Jste zde

Byzantské svatební eulogie

Při zásnubách

Hospodine, Bože náš, jenž jsi provázel v Mezopotámii služebníka praotce Abrahama, poslaného, aby přivedl svému pánu Izáku ženu - nevěstu, a jenž jsi mu prostřednictvím čerpání vody zjevil, že mu má být zasnoubena Rebeka, ty sám požehnej zasnoubení služebníků svých - tohoto (jméno) a této (jméno) a upevni slovo, jež si dali. Utvrď je svatým sjednocením svým, neboť tys na počátku učinil mužské a ženské pohlaví a ty jsi stanovil, aby se k muži připojila žena pro pomoc jemu a na zachování rodu lidského. Ty sám tedy, Hospodine, Bože náš, jenž jsi seslal pravdu dědictví tvému a zaslíbení své na služebníky tvé, otce naše, které sis v každém pokolení vyvolil, popatři na služebníka tvého (jméno) a služebnici tvou (jméno) a upevni jejich zasnoubení ve víře, jednomyslnosti, pravdě a lásce. Neboť tys, Hospodine, zjevil, aby zasnoubení uzavíráno bylo a ve všem dodržováno. Prstenem byla dána Josefovi hodnost v Egyptě, prstenem byl oslaven Daniel v zemi babylonské, prstenem byla prokázána pravda Tamary. Prsten byl znamením slitování našeho Otce nebeského nad marnotratným synem jeho, vždyť pravil: „Dejte prsten na jeho pravici a zabivše tele vykrmené, hodujme a buďme veselí." Sama pravice tvá, Hospodine, bránila Mojžíše v Rudém moři; tvým pravdivým slovem byla nebesa upevněna a země založena, a pravice tvých služebníků je požehnána vladařským slovem tvým a paží tvou povznesenou. Sám tedy i nyní, Vládce, požehnej toto nasazení prstenů nebeským požehnáním, a anděl tvůj ať je provází po všechny dny života jejich.

Neboť ty žehnáš a posvěcuješ všechno, a tobě slávu vzdáváme, Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky, až na věky věkův. Amen.

Při sňatku (korunovaci)

Bože, svatý, tvůrce všeho stvoření,
Ty jsi pro svou lidumilnost z Adamova žebra stvořil ženu,
požehnal jsi jim a řekl: rosťte, množte se a naplňte zemi,
a chtěl jsi, aby se manželským spojením stali jedním tělem.
Proto totiž opustí člověk svého otce a svou matku
a připojí se ke své manželce
a budou dva v jednom těle, a co Bůh spojil, ať člověk nerozlučuje.
Ty jsi požehnal Abrahamovi, svému služebníku,
když jsi otevřel lůno Sáry a učinil jej otcem mnohého potomstva.
Ty jsi dal Izáka Rebece a požehnal jeho potomstvu.
Ty jsi spojil Jákoba s Ráchel a z nich vyvedl dvanáct patriarchů.
Josefa jsi spojil s Asenet a jako plody potomstva
jsi jim dal Efraima a Manasseho.
Ty jsi se ujal Zachariáše a Alžběty a dopřál jsi jim narození Předchůdce.
Z kořene Jesse jsi dal vyrůst podle těla ustavičné Panně,
z níž jsi přijal tělo a ke spáse lidí jsi se narodil.
Ty jsi pro svou nevýslovnou dobrotivost a lidumilnost
přišel do Kány galilejské,
zde jsi požehnal snoubencům a ukázal jim,
že manželství je spojením podle tvé vůle k plození potomstva.
Ty sám, nejsvětější Pane, přijmi naše prosby a prosby svých služebníků,
nyní a vždy je provázej svou neviditelnou ochranou.
Požehnej tomuto sňatku
a uděl svým služebníkům N. a N. pokojný život,
hojnost dní, stálost, vzájemnou lásku ve svazku pokoje,
hojné potomstvo, radost z dětí a nevadnoucí věnec věčné slávy.
Dej, ať vidí syny svých synů, uchovej jejich lože neposkvrněné,
uděl jim rosu z nebe a hojnost na zemi.
Naplň jejich dům pšenicí, vínem a olejem a vším dobrým,
aby sloužili dobrému dílu, a uděl všem přítomným, co potřebují ke spáse.
Neboť ty jsi Bůh milosrdný, slitovný a plný lásky, Kriste, náš Bože
a my ti vzdáváme chválu, tobě spolu s tvým věčným Otcem
i tvým přesvatým a dobrým a životodárným Duchem,
nyní i vždycky i na věky věků. Amen.