Jste zde

Řád lásky a smíření (O.A.R.)

Před dvaceti jedna lety založil anglikánský kněz a tehdejší děkan Episkopální teologické fakulty v Claremontu v Kalifornii Enrico Molnár (otec Cyril) Řád lásky a smíření. Řád je pro muže i ženy, žijící ať v celibátu či v manželství. Jeho posláním je žít v současném světě. v rámci existujících křesťanských církví, hlubší duchovní a svátostný život spojený se starými křesťanskými ctnostmi: RADOSTÍ, POSLUŠNOSTÍ, NENÁSILÍM, AGAPÁLNÍ LÁSKOU A PROSTOTOU. Těchto pět ctností tvoří řádové sliby. Křesťan, který se rozhodne žít v řádu, jenž je dnes rozšířen ve třinácti zemích, včetně naší, a čítá dohromady asi 300 lidí, má usilovat o posvěcení dne a o to, aby nalezl správný řád věcí a poměr mezi životem vnějším a vnitřním, duchovním. Přehnaná aktivita, zaneprázdněnost, shon jsou podle otce Cyrila počátkem ztráty kontaktu s Bohem a tím také ztráty hlubokého vnitřního pokoje.

Regule řádu dává doporučení pro každý den, týden, měsíc, rok; dále ukazuje na to, co by měl člen řádu dělat neustále, co při svých narozeninách a co alespoň jednou za život.

DENNÍ DOPORUČENÍ začínají důrazem na Eucharistii. Je-li to možné, denně přijímat, a jedná-li se o kněze, denně slavit Eucharistii. Dále je doporučena pravidelná modlitba se čtením z Písma i z dalších křesťanských knih a tichá meditace. Každý den je důležité začít Modlitbou Páně a spolu s ní otec Cyril navrhuje prostou modlitbu Mikuláše z Flue:

.Můj Bože a můj Pane, vysvoboď mne ode mne samotného a dej, ať cele náležím Tobě. Můj Bože a můj Pane, vezmi ode mne všechno, co mne od tebe odvádí. Můj Bože a můj Pane, dej mi všechno, co mě přivede blíž k Tobě. AMEN."

TÝDENNÍ ÚSILÍ je pak doplněno snahou psát si duchovní deník a provázeno umírněnou mariánskou zbožností.

KAŽDÝ MĚSÍC se doporučuje setkání s duchovním rádcem a jeden den strávit odděleně, v tiché kontemplaci, o samotě, mimo dav a shon. Mezi KAŽDOROČNÍMI DOPORUČENÍMI se objevují duchovní cvičení, zpověď. a pak nějaký projekt, jakkoliv nazvaný, který dotyčný křesťan bude dle vlastní volby uskutečňovat proto, aby Boží láska byla ve světě viditelnější a druzí lidé z toho měli užitek. Zmíněné tři věci samozřejmě nejsou omezeny tím, že by se měly konat jen jednou za rok. Ale jednou za rok, lépe řečeno každý rok, by se nad nimi měl každý z členů řádu zastavit, aby se mu neztratily z perspektivy.

Ke STÁLÉMU NAPLŇOVÁNÍ je určeno pět řádových slibů, jež jsou osvětleny následujícími citáty RADOST: .Radost je nejspolehlivějším znamením Boží přítomnosti." (Pierre Teilhard de Chardin)

.Dej ať přinesu radost tam, kde je smutek."

(František z Assisi)

POSLUŠNOST. .Poslušnost je nejkratší cestou k dokonalosti." (John Nicholas Grou)

NENÁSILÍ: .Ve věku meče se náš Pán nebál zlomit svůj vlastní." (Cyprian)

LÁSKA: .Kdo nemiluje, nepoznal Boha, nebol Bůh je láska." (1. list Janův 4,8)

PROSTOTA: .Základem růstu je sebezjednodušení." (Richard od sv. Viktora)

Vedle nich se má člen řádu stále modlit za jednotu církve a za obnovu světa, za církevní představitele a křesťanské komunity. Důraz řádu na duchovní život je spojen s důrazem na prostý životní styl.

Zvláštní doporučení se týká NAROZENIN či jinak osobně významného dne: totiž projít reguli a napsat převorovi osobní dopis o tom, jak se dotyčnému daří reguli naplňovat.

JEDNOU ZA ŽIVOT by se měl člen řádu vypravit na pouť (jež se liší od turistické cesty) na některé z významných míst křesťanských dějin. Řád lásky a smíření je jedním z pokusů, jak znovu najít mystický rozměr víry a vrátit mu místo v životě křesťana - vedle služby a nacionálního porozumění víře. Možná, že některé z jeho zásad budou čtenářům připadat jako určité staromilství - návrat ke starým formám, které praktikoval jiný svět než je ten náš. Avšak - jaký je to svět .ten náš"? A co .ten náš" svět potřebuje? O.A.R. říká, že náš svět potřebuje lásku a smíření. Cesta k obojímu podle něj musí být zároveň cestou vnější - službou, a zároveň cestou vnitřní - intenzivním životem s Bohem.

Kontakt na O.A.R. v naší zemi prostředkuje zájemcům redakce.