžel čte v našem katolickém kostele biblická čtení. Ještě ke všemu je ten kostel poutní, spravovaný velmi zbožnými karmelitány z Indie... Místní lidé si mého muže nevybrali vědomě jako evangelíka (oni to o něm nevěděli), ale když jsem to onomu indickému knězi prozradila, tak to pro něj nebyl žádný důvod pro který by manžel musel službu opustit. Ba naopak, můj muž čte čím dál častěji a rád. Sedí celou mši pěkně privilegovaně vedle oltáře a poté samozřejmě jde „k přijímání“. Pokud vím, tak přímo v místním dómu je lektorem také jeden evangelík a to zcela oficiálně.

Všechny služby, které jde svěřit laikům, se laikům obvykle svěřují, ať je to bohoslužba katolická nebo ekumenická.

Společná ekumenická bohoslužba se v našem městě například koná 31. prosince na poděkování za uplynulý rok. Koná se na náměstí a je to velká tradice. Přichází spousta lidí, kteří jinak do kostela nechodí.

Husitka v Praze

Zažila jsem řadu ekumenických bohoslužeb v rámci aliančního týdne či týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ty první obvykle ve sboru CB v Římské, ty druhé u františkánů, vždy bez eucharistie. Služby byly svěřeny jen ordinovaným - s výjimkou hudby.

Ekumenickou svatbu si pamatuji jednu v římskokatolickém kostele (i s eucharistií).

Dlouho jsme v naší obci slavili jednou měsíčně Limskou eucharistickou liturgii. Předsedal evangelický či husitský farář, laici byli husiti, evangelíci a někdy i katolíci. Čtení bylo svěřeno laikům, já jsem občas kázala.

Husitský jáhen v jižních Čechách

V poslední době jsem se účastnil ekumenického shromáždění u Husova pomníku v N. (jihočeské okresní město). Byli přítomni zástupci tří církví: řimskokatolické, CČSH, ČCE. Zazněly proslovy duchovních a starosty, modlitba husitského jáhna před otčenášem (uvedu nakonec), požehnání husitského faráře, zpěv „neproblematických“ písní z Husovy doby. Účastnilo se asi 40 lidí.

Modlitba o Husově svátku:

Věčný Otče, Ty vládneš z tajemných hlubin veškerenstva,

obklopen zářícími anděly.

S nimi stojí před Tvou Tváří i betlémský kazatel Jan,

který už zde na zemi planul nebeskou láskou k Tobě.

Prosíme, zažehni i v našich srdcích plamen Svatého Ducha,

abychom jako on dokázali následovat Beránka Božího

cestou kříže k plnému vítězství.

K Tobě se, Králi proroků a mučedníků,

obracíme modlitbou, kterou nám předal

Tvůj Syn a náš Bratr,

Ježíš z Nazareta, Kristus Vševládný: Otče náš...

Začátkem listopadu proběhla v N. (jihočeské okresní město) instalace nového evangelického faráře, které se účastnili krom mnoha evangelických duchovních i duchovní jiných církví (římskokatolický probošt se svým kaplanem, husitský jáhen a kazatel CB z N.), všichni seděli v presbytáři, krom obligátních zdravic rovněž na instalovaného vkládali ruce při modlitbě vysílání do služby.

Loni jsem se zúčastnil ekumenické bohoslužby slova v rámci Pride v N. (krajské město). Šlo však spíše o bohoslužbu husitskou, které se aktivně – tj. čtením evangelia - zúčastnil katolický kněz (dominikán) mimo službu. Obřad zahajoval a končil místní husitský farář, kázal husitský jáhen, modlitby a přímluvy četli laici. Požehnání dávali všichni tři duchovní současně.

Letošní obdobné bohoslužbě předsedal římskokatolický biskup. Byla to eucharistická slavnost, jinak vše podobné jako loni, kázal však biskup a husitský jáhen četl evangelium.

Římskokatolík v Praze

mám zkušenost z pravidelného slavení večeře Páně (vč. interkomunia) v prostorách, které využívá více církví: kostel sv. Václava v Bohnicích, kostel sv. Klimenta v Klimentské ulici, Kapli Milosrdného Samaritána ve Vojenské nemocnici ve Střešovicích. Novoročních ekumenických bohoslužeb jsem se zúčastnil jen prostřednictvím televizní obrazovky - přímého přenosu z místa slavení do obývacího pokoje:-)

Starokatolička v Praze

Ekumenická bohoslužba jedné starokatolické obce v Praze a sboru ČCE ve středních Čechách

- pravidelná 1x do roka, letos 3. ročník

- včetně večeře Páně, zváni všichni, kdo chtějí (jednou se účastnili i ŘK Kralupy,

ale nepřijímali)

- místo se střídá po roce (zatím 2x evangelický sbor, 1x starokatolická katedrála (do vlastní rotundy bychom se nevešli)

- ritus a předsedání dle toho, kdo zve, káže ten druhý

- přímluvy přednáší spontánně laici, biblická čtení jsou svěřena většinou osvědčenějším laikům (u evangelíků členové staršovstva)

- symbolika u eucharistické liturgie obvyklá

- následuje sdílení s pohoštěním

Římskokatolička v severních Čechách

Při sázení lípy k výročí 100 let republiky s Církví bez hranic jsem byla svědkem modliteb. Zástupci obce četli jednotlivé vlastnoručně připravené delší přímluvy za vlast a pak je vkládali ke kořenům stromu, který jsme pak společně zasypávali hlínou. Sama jsem vedla dva společné zpěvy.

Při modlitbách Taizé 4 x ročně se střídá prostor jednotlivých denominací (římkokatolické a evangelické). Modlitbu vede místní autorita nebo laik, ostatní jsou přizváni k rovné účasti.

Evangelík v západních Čechách

Jednu ročně se slaví ekumenická bohoslužba za jednotu křesťanů, střídavě u katolíků, baptistů a evangelíků.

 

Děkuji všem absolventkám a absolventům IES, kteří během roku přispívali v anketě.

2 mírně zkrácený český překlad https://www.iespraha.cz/node/94

3Týká se pouze komunity bratří, nikoli návštěvníků