Jste zde

Setkání studentů teologie s kardinálem Cassidym

autor: 

Edward kardinál Cassidy se během své prosincové pražské návštěvy setkal na zajímavé besedě rovněž se studenty ETF a HTF UK. Setkání zahájil asi třičtvrtěhodinovým projevem, pak následovala diskuse. Ekumenismus je podle kard. Cassidyho úkolem prvořadé důležitosti. Nejprve je ovšem třeba mluvit o něm ve vlastní církvi, teprve potom směrem navenek. Úsilí směřující k viditelné jednotě je tím důležitější. že nejednotu vidí též nové vznikající církve ve třetím světě. Viditelná jednota je úkolem od Pána: "Aby všichni jedno byli" (J l7). Nepochybně v kontextu naší země zdůrazňoval kardinál smíření a uzdravení vzpomínek. tj. odstranění všech starých zranění v mysli i duši tohoto národa Husova, národa reformace i rekatolizace. Tento národ je zatížen svou minulostí. Kardinál Cassidy přitom citoval prohlášení Jana Pavla Il. z 21. dubna 1990, ve kterém se praví, že je úkolem odborníků, předně českých teologů, aby přesně definovali místo, které Jan Hus zaujímá mezi reformátory církve. . . Pro rozvoj ekumenického dialogu by bylo vhodné, aby katolíci společně s reformovanými napsali dějiny reformace jako společné dílo. Nechceme se jen tolerovat, ale žít příkaz lásky. Dalším důležitým tématem je eklesiologie. Katolická strana zde zdůrazňuje kontinuitu církve, strana reformační kontinuitu víry. Celkový ekumenický program kard. Cassidyho tedy je: 1. Uzdravení vzpomínek 2. Uvědomit si společnou víru, jeden společný křest 3. Porovnání eklesiologických koncepcí - církev jako creatura verbi - církev jako svátost milosti. Rozpravu zahájili profesoři obou fakult; jako první zazněla otázka na neposkvrněné početí Panny Marie (Dr. Michael Kučera, HTF). Odpověď poukazovala na skutečnost, že mariologických dogmat se nelze "jen tak" vzdát; tvoří specifiku katolické církve. Jako by katolická církev chtěla vlastnit plnost zjevené pravdy poukazuje prof. Filipi (ETF), - zatímco jde spíše o otázku eschatologickou než eklesiologickou. Tomuto pan kardinál více méně přisvědčil. V rozpravě přišla řeč na překlad .Ekumenického direktáře" (k českému vydání snad bude připraven počátkem roku). Prof. Smolík podotýká, že direktář dokonce předstihuje v jistém smyslu II. vat. koncil. Kardinál k tomu dodává, že ještě před deseti roky by vydání takového dokumentu nebylo možné. Z příspěvků studentů byla pozoruhodná zmínka o ekumenickém setkání studentů na Slovensku. KTF vyslala na setkání pouze jednoho studenta s odůvodněním, že fakulta má rekolekci. S rozpaky byla přijata zpráva, že uvedené setkání zahájil arcibiskup Ján Sokol modlitbou Zdrávas Maria. Celkově bylo konstatováno politování nad uzavřeností KTF. Jediným kontaktem s katolickými kolegy dosud bylo fotbalové utkání. - Kardinál Cassidy na to lakonicky reagoval otázkou: "A kdo vyhrál?" Další studentská otázka směřovala k interkomuniu. Odpověď:

Interkomunio představuje vlastně maximální jednotu. Ta neexistuje. Věc má ovšem své klady. Je předně nepochybně bolestivá. Tato bolest ovšem může být úrodnou půdou právě pro růst jednoty. K mariologickým otázkám kardinál dodává, že by je měly předcházet rozhovory o ospravedlnění. Dialog se sektami není obsahem ekumenismu. Krátká odpověď na krátkou otázku. Na druhé straně je tu ovšem seriózní rozprava s velkými světovými náboženstvími. Je obohacující, plná úcty, opět ovšem nikoli ekumenická.