Jste zde

Studium teologie ekumenicky

Dne 23. listopadu 2020 se uskutečnila valná hromada spolku Institut ekumenických studií v Praze (IES). S ohledem na epidemiologickou situaci se konala online. Hlavní náplň spolku spočívá v podpoře aktivit souvisejících s bakalářským programem Teologie křesťanských tradic na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento studijní program navázal na ekumenické studium teologie, které IES otevřel v roce 1995. IES tehdy v sobě spojil zkušenosti teologického vzdělávání před rokem 1989 v okruhu pražské obce kolem tajně svěceného biskupa Jana Konzala, zkušenosti několika asistentů z Husitské teologické fakulty a několika katolických kněží. Projekt podpořil rovněž prof. Pavel Filipi z Evangelické teologické fakulty, takže se na realizaci studia podíleli vyučující ze všech tří teologických fakult univerzity, což bylo s ohledem na situaci mezifakultní (ne)spolupráce v polovině 90. let 20. století poměrně unikátní. Studium předpokládalo a rozvíjelo otevřenost vůči členům jiných církví a lidem různého duchovního zaměření. Poskytovalo ekumenicky vstřícné studium teologie lidem z různých oborů a profesí, čímž vytvářelo prostor pro dialog jak mezi různými křesťanskými tradicemi tak pro dialog teologie s dalšími obory. Evangelická teologická fakulta v akademickém roce 1998/1999 převzala původně čtyřletý studijní program IES jako bakalářský studijní program s názvem Teologie křesťanských tradic (od akademického roku 2008/2009 bylo studium v souvislosti s připravovanou akreditací navazujícího magisterského programu zkráceno ze čtyř na tři roky). Spolek tento program nadále podporuje prostřednictvím různých aktivit, které přesahují rámec běžného studijního programu (např. organizace doprovodného programu při zářijových studijních kurzech, pořádání víkendových seminářů určených zájemcúm o teologii, bohoslužbami a duchovními cvičeními atd.). Většina aktivit pořádaných IES je zajišťována na dobrovolnické bázi bez nároků na honorář. Hlavním výdajem IES jsou odměny pro ředitele (na fakultě je zároveň koordinátorem studia) a sekretářku (na fakultě je zároveň studijní referentkou programu) poskytované na základě dohod o provedení práce. Fungování IES je závislé na darech, ať už pravidelných nebo jednorázových, nejčastěji od absolventů studia.

Na valné hromadě informoval ředitel Petr Jandejsek především o vlivu epidemiologických opatření na průběh studia a organizaci dalších aktivit IES. Poprvé za dobu pořádání víkendových seminářů musel být jarní seminář zaměřený na ekumenický dialog v Německu s ohledem na opatření zrušen. Jako náhradu za něj se studenti mohli účastnit online konference „Inspirativní projevy spirituality v době krize institucí“, kterou 30. dubna 2020 pořádala VOŠ Jabok ve spolupráci s Ekumenickým institutem ETF UK. Podzimní seminář věnovaný postavě Abrháma z pohledu různých tradic se nakonec uskutečnil ve zkrácené podobě online. Epidemie ovlivnila i realizaci dlouhodobého projektu s názvem „Pesach a Večeře Páně v mezináboženském dialogu“. Podařilo se realizovat zatím jen první dvě fáze projektu: Mezioborový semestrální seminář a víkendový seminář za účasti přednášejících z Izraele (příspěvky ze seminářy byly publikovány v Revue Společnosti křesťanů a Židů). Třetí fáze projektu, studijní cesta 12 studentů a 2 pedagogů do Izraele, byla sice připravena, včetně zajištění financí, ale z důvodů epidemiologických opatření byla prozatím odložena na rok 2021.

Odloženo bylo také slavnostní zahájení akademického roku 2020/2021, které mělo být spojeno s oslavou 25 let existence studia. Naopak se podařilo uskutečnit úvodní intenzivní studjní kurz v září 2020, kterým každoročně studium všech ročníků začíná. Další výuka probíhá online. Podařilo se vytvořit a zprovoznit nové webové stránky IES (www.iespraha.cz), kde najdou zájemci další informace o studiu a činnosti spolku IES. Pro akademický rok 2021/2022 je možné podávat přihlášky do 31. března 2021. U uchazečů se předpokládá základní orientace v biblických knihách a církevních dějinách (viz seznam doporučené literatury), obecně kulturní přehled a znalost jednoho světového jazyka (angličtiny, němčiny nebo francouzštiny). Důležitou charakteristikou studia je skutečnost, že je dostupné pro pracující i pro lidí, kteří studují jiné obory – kromě úvodního studijního kurzu v září probíhá výuka jedenkrát týdně v odpoledních a večerních hodinách. Je orientována na práci s texty a rozvoj kritického myšlení. Studenti, jak díky studiu, tak doprovodným aktivitám (liturgie, semináře, exercicie) nacházejí přátelské zázemí potřebné pro kritickou reflexi a upevňování vlastní víry, společenství napříč denominacemi a prostor pro sdílení i diskusi různých tradic.