Jste zde

Ekumenické kalendárium - Říjen

(sestavil Jaroslav Vokoun, komentářMartin Vaňáč)

1. Romano Guardini(1885-1968), katolický teolog a náboženský filozof, aktivní v liturgickémhnutí. Tereza z Lisieux(1873-1897), členka řádu bosých karmelitek, 1925 svatořečena, 1927 prohlášenaza patronku misií, v roce 1997 ji Jan Pavel II. prohlásil za učitelkucírkve. Petrus Herbert (kol.1530-1571), bratrský farář, teolog a básník, v zahraničí hájil bratrskéučení a přeložil bratrské vyznání do němčiny.

3. František z Assisi(1182-1226), vl. jménem GiovanniBernardone, rozhodl se pro život v chudobě,zakladatel žebravého řádu.

4. Terezie z Ávily(1515-1582), španělská mystička a řeholnice, zakladatelka řádu bosých karmelitek,Pavel VI. ji v roce 1970 prohlásil učitelkou církve. Rembrandt van Rijn (1606-1669), významnýholandský malíř. Max Planck(1858-1947), fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku (1918).

6. William Tyndale (1483-1536), anglický kněz a překladatelNového zákona do angličtiny, kvůli pronásledování odešel do Německa, pozdějibyl zatčen a v Bruselu popraven. Pierre Leclerc (+1546), vedl protestantskou komunitu ve francouzském Meaux, byl zatčen a mučen, popraven v Paříži.

7. Dimitrij Bortnjanskij(1751/2-1825), ruský skladatel, autor liturgické hudby, řada jeho skladeb vAgendě království pruského (1829). Johannes Mathesius (1504-1565), teolog, učitela rektor latinské školy v Jáchymově, měl úzké kontakty s německými reformátory.

8. Gabriel Marcel(1889-1973), francouzský filozof, dramatik a literární kritik, představitel křesťanskéhoexistencionalismu.

9. Pius XII. (1876-1958), vl. jménem Eugenio Pacelli, papežem v letech 1939-1958.

11. Slavnostní zahájení Druhého vatikánského koncilu (1962). Huldrych Zwingli (1484-1531),švýcarský reformátor, provedl radikální reformaci v Curychu, zahynul v boji.Jan Žižka z Trocnova (+ 1424),husitský vojevůdce.

13. Theodor Beza(1509-1605), teolog a reformátor, od roku 1559 spolupracovník a nástupce JanaKalvína (+1564) v Ženevě. Listem dvorské kanceláři ze dne 13. října 1781rozhodl císař Josef II. veřejně vyhlásit toleranci vůči nekatolíkům a stanovilzásadní směrnice pro její provedení. K vyhlášení tolerančního patentu došlo později, je všakdatován 13. října.

15. Hedvika Slezská(1174-1243), zakladatelka kláštera cisterciaček v Třebnici.

16. Lucas Cranach st.(1472-1553), od roku 1504 dvorní malíř ve Wittenbergu,své umění dal do služeb reformace (např. ilustroval Lutherůvpřeklad bible).

17. Ignác z Antiochie(+kol. 110), biskup v Antiochii, dochovalo se jeho sedm dopisů, popravenv Římě.

18. Lukáš, evangelista.

22. Paul Tillich(1886-1965), evangelický teolog a náboženský filozof, působil na univerzitáchv Německu a po nástupu fašismu v roce 1933 v USA.

23. Jakub, bratr Páně,biskup jeruzalémský

24. Jindřich Šimon Baar (1869-1925), český realistický prozaik,básník, sběratel pohádek a katolický kněz, angažoval se v reformním hnutíkatolického kněžstva.

25. Karel Martell(+741), franský majardom a král,v bitvě u Poitiers odrazil arabskou expanzi doEvropy (732).

26. Walter Künneth(1901-1997), luterský farář a teolog. Laurentius Petri (1499-1573), vl. jménem Lars Petersson, švédský reformátor, s podporou králeGustava Vasy se stal švédským arcibiskupem, spolu sesvým bratrem Olafem přeložil bibli do švédštiny, sestavilzpěvník a nový bohoslužebný řád.

28. Šimon a Juda, apoštolové.Císař Konstantin zvítězil nad Maxentiem (312). Vznik Československa (1918)

29. Henri Dunant(1828-1910), ženevský bankéř, zakladatel Červeného kříže.

31. Gerhard von Rad(1901-1971), luterský teolog, významný starozákonní badatel. Den reformace (podle tradice, že tento denroku 1517 přibil Martin Luther své teze proti odpustkůmna kostel ve Wittenbergu). Podpis Společného prohlášení k učení o ospravedlněnív Augsburgu, jedná se o dohodu mezi Papežskouradou pro jednotu křesťanů a Světovým luterským svazem (1999).