Jste zde

Zprávy

autor: 

Činnost jezuitů v čínské církvi

Vídeň-Peking (KAP) Od léta, kdy došlo k přemístění provincialátu jezuitského řádu z Tchaj-wanudo Macaa, se zřetelně zvyšuje činnost řádu na čínském území jak na jihu, tak na severu Číny. Přesídlením do Macaa navazuje Společnost Ježíšova na 400 let staré kořeny křesťanské misie v Číně.

Církevní situace se v těchto oblastech za posledních pět let zlepšila, jak referoval pro KAPP Sperringer. Rozvíjí se množství sociálních projektů,zejména pro malomocné, a to ve spolupráci se státem. Zanedbané stanice pro malomocné v jižních provinciích S’‑čchuan a Chu-nanbyly upraveny a po lékařské strance modernizovány. V těchto stanicích pracují místní čínské řádové sestry, které získaly speciální lékařské a sociální vzdělání. Je zde umožněno hlásat evangelium.

V severní oblasti Che-pej s rostoucími velkoměsty byly rakouskými jezuity založeny církevní obce již před sto lety. V Che-peji vycházejí největší církevní noviny a je zde udržována webová stránka čínské církve (na adrese www.chinacatholic.org). Počátkem 90. let 20. století byla v Číně zavedena liturgie II. vatikánského koncilu. Při všech bohoslužbách se vkládá modlitba za papeže. Za kulisami se mluví o znovusjednocení s Římem, kdy např. při svěcení nových biskupů se bere zřetel na mínění římského centra.

Abbé Pierre proti novému bezpečnostnímu zákonu

Paříž(KAP) Otec bezdomovců, známý francouzský kněz chudých abbé Pierre, zahájil kampaň proti plánovanému novému zákonu o vnitřní bezpečnosti Francie. Řeholník předložil tyto změny zákona: nikdo nesmí být stíhám za žebrotu nebo zazdržování se v prázdných budovách, když mu nebyl nabídnut jiný odpovídající příbytek. Stát a úřady by neměly být stát v cestě pomoci, když se samy o patřičnou pomoc neumějí postarat. Díky navrhovaným změnám by mohly být emauzské domy podporovány ze strany většího počtu pomocných organizací, např. Armádou spásy a pomocí bezdomovcům Droit au logement.

Šest humanitárních organizací proti plánovanému zákonu o vnitřní bezpečnosti protestuje již od konce října. Kritika směřuje především proti kriminalizaci chudoby a většímu riziku trestního stíhaní pro okrajové skupiny společnosti.

Primas pro svěcení biskupek

Londýn(KAP) Nový anglikánský primas, arcibiskup z Canterbury Rowan Williams, se vyslovil pro svěcení žen na biskupky. Sám by osobně neměls tímto krokem žádné potíže, jak řekl. Anglikánská církev připouští ženy ke kněžskému svěcení již deset let, biskupský úřad je jim doposud uzavřen.

K tématu homosexuálních kněží searcibiskup vyjádřil, že se bude držet oficiálního učení církve, které odpírá svěcení mužům žijícím ve svazku s jinými muži. Arcibiskup však doufá, že se na toto téma opět otevře diskuse.

Angličtí anglikáni připustí další sňatek pro rozvedené

Londýn (KAP)Anglikánská církev Anglie v budoucnu umožní po rozvodu další církevnísňatek. Na současné generální synodě v Londýně delegáti odhlasovalizrušení stávajícího zákazu vydaného před padesáti lety. Synoda přepracujesměrnice, aby se dosáhlo jednotné praxe v celé zemi.

Již několik let mnozí kněží prováděli žehnánínebo dokonce církevní sňatek rozvedených. V připuštění druhého církevního sňatku po rozvodu dosáhly potřebné většiny všechny tři komory generální synody, biskupové, kněží i laici. Závěr potvrdil dosavadní doktrínu o nerozlučnosti manželského svazku, ale připustil nový sňatek za určitý okolností. Nová pravidla obsahují doložku o svědomí, která duchovnímu pastýři ponechává na rozhodnutí nový církevní sňatek odmítnout.

První setkání otevřené skupiny mladých liturgů ČCE

Těsně před koncem církevního roku se 22. a 23. listopadu 2002 sešla skupina studentek a studentů Evangelické teologické fakulty UK a vikářů a farářů ČCE se zájmem o liturgii. Skupina, vedená potřebou vzniku na liturgii orientovaného společenství, nespokojeností s podobou liturgického slavení v ČCE a zájmem o vnitrocírkevní dialog, se po dva dny věnovala referátům z oblasti liturgické teologie ipraxe, otevřené diskusi a slavení bohoslužeb. Záměrem této platformy bude i nadále liturgii žít, studovat a iniciovat širší rozhovor o možnostech jejího rozvoje v ČCE. E-mailová adresa pro případné zájemce o další informace je cerny@etf.cuni.cz

Švýcarské církve za ulehčení azylového zákona

Bern (KAP) Švýcarská biskupská konference s velkým ulehčením reagovala na „ne“ při lidovém hlasování o zpřísnění azylového práva. S 50,1 % podle hlasů a 12,5 proti 10,5 podle kantonů odmítli Švýcaři návrh pravicové Švýcarské lidové strany, podle kterého by byli odsunuti uprchlíci bez azylového řízení, pokud by přišli do Švýcarska z bezpečného třetího státu. Protože je Švýcarsko takovými třetími státy obklopeno, došlo by k faktickému vyloučení pozemních cest, kterými přichází okolo 95% azylantů. Biskupové zdůraznili podporu politiky solidarity vůči cizincům a utečencům.

Podle názoru švýcarských biskupů nakonec zvítězil rozum a právo hledat útočiště. Biskupové již vícekrát prohlásili, že jsou si vědomi toho, že každý stát má právo přijímat opatření, kterými omezuje zneužívání azylového práva. Nikdy se ale nesmí dopustit to, aby se pohrdalo důstojností uprchlíků. Egoistická omezení nejsou positivní a nepřinášejí skutečné řešení sociálních problémů.

Švýcarsko, které je jednou z nejbohatších zemí světa, musí také v budoucnosti zůstat nejvstřícnější. Jde o otázku svědomí. Většina pro Ne byla dosažena ovšem velmi těsně, 2700 hlasy. Pro změnu ústavy je navíc nutná také většina kantonů. V minulém roce hledalo ve Švýcarsku útočiště oficiálně 21 tisíc lidí. Vláda, parlament, několik stran a církví požadovalo odmítnutí zákonodárné iniciativy ve věci zpřísnění azylového zákona. Švýcarsko by jeho přijetím mělo jeden z nejpřísnějších azylových zákonů v Evropě.

Patriarcha apeluje na svět

Addis Abeba (KAP) Patriarcha etiopské ortodoxní církve, Abuna Paulos, se obrátil na svět s výzvou, aby se podnikly kroky k zabránění hladomoru ve východní Africe. Letošní sucha ohrožují hladomorem okolo 16 milionů Etiopanů, prohlásil patriarcha jménem Etiopského výboru náboženských osobností za mír. Ve výboru pracují společně ortodoxní, katoličtí, evangeličtí a muslimští náboženští představitelé.

Již před tímto prohlášením upozornil na nebezpečí předseda etiopské komise civilní ochrany, Simon Mechale: Situace vzbuzuje obavy a ještě se neobjevila do nadcházejícího roku žádná konkrétní pomoc.

Biskupové o zneužívání dětí

Bern (KAP) Švýcarští biskupové zveřejnili směrnice, jak postupovat v případech sexuálního zneužití nezletilých pracovníky církve. Byla ustanovena pracovní skupina Sexuální přečiny v pastoraci. Má být poradním orgánem biskupů a také uplatňovat samostatnou kontrolní funkci. Desetičlenné grémium zahrnuje církevní i mimocírkevní osoby, mimo jiné právníky, psychology a  kněze.

„Špekpáter“ čestným občanem Königsteinu

Frankfurt (KAP) Holandský premostrát Werenfriedvan Straaten byl jmenován čestným občanem města Königsteinu v Taunu. Van Straaten, který založil mezinárodní katolické charitativní hnutí Kirche in Not (Církev v nouzi), je již podlouhá léta se jménem města spojen, odůvodnil vyznamenání 89-letého řeholníka starosta města Siegfried Fricke.

Charitativní hnutí Kirche in Not vzniklo roku 1948 první pomocnou akcí pro vysídlence. Werenfried van Straaten sbíral v Belgii a Holandsku oblečení a potraviny, mezi jiným i slaninu, podle níž byl pak láskyplně přezdíván Špekpáter. Roku 1948 přišel van Straaten poprvé do Königsteinu. Město bylo oázou v pustině poválečného Německa, vzpomíná. O rok později odjížděl první vůz s pojízdnou kaplí z Königsteinu také do protestantské části Německa, kde miliony odsunutých katolíků musely žít bez kostelů.

V roce 1975 přemístil van Straaten mezinárodní centrum svého díla Kirche in Not do Königsteinu. Tam vzniklo nejvýznamnější katolické charitativní hnutí, dar Prozřetelnosti pro tuto dobu, jak řekl německý kuriální kardinál Joseph Ratzinger

Dohoda o smíšených manželstvích v Německu

Hannover (KAP) V Německu bylo dosaženo shody mezi evangelickou a pravoslavnou církví o společném postupu ve věci smíšených manželství. Duchovní obou církví mohou vykonat svatební obřad společně.

Pastorační postup tím získal závazný církevní rámec, ve kterém se ale vychází z osobního uvážení a vůle. Diskuse o spolupráci pravoslaví v ekumenické radě církví ukázala, že mezi církvemi existují ještě velké rozdíly a nedorozumění. Proto je potěšitelné, že byl tento nový text o společné duchovní péči vypracován.

Vatikán odrazuje od svěcení homosexuálních kněží

Vatikán (KAP) Vatikánská Kongregace pro svátosti nedoporučuje světit na kněze muže s homosexuálními sklony. Toto svěcení označuje za nemoudré az pastoračního hlediska za velmi riskantní. Toto prohlášení je odpovědí na dotaz jednoho z diecézních biskupů, který se nejdříve dotazoval Kongregace pro klérus.

Kongregace pro svátosti se s tímto tématem zabývá i vzhledem k několika žádostem o dispens a je v názorovém souhlasu s Kongregací pro nauku víry. Vatikánský zásadní dokument o otázkách přijímání kandidátů do seminářů a připouštění ke kněžskému svěcení bude vbrzku vydán Kongregací pro výchovu.