Jste zde

Postní liturgie smíření

autor: 

zdroj:www.jamesoregan.com

 

Vstup a úvod

 

Kostel je temný. V jeho zádi předsedající říká:

Povstaň, Hospodine,

Bože pozvedni svou ruku,

nezapomínej na sklíčené (Ž 10,12)

Stvoř mi, Bože čisté srdce,

obnov v mém nitru pevného ducha. (Ž 51,12)

Následuje tichý průvod předsedajícího s přisluhujícími. Diakon či lektor nese lekcionář, doprovázejí jej služebníci se svícemi. Je tak vyjádřeno, že boží slovo je zdrojem světla pro svět. Po příchodu k předsednickému místu, jakmile služebníci umístí lekcionář, svíce a kříž se shromáždění postaví a předsedající jej pozdraví.

 

Pozdrav

 

Nebeský Otče, zhoj naše zranění,

a vytvoř z nás opět jednu rodinu

skrze lásku našeho Pána Ježíše Krista

a silou svatého Ducha.

Amen.

 

Úvodní modlitba

 

Modleme se (za to),

abychom sami sebe podrobili nárokům evangelia.

(ticho)

Nebeský Otče,

srdce tvého lidu je zraněné;

naše hříchy nás stahují do beznaděje;

naslouchej našim bolestem;

očisti nás svým slovem

ať žijeme novým životem.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Liturgie slova

 

1. čtení Iz 50, 4-7 („Neukrývám svou tvář před potupami…“)

Všichni:

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje,

pro své velké smilování zahlaď moje nevěrnosti,

moji nepravost smyj ze mne dokonale,

očisť mne od mého hříchu! (Ž 51, 3-4)

2. čtení Jk 2, 14-18 (Víra, není-li spojena se skutky, je mrtvá)

Všichni:

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje,

pro své velké smilování zahlaď moje nevěrnosti,

moji nepravost smyj ze mnedokonale,

očisť mne od mého hříchu! (Ž 51, 3-4)

Evangelium Mk 8, 34 – 9,1 (Kdo ztratí svůj život pro mne)

Všichni:

Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje,

pro své velké smilování zahlaď moje nevěrnosti,

moji nepravost smyj ze mne dokonale,

očisť mne od mého hříchu! (Ž 51, 3-4)

 

Homilie

 

 

Příprava

 

Má modlitba spěje, Hospodine, k tobě,

je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný.

Odpověz mi,věrný dárce spásy,

vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím.

Neskrývaj tvář před svým služebníkem,

když se soužím, pospěš, odpověz mi. (Ž 69, 14-15.18)

Připravme se na vyznání hříchu.

Ticho pro zpytování svědomí. Všichni sedí.

 

Všeobecné vyznání –znamení odpuštění

 

Předsedající odejde před oltář a klekne si spolu s ostatními.

S pokorou vyznejme svůj hřích.

Modleme se jeden za druhého, za boží odpuštění.

Všichni:

Vyznávám se všemohoucímu Bohu

a vám všem,

že často hřeším

myšlením, slovy i skutky

a nekonám, co mám konat:

jeto má vina, má veliká viny.

Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii.

všechny anděly a svaté,

i vás, bratři a sestry,

abyste se za mě u Boha přimlouvali. Amen.

Bůh je naše útočiště, naše síla,

pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky,

jak úžasné činy v zemi koná! (Ž 46, 2.9)

Ticho

Hospodin je milosrdný.

Ticho

Prosme Hospodina za odpuštění našeho hříchu.

Prosme Hospodina, aby nás uzdravil.

Prosme Hospodina, aby nám daroval pokoj.

Ticho

Ať na nás sestoupí tvůj duch pokání.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Odpusť naši nenávist a tvrdost.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Odpusť naše nevšímavosti a opomenutí.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Osvoboď nás od tíhy našich selhání.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Uzdrav hluboké šrámy na naší duši.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Odplav trosky našeho hříchu, které na nás lpí.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Pomáhej nám zvládat pokušení.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Dávej nám oči otevřené pro tvé stvoření, pro lidi, jako měl Ježíš.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Dávej nám odvahu jít cestou, jako šel Ježíš.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Dávej nám zakusit moc Ježíšova kříže v tomto světě.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Spojuj svoji rodinu v radosti a lásce.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Ať nás tvůj duch vede k věrnosti tvým přikázáním.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Ať tvůj duch povzbuzuje naše srdcek následování tvé lásky.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Ať nás tvůj duch naplní novým životem.

Pane, smiluj se. (nebo Kyrie eleison.)

Zpěv (např. Do tvých rukou Pane můj, se zcela oddávám…)

Modleme se za odpuštění hříchů a ochranu před zlem

slovy našeho Spasitele:

Otče náš…

Nebeský Otče, od tebe pochází všechno dobré,

dej ať se obrátíme a skrze dar tvé lásky máme k sobě stále blíž.

Prosíme o to skrze Ježíše Krista, našeho Pána.

Amen.

 

Všeobecné rozhřešení

 

Náš milosrdný Bůh

nám skrze smrt na kříži a zmrtvýchvstání svého Syna

daroval nový život.

Skrze svého Ducha nám odpouští hříchy a znovu nás sjednocuje.

Skrze službu své církve nám dává znamení

tohoto odpuštění a pokoje.

Sloužím vám tímto znamením ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Amen.

 

Chvála za boží milosrdenství

 

Jakmile předsedající pozvedne ruce, rozsvítí se světla v kostele.

Lidé všech národů, tleskejte v dlaně,

hlaholte Bohu, plesejte zvučně! (Ž 47,2)

Zpěv (např. Píseň novou zpívejme Pánu)

 

Požehnání

 

Ať vám náš nebeský Otec žehná.

Amen.

Ať vás zachraňuje Kristův kříž.

Amen.

Ať vám Duch svatý přináší pokoj a potěšení.

Amen.

 

Propuštění a odchod

 

Milosrdný Bůh vás osvobodil od vašeho hříchu.

Jděte v pokoji a služte Pánu.

Požehnán buď Bůh navěky.

Zpěv Blessthe Lord