Jste zde

Institut ekumenických studií v Praze

autor: 

http://www.iespraha.cz

K čemu sdružení je

Občanské sdružení bylo založeno v roce 1994s cílem podpořit ekumenický dialog v České republice. Prioritousdružení bylo vytvoření školy stejného názvu, která by umožnila studentům iabsolventům různých oborů vysokých škol rozšířit si svoje vzdělání o základyekumenické teologie. Mezi zakládající členy sdružení patří například prof.Radim Palouš, bývalý rektor Univerzity Karlovy, Mgr.Pavel Smetana, tehdejší předseda Ekumenické rady církví a synodní seniorČeskobratrské církve evangelické, prof. Jan Sokol, dnes děkan Fakultyhumanitních studií, a další osobnosti církevního a veřejného života.

Škola zahájila svoji výuku v roce 1995 a od počátku sinekladla za cíl vychovávat teology ”na plný úvazek”, nýbrž umožnit studiumteologie laikům, kteří ještě studují nebo pracují ve svém vlastním oboru.Studium je pokusem o budování mostů nejen mezi učením a praxí různýchkřesťanských církví, ale i mezi teologií a jinými disciplínami. Důraz je kladenna diskusi v seminářích, písemný projev a individuální kontakt studenta aučitele. Absolventi mohou kvalifikovaně sloužit, zpravidla ve svém volném čase,v církvích i ve společnosti. Církevní příslušnost učitelů i studentůodpovídá míře rozšíření jednotlivých církví u nás. Převládají zástupciřímskokatolické, evangelické a husitské církve, ale nechybí i příslušnícijiných církví.

V roce 1999 byl studijní program Institutu ekumenickýchstudií převzat Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy jakočtyřletý bakalářský studijní program s názvem “Teologie křesťanskýchtradic”. Občanské sdružení i nadále spolupracuje s fakultou na organizacistudijního programu (ředitel občanského sdružení je zároveň koordinátoremstudijního programu na fakultě) a zajišťuje a pořádá další aktivity navazujícína studium, jako např. letní a zimní kurzy, víkendové semináře, liturgie,exercicie a besedy, které jsou otevřené i pro další zájemce. Řada členůobčanského sdružení jsou absolventi studia. Tím, že se podílí na činnostisdružení, napomáhají vychovávat další studenty k ekuméně,napomáhají vytvářet prostředí svobody a odpovědnosti za osud církví.

Z dalších aktivit sdružení

Občanské sdružení spolupracuje nebo se podílí na činnostiřady domácích i zahraničních ekumenických institucí. Od roku 2003 ječlenem Societas oecumenicaa navázalo kontakty s některými ekumenickými instituty v zahraničí(např. v Tübingen a v Bensheimu).Z domácích institucí uveďme např. Ekumenickou radu církví, český regionMezinárodního ekumenického sdružení nebo Poradní odbor ekumenický Synodní radyČeskobratrské církve evangelické. Od roku 2002 sdružení provozuje internetovéstránky, na kterých se kromě informací o činnosti věnuje i problematiceekumenismu.

Představitelé sdružení se věnují podpoře ekumenickéhodialogu. Např. Pavel Hradilek pořádá přednášky asemináře o liturgické teologii, zároveň organizuje pravidelná setkání učitelůliturgické teologie všech teologických fakult v ČR. Martin Vaňáč se věnuje otázkám ekumenického hnutí v teorii ipraxi (např. je zástupcem římskokatolické církve při přípravě ekumenickéhoSetkání čtyř národů, které se uskuteční v Praze roku 2005). Také dalšíčlenové sdružení se aktivně zapojují do různých ekumenických aktivit.

Některé aktivity sdruženív roce 2003 a 2004

Z nejdůležitějších aktivit v roce 2003 je možnézmínit pravidelné semináře zájemců o teologii, které se věnovaly tématům“Liturgie – společná oslava Boha” (březen), “Křesťanství a ekologie”(listopad). Dále pak účast na ekumenickém Kirchentaguv Berlíně (květen). Také v rámci zářijového soustředění studentů veStrašicích se uskutečnila řada akcí, např. panelová diskuse o věrohodnosti církví,besedy o duchovní péči ve vězení a v armádě, o problematice pastoraceromského etnika atd.

V lednu 2004 se vrátila z tříleté mise ve Velké Británii, nakterou byla vyslána Institutem ekumenických studií, absolventka Vlasta Lišková.Podílela se na činnosti malé ekumenické organizace Grassrootsv multikulturním a multináboženském prostředív Lutonu, zároveň pracovala v tamní anglikánskéfarnosti sv. Anny jako pastorační asistentka.

Prakticky ve stejné době byl sdružením vyslán absolvent JiříHort k misi do západočeského Tachova. Jeho posláním je napomáhat smíření mezitachovskými křesťany a být oporou těm, kteří byli poškozeni odvolánímřímskokatolického kněze Reného Milfaita.

Připravovaný seminář zájemců o teologii se uskutečnív Praze ve dnech 14. – 15. 5. 2004. Bude věnován liturgické hudbě s cílemrozšířit obzory a přispět ke kultivaci tohoto žánru v našich podmínkách. Jehonáplní budou mj. přednášky, panelová diskuse, semináře v malých skupinách,večerní liturgie, eucharistická liturgie, koncert. Odborným garantem seminářeje Prof. Dr. David Holeton, hlavním přednášejícím ThLic. Vlastimil Dufka T.J.

Další informace k akcím sdružení naleznete na adrese http://www.iespraha.cz

nebo dotazem na vanac@etf.cuni.cz

případně na telefonu 224 920 532.

Financování sdružení

Činnost občanského sdružení je od počátku závislá výhradněna pomoci českých i zahraničních fyzických a právnických osob, které jejfinančně podporují. Nejprve hradilo občanské sdružení veškeré výdaje nastudijní program samo z dobrovolných darů. Od uzavření dohody sEvangelickou teologickou fakultou v roce 1999 fakulta postupně přebírávětšinu nákladů studijního programu.

Občanské sdružení v současnosti hradí mzdové náklady načástečné úvazky (dohody o provedení práce) ředitele, sekretářky, účetního aúklid, dále některé provozní náklady (kancelářské potřeby, provoz a údržbakopírovacího stroje, tisk skript a informačních textů, internetovou prezentaci,poštovné atd.). Všechny ostatní práce při zajišťování aktivit občanského sdruženíjsou vykonávány dobrovolně bez nároku na odměnu. Jedná se zejména o prácipředsedy sdružení, právnické služby, udržování zahraničních kontaktů, překladystudijních materiálů, jakož i práce na dalších aktivitách sdružení.

Občanské sdružení čím dál obtížněji získává peníze zezahraničí, které byly určeny zejména na počáteční fázi celého projektu.V současné době se snažíme přiblížit takovému trvalému stavu, kdy byfinancování sdružení bylo na darech ze zahraničí pokud možno nezávislé. Díkyvýzvě se v loňském roce podařilo získat finanční podporu od řady drobnýchpřispěvovatelů (pravidelných i nepravidelných), přesto bylo sdružení iv roce 2003 závislé na podpoře ze zahraničí. Z domácích organizacípřispěla např. nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových podstatnou částkou nanákup nové kopírky.

Činnosti související se studiem, které ale nemohou býthrazeny z rozpočtu státní školy, jsou prováděny členy sdružení bezplatně.Přesto zbývá určitý podíl nákladů, který dosud není pokryt. Souvisí zejménas odměnami pro dva pracovníky sdružení, kteří vykonávají poměrně rozsáhloukoordinační činnost. Platy, které dostávají z fakulty (odpovídají platůmv těchto kategoriích na vysokých školách), jsou velmi nízké, hluboko podprůměrnými mzdami. Pracovníci v těchto profesích (např. asistenti navysokých školách) jsou nuceni si vydělávat ještě dalšími způsoby. Pokud by takčinili i dva pracovníci sdružení, nezbýval by jim už čas na práci, kterou odnich žádáme. Musíme je tedy podpořit.

Výzva

Šíře a rozsah aktivit občanského sdružení závisí nejenom naochotě dobrovolných spolupracovníků, ale také na finančních prostředcích. Prozákladní fungování sdružení je potřebná částka přibližně 100 tis. Kč/rok. Tutočástku hodlá sdružení pokrýt jednak z členských příspěvků, které ovšemtvoří malý podíl této sumy, a především získánímvětšího množství drobných dárců přispívajících pravidelně tak, jakje to běžné u obdobných organizací v zahraničí. Několik takových dárců jižmáme. Obracíme se proto s prosbou na všechny, kterým není lhostejný osud ekumény v naší zemi o podporu našeho díla. Prosímezejména o kněze a kazatele, aby v tomto směru vedli ty, kteří jsou jimsvěřeni.

Přispěním na činnost sdružení Institut ekumenických studií podpoříte:

- ekumenickou formacistudentů a dalších zájemců. Lidská přátelství, která jsou navazovánamezi lidmi patřícími k různým církvím, jsou umocňována nejen odbornoureflexí stavu sjednocování, ale i trvalou péčí o spirituální rozměr ekumény.

- růst odpovědnosti laikůza poslání církví. Nejen důvody ekonomické, ale i eklesiologické povedou i v naší zemi k posílenírole laiků. Naši studenti jsou na tento úkol systematicky připravováni,teoreticky i prakticky.

- přiblížení zahraničníchzkušeností ekumény. A to především návštěvamizahraničních hostů a studijními překlady zahraničních ekumenických textů.

Přispět můžete převodem na účet Institutu ekumenickýchstudií v Praze číslo 1930563349/0800. Nejcennější jsou pro nás byť malé, alepravidelné částky (měsíční, roční), např. trvalým příkazem. Příspěvek můžetezaslat také přiloženou složenkou. V případě zájmu o další informace o činnosti sdružení můžeteposlat e-mail na adresu hradilek@etf.cuni.cznebo vanac@etf.cuni.cz.

Děkujeme asi padesáti dárcům, kteříreagovali na obdobnou výzvu v loňském roce jak jednorázovými, tak někteřítrvalými příspěvky. Díky nim jsme loňský rok přestáli bez vážnějších finančníchproblémů. Dárcům zasíláme detailní zprávu o hospodaření.

Pavel Hradilek,předseda sdružení MartinVaňáč, ředitel

Kurs praktické liturgiky v HradciKrálové v r. 2004

Cílováskupina: Kurs je otevřen pro členy všech církví. Očekává se,že se jej zúčastní zejména římskokatolíci a husité,kteří se podílejí, nebo budou podílet ve svých shromážděních na přípraváchliturgií.

Místo konání: budova Diecézní rady CČSH, Ambrožova728, Hradec Králové

Lektor: Pavel Hradilek

Strukturavečerů:

18.00 –19.30 přednáška (s využitímaudiovizuálních prezentací)

30 minpřestávka

20.00 –21.30 seminář s aktivní účastí přítomných

26.2. Základnípojmy, symboly a pohledy do historieliturgie

seminář - Řeč těla při liturgii

25.3. Role jednotlivých aktérů liturgie

seminář - Minimalizace role předsedajícíhov modelové liturgii

22.4. Stavební kameny a způsob stavby liturgie

seminář - Příprava úvodů k biblickým čtením ak liturgii na základě ekumenického lekcionáře

Květen -Příprava liturgie pro děti (lektor Vojtěch Eliáš)

seminář - Návrhy konkrétních liturgií


Přihláška na kurs praktické liturgiky v HradciKrálové

(Sloužík zabezpečení příslušného množství pracovních textů; kurs je přístupný ibez přihlášky)

Jméno a příjmení: ___________________________

Ulice a číslo: ___________________________

PSČ a místo: ___________________________

Přihlášku zašlete na adresu: Institutekumenických studií

Vyšehradská41

12800 Praha2

nebo na e-mailovou adresu: hradilek@etf.cuni.cz