Jste zde

Absolventů ekumenické teologie přibývá

autor: 

Počet absolventů bakalářskéhostudijního programu Teologie křesťanských tradic se v uplynulém roce rozrostlna 18. Dne 26. listopadu 2003 složili promoci v pražském Karolinu tři novíabsolventi. Jsou to: Ing. Pavla Friedrichová Sirůčková(téma bakalářské práce: Zkáza nebo naděje? Úloha křesťanů při řešení ekologickéotázky), Ing. Pavel Kočnar (Jak by se mohly vzájemněobohatit církve lidového a evange-likálníhotypu), Mgr. Jan Lata (Sudetští Němci a jejich odsun na stránkách církevníhotisku v letech 1945 –47).

Čtyřletý studijní programTeologie křesťanských tradic je možné studovat na Evangelické teologickéfakultě Univerzity Karlovy v Praze. Informace o přijímacích zkouškách naleznetena internetových stránkách fakulty (http://www.etf.cuni.cz) nebo na stránkáchInstitutu ekumenických studií v Praze (http://www.iespraha.cz).

Promoce bakalářského studia Teologie křesťanskýchtradic na Univerzitě Karlově – Evangelické teologické fakultě dne 26. listopadu2003 – děkovná řeč studentů, sestavená a přednesená Janem Latou:

Vaše magnificence, paneprorektore, spectabilis, pane děkane, honorabilis,pane promotore, vážení členové profesorského sboru, drazí rodiče, příbuzní,přátelé a hosté.

Je mi ctí, že mohu promluvit zaabsolventy dvou bakalářských studijních programů evangelické teologickéfakulty, kteří jsou dnes promováni. Jedná se o obor pastorační a sociálnípráce, jež je realizován ve spolupráci s Vyšší sociálně pedagogickoua teologickou školou Jabok, a dále o oborTeologie křesťanských tradic, který navazuje na činnost Institutu ekumenickýchstudií. Společným jmenovatelem obou uvedených oborů a posláním nás, jejichabsolventů, je povolání ke službě v každodenním životě.

Absolventi oboru Pastorální asociální práce by měli být teoreticky i prakticky připraveni na práci v řaděvýchovných a sociálních zařízení státních, soukromých i církevních. Svojipráci by měli umět zařadit do širších souvislostí a prosazovat v ní křesťanskéhodnoty úcty ke každému jednotlivci, obětavost, toleranci a duchovní zakotvení.

Absolventi oboru Teologiekřesťanských tradic již většinou pracují v jiném oboru a teologie je proně velmi významným a obohacujícím doplňkem k tomuto oboru tak, aby mohlikvalifikovaně sloužit, zpravidla ve svém volném čase, v církvích i ve společnosti.Protože zastupuji tento méně početný studijní program, dovolte mi k němuříci ještě několik osobních slov. Začíná jej studovat široké spektrum lidí,ovšem mnozí jej, díky jeho náročnosti, druhému studiu či povolání a přeceněnívlastních sil, nebyli schopni dokončit. Pro ně všechny ale myslím byl pobyt naEvangelické teologické fakultě a Institutu ekumenických studií nesmírnýmobohacením, který otevřel jejich obzory, donutil o mnoha otázkách víry akřesťanství smýšlet jinak, sblížil je s bratry a sestrami z dalších církví.Porozumění různorodosti církví jako obohacující skutečnosti, pochopení, ževlastní samospasitelnost a lhostejnost vůči ostatním denominacím, je omezujícía zhoubná, je pro mě největší zkušeností, kterou jsem při studiu učinil. Totopoznání, je pro nás absolventy, ale i ty, co naše řady předčasně opustili,silným impulsem ke skutečné ekumenické vstřícnosti a práci sblížení, snad ijednotě křesťanů.

Zatímco magisterské studijníprogramy teologických fakult jsou zejména určeny pro budoucí duchovníjednotlivých církví nebo pro od-borné teology, námi vystudované bakalářské programyjsou zaměřeny na přípravu laiků pro službu v církvi a ve světě. Toto rozlišenívychází ze zkušenosti, že dnešní společnost a církve potřebují vedle farářů iodborně vzdělané křesťany, kteří se buď v rámci svého civilního povolání, nebospolu s ním budou věnovat praktické službě a budou přispívat k většímua fundovanějšímu zapojení laiků v životě církví

Čeká nás tedy zřejmě dostatekpráce.

Dovolte mi v této chvílivyjádřit naše poděkování a vděčnost všem těm, kteří nám během našeho studiapomáhali.

V první řadě bych rád poděkovaltěm, bez nichž bychom nejen že nebyli dnes zde, ale bez nichž bychom nebylivůbec – tedy našim rodičům. Často to byli právě oni, kdo nás podporovali apomáhali nám při našem studiu radou, příkladem, a v neposlední řadě i hmotnýmzpůsobem.

Mnozí z nás již našli svéživotní partnery, jejich trpělivost, kterou s námi měli, když jsme pozornostnevěnovali jim, ale učení, nás naplňuje vděčností.

Za přispění k našemu úspěchuděkujeme také našim sourozencům, ostatním příbuzným a přátelům. Jejich slovopodpory pro nás znamenalo velmi mnoho.

Zejména pak děkuji všemprofesorům a vyučujícím na fakultě za všechny vědomosti, které nám často i nadrámec svých povinností předávali. S mnohými z nich jsme navázali srdečné vztahya přátelství, utvořili jsme společenství, které doufám zůstane i v budoucnudobrým zázemím pro naši práci.

Rád bych vyjadřuji svojivděčnost Evangelické teologické fakultě, která neváhala tyto dva bakalářskéobory začlenit do svého svazku, myslím že pro všechny zúčastněné jde oobohacující zkušenost. Kooperace Jaboku a Evangelickéteologické fakulty je dobrým příkladem konkrétní plodné spolupráce evangelíků akatolíků. Doufám, že společenství s fakultou se bude i nadále prohlubovat astudenti obou oborů budou účastni na jejím intelektuálním kvasu.

Naším studiem jsme získalimnoho cenných hřiven, které doufám nezůstanou nerozmnoženy.

Evangelická teologická fakulta UK nabízí v AR 2004/2005
tyto studijní obory:

magisterské:

- Evangelická teologie jednooborová – pětileté studium v prezenčníformě

- Evangelická teologie/filozofie – pětileté studium v prezenčníformě (ve spolupráci s FF UK)

 

bakalářské:

- Teologie křesťanských tradic – čtyřleté studium v prezenčníformě

- Pastorační a sociální práce – tříleté studium v prezenční formě(ve spolupráci s VOŠ Jabok)

- Pastorační a sociální práce v kombinované (dálkové) formě –tříleté studium (ve spolupráci s VOŠ Jabok)

 

Podrobné informace naleznouzájemci na: http://www.etf.cuni.cz nebo v publikaci „Jak na vysokou školu?“,případně v rámci Dne otevřených dveří dne 19.1.2004 od 12 do 18 hodin.Přihlášky se přijímají do 29.2.2004, přijímací zkoušky se konají v červnu2004.