Jste zde

Ohlasy

autor: 

Děkuji všem, kteří reagovali na mé články Podezření okolo biskupa Bicana (G 11/2006) a Bez skutků pokání to nepůjde (G 1/2007) a poskytli doplňující informace.

Kauza pražského biskupa CČSH Karla Bicana je stále živá. Bican pomohl mladému vězni Lukášovi začít nový život. Po čase po něm požadoval homosexuální styk. Lukáš pořídil nahrávky telefonních rozhovorů. Bican nejprve celou věc popíral. Poté, když byla provedena kriminalistická expertíza hlasu, přiznal. Tvrdí ovšem, že je to jeho věc, odstoupit nehodlá a že jej může odvolat pouze diecézní shromáždění, které jej zvolilo. Domnívám se, že homosexualita je jeho věc a nikdo jej pro ni pranýřovat nemůže. Ovšem promiskuitní chování, lhaní a totální pastorační selhání se neslučuje se službou biskupa. Většina jeho kolegů biskupů (Klásek, Šandera, patriarcha Butta) a biskupka Šilerová jej vyzvali k rezignaci. Sbírají se hlasy petice vyzývající k odstoupení.1 Myslím, že to není jen interní záležitost CČSH. Bican dělá ostudu všem křesťanům. Komplexní informace lze najít na internetových stránkách Husova sboru v Praze-Vršovicích.2

Spolupráce představitelů katolické církve s StB také není a zřejmě hned tak nebude vyjasněna. Byl jsem upozorněn, že reakce biskupa Duky na článek Boba Friedla „Církev se brání pravdě" byla v LN uveřejněna 7. 12. 20063 Nesprávně jsem uvedl, že zveřejněna nebyla a rád to uvádím na pravou míru. Dále jsem byl upozorněn čtenářem z východního Slovenska, že je problematické stavět do jedné řady biskupy Lobkowicze, u kterého je spolupráce s StB jasná a Hučka, kde jasná není. S podezřením na spolupráci přišli odpůrci Hučkova svěcení jejichž věrohodnost je problematická. Ve slovenských seznamech spolupracovníků StB je Hučko uveden jako kandidát spolupráce, což není důkaz o spolupráci. Navíc není jasné, zda se skutečně jedná o současného biskupa, neboť údaje nejsou úplné. Zdroj blízký exarchátu mi sdělil, že se snad jedná o příbuzného. Proto jsem v internetové verzi článku jméno Hučko vypustil.4 Lze si jen přát, aby lustrace všech biskupů proběhla co nejdříve a bylo jasno.

František Moudr, sekretář generálního vikáře Josefa Sochy, reagoval v internetovém vydání Getseman. Mj. uvedl: „Jmenovaný Mons. Josef Socha, generální vikář Královéhradecké diecéze, má navíc platné soudní rozhodnutí z 28.2. 1994, které nabylo právní moci 13.4.1994, o tom, že byl i ve zmíněných nic nedokazujících seznamech veden neoprávněně. To je v nových oficiálních seznamech vydaných Ministerstvem vnitra ČR označeno hvězdičkou, která odkazuje na příslušné vysvětlení." K tomu dodávám: Josef Socha byl za totality sekretářem kapitulního vikáře Jonáše, rovněž spolupracovníka StB. Socha dosáhl zmíněného rozhodnutí svědectvím náčelníka církevní správy StB v Hradci Králové Letochy. Český stát bude žádat u soudů revokaci takovýchto rozhodnutí, která jsou v rozporu s realitou.

Pro pořádek uvádím, že Socha není jediný spolupracovník StB na biskupství v Hradci Králové. Dalšími evidovanými jsou kanovník Karel Moravec, biskupský vikář pro pastoraci (!) (krycí jméno Motorista), který spolupráci údajně podepsal proto, aby mohl vstoupit do semináře, a Pavel Dokládal (krycí jméno René), který vede diecézní poutní centrum.

1Text „Petice za odstoupení pražského biskupa Mgr. Karla Bicana" zní: Z důvodů závažného selhání v duchovní správě a morální rovině s negativními důsledky pro celou Církev československou husitskou žádáme, aby Mgr. Karel Bican neprodleně odstoupil ze své funkce pražského biskupa. Arch obsahuje kolonky: jméno a příjmení; adresa, podpis, povolání, vyznání. Poslední dvě kolonky není nutné vyplňovat. Archy se zasílají na adresu: Farní úřad CČSH, Moskevská 34/967, Praha 10, 101 00

2http://www.husuvsbor.cz/vestniky/20070112.pdf

3http://lidovky.zpravy.cz/s-minulosti-jsme-se-vyrovnali-dkh-/ln_noviny.as...

4http://www.getsemany.cz/node/1055

Komentáře

Všude se dočítám o provinění biskupa Karla Bicana a ostudě pro církev,ale nikde jsem nezaregistrovala,že by s ním někdo vedl pastorační rozhovor.Jen snaha o jeho likvidaci!Kdo se zeptal,co ho vedlo k jeho počínání,zda neměl nějaké osobní problémy,které ho svedly na scestí a zda se v případu nevyskytuje nějaká polehčující okolnost.Kdo se ho zeptal,jak mu je?Kdo za ním zašel za jiným účelem,než aby odstoupil?"Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů." 1. Petra 4:8 V této církvi láska není.Setrvávám v ní jen proto,že ne všichni jsou stejní a hlavně proto,že tady mám přátele,které mám ráda a kterých si vážím.Nežijeme ve starověkém Izraeli,ale pod Novou smlouvou a obětí Ježíše Krista.Neviním bratra patriarchu,který má s touto církví nemálo starostí,ale všechny ostatní,kteří se podílejí na likvidaci bratra biskupa! Neustále je mu vytýkán nedostatek pokory.Já jsem se setkala s něčím úplně opačným.S velkou pokorou! Ale proč by to zajímalo někoho,kdo má v puse odpuštění a milosrdenství a v srdci zášť a farizejství...Kdo se ve svém nikdy neprovinil?! Všichni si neseme náklad svých hříchů,jen někdo má to štěstí,že jeho hříchy zůstanou utajeny.Před lidmi.Ne před Bohem! Mistr Jan Hus se obrací v hrobě.Ne kvůli selhání bratra biskupa,ale kvůli jednání těch,kteří se hlásí k jeho odkazu a zatím kují pikle,jak dosáhnout bůhvíčeho...vždyť církev řeší pořád stejné problémy a pořád se potřebuje někoho zbavit! Pokud opravdu někomu tolik leží případ bratra biskupa na srdci,určitě by šla celá věc řešit jinak...pokárání,dočasné omezení pravomoce atd.Všechno jde řešit,když se chce.Ale ono je pohodlnější se nepohodlných lidí zbavit,právě tak se někomu hodí,zbavit se bratra biskupa,který pro církev vykonal mnoho dobrého.
Kristus by řekl:...jdi a více nehřeš..."
Ale bez Božího Ducha je Kristus daleko Bůh vysoko a církev pouhou organizací...jako všechny ostatní.A Svatý Duch není tam,kde není áska,odpuštění,milosrdenství,soucit...

Pokud je mi známo, pastorační rozhovory vedl s pražským biskupem Bicanem (kromě celé biskupské rady, včetně emeritních biskupů a emeritního patriarchy) jeho slovenský kolega biskup Hradil. Nebylo to jednoduché, protože biskup Bican nikdy neuzná chybu a chce slyšet jenom lidi, kteří s ním souhlasí. V tom vidí pro sebe pochopení. Pokud má někdo jiný názor a např. se domnívá, že by měl odstoupit z funkce, pokládá to málem za osobní útok.

Když už jsme u citátů z Bible: Matouš 23:8-12 Nikdo z nás není "Mistr".

Dál: Jan Hus se až do své smrti cítil být dobrým katolíkem. Jeho cílem nebylo založení "další církve", ale reforma té stávající (katolická = obecná).

Pokud někdo, kdo má tu drzost si říkat kněz (kterými jsme podle Bible všichni - tedy křesťané I.Petr 2:9), spáchá něco takového, měl by dělat pokání a odstoupit sám. Protože něco takového člověk nespáchá "zničehonic". Je to delší cesta - musí v sobě překonat mnoho překážek. A hlavně - dobře ví co dělá!

Nikdo ho do pekla neposílá, jen ho lidi nějak nechtějí za kněze - to je snad celkem pochopitelné.

Nedomnívám se, že bych neměla dostatek informací a Český zápas a všechny články sleduji velmi pozorně. Ovšem jsou informace a " informace ". Bohužel těch " informací " je mnohem víc a vypouštějí je z pusy lidi, kteří něco slyšeli a z toho sestavují obraz člověka, kterého vůbec neznají.A pak jsou " informace ", které se snaží úmyslně ublížit. Mezi ně patří výroky o aroganci, svéhlavosti a nedostatku pokory biskupa Karla Bicana. Teď k nim přibyly další. Cynismus a " lidé jej nechtějí za kněze." Musela jsem se skutečně zasmát, ačkoliv celá kauza je spíš tragédií k pláči, než čímkoliv jiným. Právě, že lidé, jakožto řadoví členové církve Karla Bicana za kněze a za biskupa chtějí, to spíš na jiných místech jej nechtějí, protože se jim tam jednoduše nehodí. Jsou to sprosté lži a pomluvy a jejich smyslem je biskupa Karla Bicana co nejvíce pošpinit v celé církvi a docílit tak svého, že jej lidé skutečně začnou odmítat. Naštěstí existuje ještě řada lidí se zdravým rozumem a zdravým úsudkem a také cosi, jako Boží vůle a Boží spravedlnost, která se na lidská přání moc ohlížet nebude. Zajímalo by mě, kolikrát se všichni ti " spravedliví odsuzovatelé " s Karlem Bicanem setkali osobně, kolikrát s ním hovořili a zda se sami přesvědčili, jak moc mu chybí pokora a jak moc je arogantní a teď už dokonce cynický. Já tedy na základě kontaktu s ním mohu a budu tvrdit, že je to člověk velmi pokorný, velice oddaný Bohu, velmi příjemný, citlivý, usměvavý, vzdělaný a inteligentní. Nikdy jsem nepostřehla ani náznak jakékoliv arogance, natož cynismu. A na závěr ještě něco: Karel Bican se nikdy nevyjadřuje hrubě a to nejen na veřejnosti, ale ani před přáteli.A za druhé: co vlastně spáchal tak hrozného, kromě jednoho telefonního rozhovoru? Kromě toho lidi,ne právě běžně zaměření se vyznačují dost charakteristickým způsobem mluvy, tónem hlasu i pohyby, po dvou větách okamžitě poznám, s kým mám tu čest. U biskupa Karla Bicana nic takového neexistuje. A za třetí: Když má církev peníze a čas na zkoumání pravosti nahrávky, možná by toto mohla vynaložit i na objasnění pozadí celé kauzy.Pravděpodobně by se zjistilo, že je všechno trochu jinak. Ale to se zase leckomu nehodí že? A na rozdíl od jiných pisatelů mám odvahu se podepsat, protože za svými slovy stojím.                                      

Iva Javorková CČSH    Praha                                                                    

 

protože soudíte o věcech, ke kterým jste si nezískali dostupné informace. Bylo velmi mnoho pokusů na všech úrovních, přesně podle Písma. Soukromé rozhovory, pastorační rozhovory kolegia biskupů, výnos kárného výboru o pozastavení funkce, ale vše naráželo na rozhodnutí Karla Bicana podržet si úřad za každou cenu a jeho cynický výsměch. Sledujte celý vývoj z reakcí tisku CČSH od prvopočátku. Nikdo se nechtěl nikoho zbavovat za jakoukoliv cenu. Karel Bican je velmi dobrý organizátor, stojí za ním mnoho pozitivních výsledků. Pak přišel onen problém, který se rozhodl řešit tak, jak ho řešil, bez ohledu na cokoliv. A je už vedlejší, zda byl iniciátorem nebo pouhou obětí. Že by se shlédl v metodách expatriarchy Schwarze? Církvi však svým postojem škodí. A co že to řekl Ježíš? Běda tomu, skrz koho pohoršení vzchází... Je mi obou funkcionářů líto. Podlehli pokušení moci, proti kterému zřejmě nejsme imunní asi nikdo. Oni však byli na příliš odpovědném místě, kde nadělali obrovské škody, ze kterých se budou Bohu odpovídat. Nebudou to mít lehké. Schwarz už zřejmě platí... a z hloubi srdce ho lituji. Kéž oba najdou příležitost k pokání, aby neodcházeli v zatvrzení.

Ačkoliv už mě to vážně nebaví a také mám zcela jiné a smysluplnější povinnosti než se handrkovat s pány Volkmanem a Frýdlem, opět musím zareagovat na jejich lži a pomluvy, neboť mi v tom jejich slavném plátku spousta věcí nesedí.

1. Téměř celé prázdniny mi Karel Bican každý večer pomáhal s přípravou ke zkouškám. Ačkoliv je to člověk velice schopný a všestranný, skutečně se nedomnívám, že by byl nadán nadpřirozenými schopnostmi, které by mu umožňovaly se se mnou učit na diecézi nebo v kostele a zároveň korzovat kdesi po Letné. Pokud se mi náhodou nemohl věnovat, bylo to z důvodu jeho pracovních schůzek, ale v tomto případě mohou jiní svědkové potvrdit, že byl v inkriminovanou dobu s nimi, tudíž nemohl být zároveň jinde.
(Pokud by pány Volkmana a Frýdla zajímalo, proč mi Karel Bican pomáhal s učením ve večerních hodinách, tedy důvodem bylo to, že jsem byla přes den na brigádě a po té jsem měla ještě další aktivity a čas na učení skutečně až večer. Bratr Karel mě mohl mě poslat do háje, neposlal... To jen pro pořádek, jeden už totiž neví, jakých dalších pomluv a svinstva se v téhle církvi může dočkat...)

2. Pokud bych se ocitla v tísni a nevěděla si rady jako zmíněný L.Bořecký, s největší pravděpodobností bych se obrátila na kněze, kterého znám a důvěřuji mu a pokud bych nikoho takového neznala, pak tedy na sídlo církve, v tomto případě na hlavní budovu, na patriarchu popř. na biskupa...Je dost zvláštní, že L. Bořecký mazal najisto do Vršovic.

3. Článek „ Setkání v Letenských sadech „ způsobem, jakým je psán, velmi připomíná tón pisatelských výlevů páně Volkmanů a Frýdlů. Homosexuál, kterého pohoršují „ dostaveníčka homosexuálů a homosexuálních prostitutů...“ A ještě se podepíše „ homosexuál“. !!!
Když už homosexuál leze mezi sobě rovné, pravděpodobně musí počítat s vyzývavými pohledy. Přece jsou tam všichni za stejným účelem ne? Jenže on ve skutečnosti žádný homosexuál Santos Samuel neexistuje. Leda v něčích fantasmagorických představách.

4. Pokud by se některá fakta skutečně zakládala na pravdě, což kategoricky odmítám, je dost zvláštní, odkud pánové Volkman a Frýdl své informace berou...že by sami navštěvovali místa té nejhorší úrovně? Jenže oni spíš sedí v teple, píší romány na pokračování, rozesílají je těm, co o ně nestojí a účtují si za ně 15,- Kč. Karlu Bicanovi by nejraději zakázali dýchat, pokání, které by mu určili by pravděpodobně spočívalo v tom, že by se snad měl jít oběsit, což by bylo vskutku únosnější, než to inferno, které mu už téměř rok servírují.

A ještě malý dodatek: Ve Vršovicích je zvykem, že se někdo příjde svěřit ( když pomineme okolnosti ) a další osoba si tam příjde, usadí se a poslouchá rozhovor, který není určen pro ni?
U nás se rozhovory řeší tak, že se zavřou dveře a jedná se s člověkem, kterého se problém týká. Jednak z důvodu ohledu k člověku, který se přišel svěřit, jednak v zájmu ostatních věřících, aby nebyl narušen jejich klid a třeba i víra, jelikož se řeší skutečně neskutečné věci. Zvlášť v posledním roce.

Iva Javorková
CČSH Praha - Malá Strana

Dobrý den,

koluje-li veřejně, že Josef Socha, generální vikář KH diecéze spoluracoval s Stb, pak by k tomu měly být i věrohodné důkazy. Sám Socha se brání (nutno dodat, že úspěšně i ubránil před soudem roku 1994, kdy byl vyřčen verdikt o jeho neoprávněném uvedení na seznamu Stb). Je proto zjevně těžké někoho nařknout ze spolupráce a o to těžší dokázat, že se dotyčný uvedené spolupráce nikdy dotopustil.

K dotazu: pane inženýre Hradilku, poněvadž jsem nebyl spokojen s tím, že výše zmíněný Mgr. Socha zastává vysokou církevní funkci, i když je nařčen ze spoulpráce s Stb, rozhodl jsem se dotyčného na tuto zkušenost upozornit emailem. Byl jsem motivován především tím, že můj děda z náboženských důvodů skončil u PTP v Kladně, aby tam budoval doly. A náhle mi začala vadit skutečnost, že jiný člověk zástává funkci gen. vikáře a zjevně byl za komunismu v jistých kruzích naprosto spolehlivý. Uznávám však, že jsem se odvolával na Váš zdroj, pane inženýře, či-li mohl byste mi, prosím, upřesnit, z jakého zdroje (pramene) jste tehdy čerpal? Děkuji Vám mnohokrát a přeji vše dobré! Srdečně, dr. Jan Herůfek