Jste zde

Ekumenické kalendárium – červenec a srpen

(sestavilJaroslav Vokoun, komentář Martin Vaňáč)

Červenec

1. Založen Světovýluterský svaz ve švédském Lundu (1947). Tato celosvětová organizacesdružuje většinu luterských církví.

2. Navštívení PannyMarie, předmětem tohoto středověkého svátku je biblická zprávao Mariině návštěvě u Alžběty. Nový římský kalendář jej přeložil na 31. květen.

4. Prokop(kol. 970-1053), benediktinský mnich a opat sázavského kláštera, zemřel 25.března. Slavnostní kanonizaci provedl na Sázavě dne 4. července 1204 papežskýlegát.

5. Cyril a Metoděj,slavnost patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, v ČR státní svátek –Den slovanských věrozvěstů. Slavnostnívyhlášení kompaktát v Jihlavě (1436).

6. Jan Husz rozhodnutí kostnického koncilu upálen v Kostnici (1415). Tomáš Morus(1478-1535), rádce Jindřicha VIII. a lord kancléř, odmítal uznat JindřichaVIII. za hlavu anglické církve, byl mu konfiskován majetek a byl popraven. Jeho památka se slaví 22.června, v den popravy jeho přítele Jana Fishera.

7. Athenagoras I. (1886-1972), konstantinopolskýpatriarcha, jednání s papežem Pavlem VI. vedlo k zrušení vzájemnýchklateb vyslovených v roce 1054.

9. Majestát RudolfaII. o náboženské svobodě (1609).

10. Dvorská kancelář v Praze povolila číst bibli každému a zakázala ji zabavovat (1781).

11. Benedikt (kol.480-547), zakladatel řádu benediktinů, otec západního mnišství v roce 1964prohlášen za patrona Evropy. Zemřel 21. března, 11. červenec je denslavnostního přenesení jeho ostatků.

12. Nathan Soederblom (1866-1931), švédský luterský biskupa teolog, který podporoval ekumenické hnutí na rovině praktického křesťanství. Erasmus Rotterdamský (1466-1536), významnýhumanista, usiloval o reformu církve, vydal řecký text NZ a řadu spisůcírkevních otců, polemizoval s Martinem Lutherem.

13. Petr Parléř (kol. 1330-1399), druhý stavitelsvatovítského chrámu v Praze.

14. Hroznata (kol. 1170-1217), šlechtic, zakladatelpremonstrátského kláštera v Teplé, zajat loupežnými rytíři a umučen.

15. Bonaventura (1221-1274), františkánský teolog,v roce 1588 prohlášen církevním učitelem. Dobytí a vyplenění Jeruzaléma křižáckými vojsky (1099). Vladimír (+1015), kyjevský kníže.

16. Rozkol mezikřesťanským Východem a Západem, vyslanec římského biskupa LvaIX., který v té době již nežil, položil na oltář chrámu Hagia Sophia exkomunikační buluproti konstantinopolskému patriarchovi (1054).

17. Tomáš ze Štítného(kol. 1333- mezi 1400-1409), český zeman, laický náboženský myslitel,popularizátor teologické literatury a kritik společenských poměrů. Pavol Gojdič(1888-1960), řeckokatolický biskup a od roku 1946 administrátor všech katolíkůvýchodního obřadu v Československu, při násilné likvidaci řeckokatolickécírkve byl v roce 1950 uvězněn, zemřel ve věznici v Leopoldově.

18. Dogma oneomylnosti papeže, na zasedání I. vatikánského koncilu byla přijatakonstituce Pastor aeternus a současně bylo rozhodnutoo odročení koncilu, který se však již nesešel (1870).

20. Markéta(+ kol. 305), mučednice a populární středověká světice.

22. Maria Magdalena,populární středověká světice. Tábor na hoře Burkováku na Bechyňsku,kde husité proklamovali svoji víru (1419).

23. Brigita (Birgita) Švédská (kol. 1303-1373), zakladatelkařádu a mystička.

24. Boris a Gleb, ruští prvomučedníci, synové knížeteVladimíra, zabili je najatí vrazi na rozkaz jejich staršího bratra Svjatopolka roku 1015, Borise 24. července a Gleba 5. září.

25. Jakub Starší,apoštol, patron Španělska. Tomáš Kempenský (kol. 1380-1471), kněza augustiniánský kanovník, autor populárního spisu “Následování Krista”.

26. Jáchym a Anna,rodiče Marie, o kterých informují apokryfní knihy.

27. Gorazd (9.-10. století), spolupracovník Cyrila aMetoděje, Metoděj jej navrhl za svého nástupce.

28. Johann Sebastian Bach (1685-1750), německý hudební skladatel avrcholný představitel barokní hudby.

29. Olaf II. Haraldsson (995-1030), pokřtěný norský král,působil jako sjednotitel říše, osvobodil Norsko od dánské nadvlády, povolal dozemě misionáře, stavěl kostely, pro jeho přísnost jej vyhnala pohanská knížata,padl na bitevním poli.

30. August Vilmar (1868), německý luteránský teolog,literární historik, politik a pedagog. Prvnípražská defenestrace, lid účastnící se procesí pořádaného JanemŽelivským po odmítnutí požadavku na propuštění uvězněných husitů vnikl doNovoměstské radnice, konzervativní konšelé byli vyhozeni z oken a zabiti,počátek ozbrojené fáze husitské revoluce v Čechách (1419).

31. Ignác z Loyoly (1491-1556), španělský šlechtic,zakladatel jezuitského řádu. MandátFerdinanda II., kterým bylo nekatolickým stavům nařízeno do šestiměsíců přestoupit ke katolictví nebo se vystěhovat ze země. Bartolomé de Las Casas (1484-1566), španělskýdominikán, apoštol indiánů a mexický biskup, zastánce původních obyvatelAmeriky proti kolonistům, pro neshody s osadníky složil svůj úřad a vrátilse do Španělska. Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), francouzský prozaik,povoláním letec.

Srpen

1. Jan Milíč z Kroměříže (1374), člen kanceláře KarlaIV. poté kazatel a podporovatel reformy církevního života, zřídil útulek proobrácené nevěstky s názvem Jeruzalém; zemřel v Avignonu, kde seopakovaně a úspěšně obhajoval proti nařčení z kacířství.

2. Christoph Blumhardt(1842-1919), teolog.

3. Světová konferencepro Víru a řád v Lausanne se konal vednech 3. – 21. srpna 1927.

4. Jan Maria Vianney (1786-1859), „farář z Arsu“, patron farářů, musel opustit kněžský seminář, neboťnedostačoval požadavkům, nakonec se stal knězem a farářem, z opuštěnéfarnosti v podstatě vybudoval poutní místo.

6. Proměnění Páně.Dominik (kol. 1170-1221), kněz,zakladatel dominikánského řádu.

7. Afra(+304), legendární mučednice, patronka augsburské diecéze. První česká tištěná bible vydánav Praze (1488).

9. Edita Steinová(1891-1942), mučednice, židovského původu, spolupracovnice filozofa Edmunda Husserla, konvertovala ke katolicismu, vstoupila dokarmelitánského řádu, popravena nacisty v Osvětimi. Jakoubek ze Stříbra(1429)

10. Jakoubek zeStříbra (kol. 1370-1429), český teolog a náboženský reformátor, poporadě s Husem zavedl v roce 1414 přijímání z kalicha i prolaiky. Vavřinec, jáhen a mučedníkv Římě (kol. 230-258).

11. Klára z Assisi(1194-1253), zakladatelka řádu klarisek.

12. Řehoř, zakladatel Jednoty, původně hospodářský správceemauzského kláštera a Rokycanův žák (+1474).

13. Florence Nightingaleová (1820-1910),anglická zdravotní sestra, průkopnice moderní péče o nemocné, zakladatelkaprvní školy pro ošetřovatelky v Londýně. Poncián a Hippolyt, římský biskup,který byl spolu se svým protikandidátem Hippolytem,vzdělaným církevním spisovatelem, vypovězen na Sardinii, kde se smířili a obaodstoupili, zemřeli při práci v dolech (236). Slavná večeře Páně obnovené, tj. ochranovské, Jednoty v Berthelsdorfu (1727).

14. Maxmilián Kolbe (1894-1941), kněz,který se v koncentračním táboře v Osvětimi nabídl k zavření dohladomorny za jiného spoluvězně a zde zemřel. Bitvau Domažlic byla posledním pokusem křižáckých vojsk o násilnézlomení moci husitských vojsk (1431).

15. Mikuláš Kusánský (1401-1464),renesanční filozof, nejprve stál na straně konciliaristůna basilejském koncilu, poté přešel na stranu papeže, stal se papežským legátema kardinálem. Diplomatickou i literární činností se snažil o usmířeníznepřátelených stran. Vojtěch Raňkův z Ježova (kol. 1320-1388), českýučenec a univerzitní mistr, zastánce reforem církevního života, autor řadyspisů a řečník nad rakví Karla IV. Třetíkonference pro Víru a řád v Lundu (1952). Římskokatolická církev: Nanebevzetí Panny Marie, stejně luteráni aždo 17.století, anglikáni: The VirginMary, Mother of Our Lord.

18. Helena (kol. 255-330), císařovna, matka Konstantina Velikého,podporovala křesťanství a s pomocí svého syna dala postavit řadu kostelů. Josef Zvěřina (1913-1990), český kněz ateolog, vězněn (1952-1965), aktivní v době Pražského jara (např.šéfredaktor časopisu Via), v období normalizace přednášel teologii apublikoval v samizdatu, vyznamenán Řádem T.G.Masaryka in memoriam (1991).

19. Blaise Pascal (1623-1662), francouzský fyzik a matematik (jeho jménonese mj. jednotka tlaku nebo jeden z programovacích jazyků), po svémobrácení se soustředil na filozofii a teologii, sympatizovals jansenismem, jeho nejvýznamnější filozoficko-teologické dílo bývávydáváno pod titulem Myšlenky. Luterskýsvětový konvent v Eisenachu,ustavující shromáždění ve dnech 19.-24. srpna 1923, jednalo se o předchůdceSvětového luterského svazu (viz 1. červenec). Světovákonference pro praktické křesťanství ve Stockholmu, první ekumenickákonference, jíž se zúčastnili delegáti přímo pověření svými církvemi,soustředila se na spolupráci v sociálních úkolech a držela se embarga naotázky učení (1925).

20. Bernard z Clairvaux (1090-1153),cisterciácký opat, ohnivý kazatel, v roce 1830 jmenován církevnímučitelem. William Booth (1829-1912),metodistický kazatel, zakladatel putovní Křesťanské misie (1865), kteroupřeměnil na vojensky organizovanou Armádu spásy (1879).

21. Eduard Thurneysen (1888-1977),švýcarský reformovaný teolog.

22. Světová rada církví, bylo zahájeno ustavující shromáždění SRCv Amsterodamu (1948).

23. Bartolomějská noc, během svatby Markéty s Jindřichem Navarským došlo v noci z 23. na 24. v Pařížik hromadnému vraždění hugenotů (1572).

24. Bartoloměj, apoštol. Simone Weilová (1909-1943), francouzská filozofka amystička, židovského původu.

27. Monika (332-387), matka Augustina, která svým vlivem mělarozhodující podíl na jeho obrácení, patronka žen a matek.

28. Augustin(354-430), teolog, biskup v severoafrickém městě Hippo,církevní učitel.

29. Umučení, Stětí Jana Křtitele,původně zřejmě den posvěcení kostela sv. Jana v Sebaste(Samaří), kde byl Jan údajně pochován.

31. John Bunyan (1628-1688), anglický kazatelv nezávislém společenství v Bedfordu, strávil 12let ve vězení, jeho Poutníkova cesta je nejčtenější anglickou náboženskouknihou.