Jste zde

Liturgie amerických presbyteriánů IV. - Křest

Křest je obvykle slaven jako součást společné nedělní bohoslužby. Zpravidla následuje po čtení a výkladu božího slova.

Jestliže liturgická praxe sboru zahrnuje užívání velikonoční svíce (paškálu), pak je rozsvícen před začátkem liturgie.

Po kázání je obvykle zpíván hymnus, kantikum, žalm nebo spirituál zatímco se kandidáti, kmotři a rodiče shromáždí u křtitelnice nebo baptisteria.

Je třeba zabezpečit, aby celé shromáždění křest dobře vidělo. Starší nebo reprezentanti sboru mohou jít v čele průvodu na místo křtu a nést velký džbán vody.

Uvedení

Křest je uveden s využitím některého z biblických oddílů:

Mt. 28, 18-20; Ef 4, 4-6; Ga 3, 27-28 ; 1 P 2,9; Ř 6, 3-4; Sk 2,39

Předsedající pokračuje:

Slyšeli jsme slovo našeho Pána Ježíše a ujištění jeho zaslíbení,

když křtíme ty, které Bůh povolal.

Křtem jsme utvrzeni, že patříme Bohu,

který nás vysvobozuje z hříchu a smrti,

Spojuje nás s Ježíšem v jeho smrti a zmrtvýchvstání.

Skrze vodu a Ducha se stáváme členy církve – Těla Kristova

a připojujme se ke službě Kristovy lásky, pokoje a spravedlnosti.

Když slavíme tuto svátost, s radostí si připomeňme i vlastní křest.

Představení kandidátů křtu

Malé děti představují rodiče, starší děti a dospělé představí starší sboru. Předsedající se ptá kandidátů (rodičů), zda touží přijmout křest. Kmotrů (pokud jsou) zda slibují, že modlitbou a příkladem budou podporovat kandidáta, aby byl věrným křesťanem. Také shromáždění slibuje ochotu vést a formovatvat jednotlivé kandidáty slovem a skutkem, láskou a modlitbou, povzbuzovat je k poznávání následovní Krista a aby byli věrnými členy jeho církve

Odřeknutí se zla

Předsedající uvede:

Křtem máme podíl na smlouvě,

kterou Bůh se svým lidem ustanovil.

V rámci této smlouvy nám Bůh dává nový život,

chrání nás od zlého a rozvíjí nás v lásce.

Přijetím této smlouvy, se rozhodujeme,

komu budeme sloužit,

tím, že odvracíme ode zla

a obracíme se k Ježíši Kristu.

Předsedající pak klade otázky kandidátům křtu, rodičům, nebo opatrovníkům dětí připravených ke křtu. Otázky jsou uvedeny ve třech variantách, např.:

V důvěře v laskavou boží milost, odříkáš se hříchu, moci zla a jeho působení ve světě? Ano.

Obracíš se k Ježíši Kristu a přijímáš ho jako svého Pána a Spasitele;

věříš v jeho milost a lásku?

Ano.

Budeš Kristovým věrným učedníkem,

budeš poslouchat jeho slovo

a svědčit o jeho lásce?

S boží pomocí budu.

Vyznání víry

Předsedající pokračuje: S celou církví vyznejme svou víru.

Shromáždění povstane. Vyznání se děje Apostolikem. Buď odpovědí na tři otázky týkající se jednotlivých osob Trojice, nebo recitací v celku.

Potom předsedající pokládá některou z uvedených otázek, např.

Budeš věrným členem tohoto sboru,

budeš mít podíl na jeho slavení

a službě prostřednictvím tvých modliteb, darů, tvého studia a pomoci druhým,

a tak plnit své poslání být učedníkem Ježíše Krista?

S Boží pomocí budu.

Díkůčinění nad vodou (velká eulogie)

Voda je viditelně a slyšitelně vlita do křtitelnice či baptisteria.

Jsou obsaženy dvě varianty eulogie a také pravidla, co má eulogie obsahovat, pokud je improvizována. Uvádím první variantu:

Pán s vámi.

I s tebou.

Vzdávejme díky Pánu, našemu Bohu.

Je to důstojné a spravedlivé mu vzdávat díky a chválu.

Vzdáváme ti díky, věčný Bože,

že skrze vodu jsi dal vniknout životu

a všechno živé zachováváš.

Na počátku věků se tvůj Duch vznášel nad chaosem vod,

učinil řád a umožnil život.

V dobách Noeho jsi vodami potopy zničil zlo,

daroval spravedlnost a nový začátek.

Izrael jsi provedl vodami moře z otroctví

do svobody zaslíbené země.

Ve vodách Jordánu byl Ježíš Janem pokřtěn

a tvým Duchem pomazán.

Křtem smrti a zmrtvýchvstání

nás Kristus osvobodil z hříchu a smrti

a otevřel nám cestu k věčnému životu.

Děkujeme ti Bože, za tuto křestní vodu.

Jsme v ní s Kristem ponořeni do jeho smrti.

Vynořením máme podíl na jeho zmrtvýchvstání.

Skrze ni jsme znovuzrozeni mocí Ducha svatého.

Předsedající se může dotknout vody.

Pošli nám svého Ducha,

aby se tato voda stala pramenem vysvobození a znovuzrození.

Smyj hřích těch, kteří jí budou obmyti.

Přiveď je k novému životu a učiň je součástí Kristova těla

Vylij na ně svého svatého Ducha,

dej jim sílu jednat podle tvé vůle

a pokračovat v životě podle vzkříšeného Krista.

Buď tobě, jediný Bože, Otče, Synu i Duchu svatý

vzdávána chvála, čest a sláva nyní i navěky.

Amen.

Křest

Dospělí kandidáti, kteří budou pokřtěni politím nebo pokropení m mohou klečet. V případě, že budou křtěni ponořením, sestoupí do vody. Každý kandidát je povolán svým křestním jménem.

Předsedající každého viditelně a velkoryse polije nebo pokropí vodou na hlavě, nebo může kandidáta ponořit a přitom říká:

N., křtím tě ve jméno Otce, i Syna, i Ducha svatého., Amen.

Vkládání rukou

Předsedající vkládá ruce na hlavu každého novokřtěnce a přitom říká např.:
Pane, obdař N. svým svatým Duchem.
Dej mu/ jí ducha moudrosti a rozumu, ducha rady a síly,
duch poznání a bázně před Hospodinem,

ducha radosti v tvé přítomnosti,
nyní i navěky
.

Amen .
Předsedající může označit znamením kříže čelo každého novokřtěnce. Může přitom užít olej. Přitom říká např.:

N., jsi dědicem smlouvy ve křtu zpečetěné Duchem svatým

a označen jako Kristovo vlastnictví navěky.

Amen.

Přijetí

Novoktěnci, pokud klečeli, povstanou. Reprezentant shromáždění, nebo předsedající, osloví shromáždění těmito, nebo podobnými slovy:

N. a N. byli křtem přijati do jediné katolické a apoštolské církve.

Bůh je přijal za své a dal jim podíl na Kristově kněžství.

Přivítejme nově pokřtěné.

Shromáždění odpoví těmito slovy, nebo tak učiní podle zvyklostí daného sboru:

S radostí a děkováním vás vítáme v Kristově církvi,

k podílu na naší službě sjednocení všech v Kristu.

Pozdravení pokoje

Pokoj Páně ať zůstává s vámi.

I s tebou.

Lidé si vyměňují pozdrav pokoje a zdraví nově pokřtěné. Poté se všichni vrátí na svá místa a může být zpíván hymnus, žalm či spirituál.

Liturgie pokračuje přímluvami, které obsahují prosby za nově pokřtěné a za ty, kteří se na křest připravují. Pokud je slavena večeře Páně, novokřtěnci přijímají jako první.

Hodnocení

Tak jako jiné oddíly Book od Common Worship (BCW) je křestní liturgie zpracována velmi dobře. Kromě vlastního křtu je zásadní částí liturgie eulogie nad vodou. Zejména díky této anamneticko-epikletická modlitbě získává liturgie mystagogický charakter a přestává být čistě racionálním konáním připomínajícím schůzi s hudebními vložkami. Bohužel ne všemi sbory je BCW přijata. Nabízí se jedině otázka, proč se křest děje jednorázově, proč nejsou zahrnuty nějaké prvky obřadů katechumenátu tak, jak je máme popsány v pramenech starověku a raného středověku

Uvedený pořad není jediný, který BCW obsahuje. Alternativně může být užit ekumenický pořad vypracovaný Consultation of Common Texts (CCT). Strukturně je velmi podobný. Liší se např. tím, že jedna z velkých eulogií obsahuje aklamace shromáždění, kterými se plněji vyjádří podíl všech pokřtěných na této modlitbě. Dále tento pořad např. umožňuje zařadit oblečení křestního roucha či předání svíce zažehnuté od paškálu.

BCW dále obsahuje formulář křtu společně s obnovou křestních závazků pro ty, kteří ač pokřtěni, žili mimo církev. Obnova závazků může být spojena s veřejným vyznáním víry či s přijetím do daného sboru či s vyjádřením růstu ve víře (obrácením). Jeden z formulářů je vhodný pro obnovu křtu v rámci slavnosti velikonoční vigilie (pokud se nekřtí). V případě křtu o vigilii je obnova pokřtěných součástí tohoto křtu.