Jste zde

Zprávy

Nový generální sekretář Konference evropských církví

(MV) Řídící výbor Konference evropských církví (CEC) na svém zasedání v Hannoveru dne 14. března 2024 oznámil jmenování nového generálního sekretáře. Stal se jím Frank Dieter Fischbach z Evangelické církve v Německu (EKD), který se funkce ujme v létě. Nahradí předchozího generálního sekretáře, dánského luterána Jørgena Skova Sørensena, který tuto funkci zastával od ledna 2020 do prosince 2023, kdy podal rezignaci z osobních důvodů, aby mohl být se svou rodinou v Kodani a věnovat jí více času.

Frank Dieter Fischbach studoval evangelickou teologii na univerzitách v Heidelbergu, Tübingenu a Bonnu, působil jako duchovní v evangelickém sboru v Troisdorf (1996-2011) a v Bad Münstereifelu (2019). V letech 2011-2018 byl delegován do Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE), které jej pověřilo činností výkonného sekretáře pro politiku zaměstnanosti a evropské sociální otázky Konference evropských církví v Bruselu. V této pozici úzce spolupracoval s institucemi Evropské unie a s Radou Evropy. Od roku 2019 byl v rámci Evangelické církve v Německu vrchním církevním radou a referentem pro zahraniční službu v Severní a Západní Evropě. Zároveň byl pověřeným zástupcem EKD v tzv. Míšeňském dialogu, tj. ekumenickém dialogu mezi Evangelickou církví v Německu a Anglikánskou církví, nazvaném podle Míšeňského prohlášení z roku 1988.

Nově jmenovaný generální sekretář vyjádřil svoji vděčnost za svěřenou důvěru a mimo jiné uvedl: „Pevně věřím v Konferenci evropských církví jako společenství různých evropských církví a v její zvláštní úlohu při utváření lepší budoucnosti Evropy, uskutečňování míru, smíření a prosazování hlasu pro společné křesťanské hodnoty v politické sféře.“

Konference evropských církví je společenstvím 114 církví z pravoslavné, protestantské a anglikánské tradice z celé Evropy a spolu se svými ekumenickými partnery zastupuje více než 380 milionů evropských občanů. Dvacetičlenný řídící výbor byl zvolen na loňském valném shromáždění, které se konalo v červnu 2023 v estonském Tallinnu. Valné shromáždění zvolilo nové vedení CEC: předsedou se stal arcibiskup thyateirský a britský ekumenického patriarchátu Nikitas; místopředsedy anglikánská biskupka Huntingdonu Dagmar Winter a Frank Kopania z Evangelické církve v Německu. Do řídícího výboru byl opětovně zvolen také Petr Kratochvíl, delegát Českobratrské církve evangelické a bývalý ředitel Ústavu mezinárodních vztahů.

Z církví, působících v České republice, je členskými církvemi CEC šest církví: Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku, Slezská církev evangelická augsburského vyznání a Starokatolická církev.

Nový generální sekretář/ka Ekumenické rady církví v ČR od listopadu 2024

(MV) Dosavadní generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice (ERC), starokatolický duchovní Petr Jan Vinš, oznámil, že na Valném shromáždění ERC v listopadu 2024, kdy skončí jeho druhé čtyřleté funkční období, již nebude na funkci znovu kandidovat a vrátí se zpět k akademické, církevní a charitativní práci. Očekává se, že Ekumenická rada církví v ČR vypíše výběrové řízení na nového generálního sekretáře nebo sekretářku.

Petr Jan Vinš byl generálním sekretářem zvolen Valným shromážděním ERC poprvé v roce 2016, podruhé v roce 2020. Úkolem generálního sekretáře ERC je řídit práci sekretariátu a koordinovat činnost jednotlivých komisí, vyřizuje běžnou agendu a zastupuje ERC v rozsahu určeném Valným shromážděním a Řídícím výborem.

Valné shromáždění je vrcholným orgánem ERC, které tvoří zástupci delegovaní členskými církvemi, nejvíce tři za každou církev, z nichž alespoň jeden musí být laik. Ze svého středu volí předsedu a dva místopředsedy na dvouleté období. Na posledním valném shromáždění, které se konalo 21. listopadu 2023 v Praze, byl předsedou ERC znovu zvolen Tomáš Tyrlík, biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Opětovně byla zvolena také 1. místopředsedkyně Ivana Procházková, superintendentka Evangelické církve metodistické. 2. místopředsedou byl nově zvolen Bronislav Matulík, místopředseda Rady Církve bratrské. Náhradníkem předsednictva zůstává Pavel Pokorný, synodní senior Českobratrské církve evangelické.

Ekumenická rada církví v České republice v současnosti sdružuje 13 členských církví. Několik dalších církví a zástupce Federace židovských obcí v České republice mají status pozorovatele. Začátkem roku 2024 požádala o status pozorovatele Náboženská společnost českých unitářů. Delegát České biskupské konference (zastupující Římskokatolickou a Řeckokatolickou církev) se zasedání účastní se statusem přidruženého člena.

Texty Týdne modliteb za jednotu křesťanů pro rok 2025 s mottem: „Věříš tomu?“ (J 11, 26)

(MV) Pro rok 2025 připravili modlitby a zamyšlení pro Týden modliteb za jednotu křesťanů bratři a sestry z mnišské komunity Bose v severní Itálii. Materiály, připravené vybraným místním společenstvím, společně vydávají vatikánské Dikasterium pro podporu jednoty křesťanů a Komise pro víru a řád Světové rady církví. Výsledný materiál je zasílán členským církvím Světové rady církví a římskokatolickým biskupským konferencím. Křesťané v jednotlivých zemích jsou vyzváni, aby texty přeložili a případně si je upravili pro vlastní potřebu.

Na rok 2025 připadá 1700. výročí prvního křesťanského ekumenického koncilu, který se konal v roce 325 v Nikáji nedaleko Konstantinopole. Tato vzpomínka poskytuje jedinečnou příležitost zamyslet se nad společnou vírou křesťanů, jak je vyjádřena ve vyznání víry formulovaném na tomto koncilu, a oslavit ji. Týden modliteb za jednotu křesťanů 2025 nabízí pozvání čerpat z tohoto společného dědictví a hlouběji proniknout do víry, která všechny křesťany spojuje.

Hlavní biblický text pochází z Janova evangelia 11, 17-27. Téma týdne "Věříš tomu?" (L 11, 26) vychází z dialogu mezi Ježíšem a Martou, když Ježíš navštívil dům Marty a Marie v Betánii po smrti jejich bratra Lazara. Týden modliteb za jednotu křesťanů se na severní polokouli tradičně koná od 18. do 25. ledna. Na jižní polokouli si církve často najdou jiné dny pro oslavu Týdne modliteb, například kolem Letnic, které jsou rovněž symbolickým datem pro jednotu církve.

Seminář zájemců o teologii na téma Moc v církvi a její zneužívání“

Institut ekumenických studií ve spolupráci s Ekumenickým institutem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Jabokem, Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou, zve na 57. víkendový seminář pro zájemce o teologii na téma „Moc v církvi a její zneužívání“, který proběhne ve dnech 26. - 27. dubna 2024 na Jaboku (Salmovská 8, Praha 2). Více informací naleznete na webu Institutu ekumenických studií v Praze v sekci Aktuality: https://www.iespraha.cz