Jste zde

Ježíš a meteorologové

Meditace nad textem L 12,54-56

Lucas Vischer

Také (Ježíš) řekl zástupům: Když pozorujete,že na západě vystupuje mrak, hned říkáte: „Přijde déšť“ – a bývá tak; a vane-lijižní vítr, říkáte: „Bude vedro“ – a bývá. Pokrytci, umíte-li posoudit to, covidíte na zemi i na obloze, jak to, že nedovedete rozpoznat tento čas?

Vminulosti nebyla data z meteorologických měření, nebyly ani satelitní záběry.Přesto již v Ježíšových dobách si lidé vypěstovali schopnost předvídat počasína příští den. Kdo uměl příslušná znamení číst, byl s to říci, jaké počasí budedruhý den.

Ježíš znaltuto schopnost. Připomínala mu však něco podstatně důležitějšího – číst znamenídoby. Co je platno člověku, umí-li předvídat zítřejšípočasí, když není s to rozumět, co říká přítomnost o naší lidské budoucnosti?

Znameníhrají v lidském životě rozhodující roli. Znovu a znovu stojíme před otázkou,jak máme znamením, tedy událostem, jimiž v životě procházíme, rozumět. Může jíto nemoci, vítězství, porážky, zklamání atd. V podstatě ve všem, s čím sepotkáváme, může být skryto určité boží poselství. Jako v zrcadle poznáváme, kdojsme a kde se nalézáme. Skrytý hlas nám naznačuje, jakou cestu máme zvolit.Znamení nás vedou. Nebudeme-li je vnímat, ztratíme příležitost, kterouvytvářejí.

Co platípro jednotlivce, platí zde i pro lidstvo jako celek. Bůh k němu hovoří prostřednictvímznamení.

Již řadulet jsme varováni, že klimatický systém bude vychýlen ze současného rovnovážnéhostavu, neomezíme-li drasticky emise skleníkových plynů. Stále se stávázřejmějším, že jsme nastoupili sebevražedný kurs. Avšak pokračujeme vignorování znamení. Jako v Ježíšových dobách se spokojujeme s předpověďmizítřejšího počasí, avšak zavíráme oči před dlouhodobým nebezpečím. „Vypokrytci!“

Proč jetak obtížné číst znamení, která jsou sama o sobě tak zřejmá? Rozpoznat, coopravdu znamenají? Odpověď zní: Protože boží hlas se obrací proti dynamice našíživotní praxe. Bůh nás zve k životu v lásce, skromnosti a solidaritě. To ovšemznamená konversi, obrácení. Není normální první reakcí zavřít oči? Potíž je, žeje zavíráme před božím darem života. Prostřednictvím podobenství nás Ježíšvyzývá, abychom onu první reakci překonali, otevřeli se pro Boží znamení anaslouchali skrytému hlasu boží lásky.

Z něm. a angl. verze přeložil Jiří Nečas