Jste zde

Večerní „ekologická“ liturgie

autor: 

V rámci liturgického seriálu v tomto roce vám budeme nabízet vzory úplných textů liturgií pro různé příležitosti. Budou to tentokrát liturgie neeucharistické (bez večeře Páně), které nejsou vázány na předsedání ordinovaného služebníka církve. Vzory jsou využitelné při slavení v široké ekuméně. Volně navážeme na ročník 2002, kdy jsme již zveřejnili např. liturgii pokání dle B. Boušeho (2/2002), velkopáteční liturgii podle návrhu německé biskupské konference (4/2003), biblickou křížovou cestu podle anglikánské předlohy (4/2003), limskou liturgii obnovy křtu (10/2002) nebo vlastní návrh ekumenické půlnoční vánoční liturgie (12/2002).

V tomto roce hodláme nabídnout předlohy, které pracují se dvěma liturgickými nástroji – světlem a tichem. Uvažujeme nabídnout jednu liturgii pokání, bohoslužbu „Sedm posledních slov Ježíše na kříži“, letniční vigilii, anglikánskou ranní a večerní modlitbu, některé z liturgií katechumenátu (exorcismus, předání symbola), liturgii obnovy ministérií, obnovy manželství a liturgii pro nemocné. Začínáme „ekologickou“ večerní liturgií, která byla slavena v rámci semináře zájemců o teologii na téma „Křesťan a ekologie“ 28.11.2003 pořádaného Institutem ekumenických studiív Praze. Tančila absolventka Jaboku Marta Německá.

Večerní „ekologická" liturgie

Předsedající: Bože, pospěš mi na pomoc.

Všichni: Slyš naše volání.

Předsedající: Naše pomoc je ve jménu Páně

Všichni: neboť on stvořil nebe i zemi.

Hymnus O Lord, hear my prayer (Ž 143; Taizé)

O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my prayer. When I call answer me. O Lord, hear my prayer, O Lord, hear my prayer. Come and listen to me.

Úvodní modlitba

Předsedající:

Zapal v nás, Bože, oheň své lásky;

chceme se očistit od všeho, co nás od tebe vzdaluje

a tak být připraveni vejít do tvé blízkosti

a chválit tě nyní i na věky.

Všichni: Amen.

Žalm 104, 1-23

Všichni:

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia! (2x) (Taizé)

1. chór: Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Hospodine, Bože můj,

jsi neskonale velký, oděl ses velebnou důstojností.

2. chór: Halíš sesvětlem jak pláštěm,

rozpínáš nebesa jako stanovou plachtu.

Mezi vodami si kleneš síně, z mračen si vůz činíš

a vznášíš se na perutích větru.

Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy.

Zemi jsi založil na pilířích, aby se nehnula navěky a navždy.

Propastnou tůň jsi přikryl jako šatem. Nad horami stály vody;

pohrozils a na útěk se daly, rozutekly se před tvým hromovým hlasem.

Když vystoupila horstva, klesly doúdolí, do míst, která jsi jim určil.

Mez, kterou jsi stanovil, už nepřekročí, nepřikryjíznovu zemi.

Všichni:

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia! (2x) (Taizé)

Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou.

Napájejí veškerou zvěř polí, divocí osli tu hasížízeň.

Při nich přebývá nebeské ptactvo, ozývá se v ratolestech.

Ze svých síní zavlažuješ hory, země se sytí ovocem tvého díla.

Dáváš růst trávě pro dobytek i rostlinám, aby je pěstoval člověk,

a tak si ze země dobýval chléb.

Dáváš víno pro radost lidskému srdci, až se tvář leskne víc než olej; chléb dodá lidskému srdci síly.

Hospodinovy stromy se sytí vláhou, libanónské cedry, které on zasadil.

A tam hnízdí ptactvo, na cypřiších má domov čáp.

Horské štíty patří kozorožcům, skaliska jsou útočištěm pro damany.

Učinil jsi měsíc k určování času,slunce ví, kdy k západu se schýlit.

Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří;

lvíčata řvou po kořisti, na Bohu se dožadují stravy.

Slunce vychází a stahují se, v doupatech se ukládají k odpočinku.

Člověk vyjde za svou prací a koná službu až do večera.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému

jako byla na počátku, nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Všichni:

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia! (2x) (Taizé)

Žalm 104, 24-35

Jubilate Deo omnis terra. ServiteDomino in laetitia. Aleluja. Aleluja, in laetitia. (Taizé)

Jak nesčetná jsou tvá díla, Hospodine! Všechno jsiučinil moudře;

země je plná tvých tvorů.

Tu je veliké a širé moře:

hemží se v něm nespočetných živočichů maličkých i velkých,

plují po něm lodě. Vytvořil jsi livjátana, aby v něm dováděl.

Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in laetitia. Aleluja. Aleluja, in laetitia.

A to vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm;

rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytíse dobrým.

Skryješ-li tvář, propadají děsu, odejmeš-li jejich ducha, hynou,

v prach se navracejí.

Sesíláš-li svého ducha, jsou stvořeni znovu,

a tak obnovuješ tvářnost země.

Hospodinova sláva potrvá věčně!

Hospodin se bude radovat ze svéhodíla.

Shlédne na zemi a ta se třese, dotkne se hor a kouříse z nich.

Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život,

svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu.

Kéž mu je příjemné moje přemítání! Hospodin je moje radost.

Kéž hříšníci vymizí ze země, kéž svévolníci nejsou!

Dobrořeč, má duše, Hospodinu! Haleluja.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému

jako byla na počátku, nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in laetitia. Aleluja. Aleluja, in laetitia.

Kantikum Fp 2, 5-11

On je Pán, on je Pán. Ježíš Kristus z mrtvých vstal a on je Pán.

Každé koleno ať poklekne a každý jazyk vyzná:

Ježíš Kristus je Pán.

(Tradicional, Tom Fettke)

Ježíš Kristus byl způsobem bytí roven Bohu,

a přece na své rovnosti nelpěl,

nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka,

stal se jedním z lidí.

A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt,

a to smrt na kříži.

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,

aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

- na nebi, na zemi i pod zemí –

a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

On je Pán, on je Pán. Ježíš Kristus z mrtvých vstal a on je Pán.

Každé koleno ať poklekne a každý jazyk vyzná:

Ježíš Kristus je Pán.

Čtení Iz 55, 8-13

"Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal."

"S radostí vyjdete a budete vedeni v pokoji. Hory a pahorky budou před vámi zvučně plesat a všechny stromy v poli budou tleskat. Místo trní vyroste cypřiš, místo plevele vzejde myrta. To bude k oslavě Hospodinova jména, za trvalé znamení, které nebude vymýceno."

Ticho pro rozvažování o přečteném (zůstanou svítit pouze svíce)

Liturgický tanec (klavírní doprovod)

(rozsvícení světel)

Magnifikat (Miloš Rejchrt)

R.: Má duše Boha velebí, chválu vzdává.

Pánem je nejen na zemi, buď mu sláva.

1. Opuštění budou slouti lidem tvým,

/: poníženým dáváš vládnout královstvím. :/

2. Ztrápení a chudí vyjdou z nesnází

/: bohatý a pyšný s prázdnou odchází :/

3. Až do prachu srážíš mocné na trůnu

/: a odnímáš pyšnym meč ikorunu. :/

4. Pro lačné stůj hojný připravený máš

/: žíznivým pak plný kalich naléváš :/

Přímluvy

Předsedající: Bůh svěřil lidem přírodu a celé stvoření jako dar své lásky.

Prosme ho, abychom tento dar vděčně přijímali a odpovědně

s ním zacházeli.

Lektor: Pomoz církvím, abyvedli lidi k vnitřnímu obrácení

a k obnově ztraceného vztahu k tobě, tvůrci a Pánu.

Kyrie eleison. (zpěv)

Dej ať se v přístupu k ohrožené přírodě neřídíme zištnými

a sobeckými zájmy.

Kyrie eleison.

Za odstranění pýchy a nevěry z lidských srdcí,

abychom uznali závislost na tvé pomoci.

Kyrie eleison.

Za odvahu k pokání a nápravě všech škod, které jsou páchány na přírodě, rostlinách i zvířatech, na půdě, ovzduší i vodách naší planety.

Kyrie eleison.

další prosby ze shromáždění

Otče náš

Závěrečná modlitba - improvizuje předsedající

Předsedající: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu Díky.