Jste zde

Zprávy

autor: 

Rusko: katolíci nechtějí proselytismus

Moskva (KAP) Vatikán nechce v Rusku proselytismus ani misie, řekl generální sekretář ruské katolické biskupské konference, Igor Kowalewskij. Úmyslem katolíků v Rusku nejsou misie. Rusko má svoji tisíciletou křesťanskou kulturu a není cílem Vatikánu z něj udělat katolickou zemi. Kowalewskij se takto vyjádřil na zahájení setkání smíšené pracovní skupiny pro vztahy mezi pravoslavnými a katolíky. Od obratu vyčítá moskevský patriarchát katolíkům agresivní metody misionářské práce mezi pravoslavnými. Nejnižší bod vztahů nastal po ustanovení čtyř katolických diecézí před dvěma roky.

Nuncius odmítl interkomunio

Hamburg (KAP) Nový apoštolský nuncius v Německu, arcibiskup Erwin Josef Ender, odmítl interkomunio. V otázce eucharistické pohostinnosti jsme rezervovaní, řekl novinářům. Ukvapené jednání v otázce eucharistie prý představuje nebezpečí, že se ze zřetele ztratí vlastní význam eucharistie. Během Ekumenického církevního sjezdu (Kirchentag) pozval saarbrückenský teolog Gotthold Hasenhüttl k eucharistii i protestanty, a byl proto suspendován. Nuncius zdůraznil, že pokleskem proti intelektuální poctivosti je dělat věci, ve kterých máme ještě málo společného. Společenství víry stojí nad společenstvím eucharistickým. K nedávno zveřejněné liturgické instrukci řekl Ender, že věřící mají právo na regulérní liturgii.

Od svého nástupu do funkce v lednu tohoto roku dostal tři nebo čtyři stížnosti na ekumenické nedělní bohoslužby. Tyto dopisy posílám místnímu biskupovi, řekl. Církev nepostupuje proti odchylkám s klackem a stížnosti pocházejí převážně z určité oblasti.

Dopis svatého Ignáce nalezen v Anglii

Londýn (KAP) V archivu britských jezuitů byl nalezen dopis bratřím od Ignáce z Loyoly (1491-1556). Není známo, jakse tento podepsaný dopis s rukopisnou poznámkou světce do Anglie dostal. Podle údajů řádových historiků se jedná o jediný anglický exemplář takového dopisu. Většina rukopisů byla v průběhu staletí odvezena do Říma nebo zničena v časech pronásledování. Dopis je adresován příteli - řádovému bratru a datován 16. února 1555.

Itálie: počet pravoslavných roste

Řím (KAP) V Itálii dochází k výrazným změnám v poměru konfesí u obyvatelstva díky přistěhovalectví. Podle statistik imigrantů se počet pravoslavných v Itálii zvýšil z 43 tisíc v roce 1991 na 511 tisíc. Masivní nárůst je dán přistěhovalci z Rumunska, Moldavska, Bulharska a Ukrajiny. Představují 50 % všech migrantů. Podíl muslimů se současně snížil z 38 na 32,4 %. Celkový počet lidí hledajících v Itálii útočiště se zvýšil od roku 1991 z 657 tisíc na 2,55 milionů.

Křesťansko-židovský dialog ve Španělsku

Madrid (KAP) Izraelský aškenázský nejvyšší rabín Jona Metzger se setkal v Toledu s arcibiskupem Antonio Canizaresem. Oba zdůraznili, že Toledo bylo v historii symbolem sjednocení abrahámovských náboženství: židovství, křesťanství a islámu. Dialog mezi nimi by se měl i nadále rozvíjet. Všechna tři mají ve svých kořenech stejnou inspiraci. Při setkání se prý jednalo také o navrácení kostela Santa Maria la Blanca židovské obci. Tento kostel byl postaven jako synagoga a je jednou z nejvýznačnějších architektonických památek Španělska. Naproti tomu má být v Jeruzalémě církvi navrácena místnost Poslední večeře Páně (Coenaculum) a posvěcena opět na katolický kostel. Dnešní Coenaculum bylo vystavěno jako středověký kostel a Osmany přebudováno na mešitu. Židé a muslimové na tomto místě uctívají hrob Davidův. Od vzniku státu Izrael je jeho status nejasný. Jan Pavel II. zde směl odsloužit bohoslužbu při své návštěvě Jeruzaléma ve Svatém roce 2000.

Arinze: O Kerryho vyloučení musí rozhodnout biskupové

Vatikán (KAP) Katolický politik, který se vyslovil za právo na potrat, nemá být podle prefekta vatikánské Kongregace pro bohoslužbu, kardinála Francise Arinzeho, připuštěn k eucharistii. Arinze poukázal na to, že podle katolického učení nesmí přijímat nikdo ve stavu těžkého hříchu. A jestliže nesmí přijímat, plyne z toho, že mu ani kněz nesmí podávat. Na otázku, zda toto platí i v případě demokratického presidentského kandidáta v USA, Johna Kerryho, Arinze řekl, že tuto věc přísluší řešit katolickým biskupům v USA. Kerry stojí ve sporu mezi odpůrci liberalizace potratu (Pro Life) a zastánci práva na potrat (Pro Choice) na straně ProChoice. Biskupové se již otevřeně vyjádřili, že zvažují kvůli tomu možnost vyloučit Kerryho z přijímání eucharistie.

Portugalská církev sází na zahraniční kněze

Lisabon (KAP) Lisabonský patriarcha, kardinál Joseda Cruz Policarpo, nevylučuje další nasazení zahraničních kněží v Portugalsku. Církev není ohraničena na Portugalsko nebo na Evropu, řekl kardinál. Policar popoukázal na svoji vlastní diecézi, kde vedle afrického a kolumbijského duchovního bude brzy i kněz mexický. Úbytek kněží v Portugalsku je dán především stárnutím. V nynější době však stoupá i počet kandidátů kněžství. Křivka počtu kněží má v Portugalsku zvlášť extrémní vývoj. Ačkoliv v době osvíceného absolutismu ve druhé polovině 18. století byl i zde na postupu bojovný antiklerikalismus, došlo k poklesu počtu novosvěcenců teprve v 19. a začátkem 20. století, aby ve dvacátých letech20. století byl opět zaznamenán opět obrat k lepšímu.

Štýrský Hradec: Muslimka přednášející na teologické fakultě

Štýrský Hradec (KAP) Katolická teologická fakulta ve Štýrském Hradci dosáhla prvenství tím, že zde po dobu jednoho týdne přednášela muslimka, doktorka filosofie Ashraf Sheikhalaslamzadeh. Rodilá Íránka a přednášející filosofie na universitěve Vídni se věnovala osvětlení obrazu ženy v islámské mystice a různým pohledům na ženu v islámu, včetně sebepochopení ženy.

Ashraf Sheikhalaslamzadeh se narodila v roce 1951 v Tabrisu, studovala na tamější universitě filosofii a psychologii. Po íránské revoluci pokračovala ve studiu ve Vídni na universitě, kde se zabývala perským súfismem, a promovala v roce 1991, kdy předložila disertaci o analýze zážitku blaženosti. Až do roku 1995 vyučovala Ashraf Sheikhalaslamzadeh na gymnáziu, odkud přešla na vídeňskou universitu.

Laun: zákaz nošení šátků je špatné řešení

Salzburg (KAP) Salzburský světící biskup Andreas Laun se vyjádřil k zákazu nošení šátků ve školách. Jestliže je nošení šátku výrazem islámské víry, pak je zároveň výrazem náboženské svobody. Pouze tehdy, pokud je znamením netolerance, útlaku ženy a teroru, má jeho zákaz smysl. Konečně běžně přece z dobrého důvodu netolerujeme ani různé kusy látek, které označují jiné militantní ideologie. Přesto by byl zákaz nesprávnou cestou. Nebojujeme přece proti šátkům, ale proti agresivnímu islamismu. Ale k vítězstvív tomto boji potřebuje více zbraně ducha než pouhé zákony. Neochvějně musíme střežit na jedné straně princip náboženské svobody a na druhé straně princip spravedlnosti pro všechny.

Brazílie: Počet katolíků stoupl na 131 milionů

Brazílie (KAP) Podíl katolíků mezi brazilským obyvatelstvem se snížil od roku 1991 o celkem 10%, avšak v absolutních číslech se počet katolíků zvýšil. V roce 1991 se ke katolictví hlásilo 83,3 % Brazilců, nyní je to přibližně 73,9 %. Kvůli nárůstu obyvatelstva ale stoupl jejich počet z 122 milionu v roce 1991 na 131,4 milionů v roce 2004. Brazílie má okolo 177,8 milionů obyvatel. Každý pátý katolík se aktivně zapojuje do činnosti náboženských obcí, tvrdí brazilský arcibiskup Joao Braz de Avis. Arcibiskup také vyzvedl pozitivní roli katolických médií v Brazílii.

Luteráni chtějí pokračovat v ekumenickém dialogu

Ženeva (KAP)Pro pokračování ekumenického dialogu se vyslovil Světový luterský svaz. Jeho generální sekretář Sven Oppegaard řekl, že luteráni souhlasí s mnoha výroky o eucharistii v nových římských směrnicích Redemptionis sacramentum o slavení mše. Současně se zde ale vyskytují podstatné rozdíly v pojetí. Jako příklad uvedl z katolické strany nedovolovanou eucharistickou pohostinnost.

Počet kandidátů kněžství stoupá

Vatikán (KAP) Počet katolických kandidátů kněžství stoupá. Vyplývá to ze statistické ročenky církve vydané Vatikánem. Podle ní plynule vzrostl jejich počet mezi roky 1997 až 2002 z 108 017 na 113 199. Vývoj je poznamenámvýznamnými místními rozdíly. Jižní Amerika, Afrika a Oceánie se vyznačují silnějším nárůstem než Asie. Jediný kontinent s klesajícím počtem je Evropa, kde v posledních pěti letech poklesl počet seminaristů z 27 867 na 25 023. Překvapující vývoj byl zaznamenám v Severní Americe, kde došlo k mírnému vzestupu z 5 325 v roce 1997 na 5 631 pět let později. Evropě stojí na špičce Polsko se svými 6 700 seminaristy hlášenými ročně. Itálie poprvé nahlásila méně než 6000 kandidátů, 5927 v roce 2002. Stálý úbytek pozoruje Německo (z 1601 na 1188), Francie (z 1603 na 1311). V Rakousku je počet zhruba konstantní, mezi 387 a 356.

Brazilští biskupové proti politickým aktivitám kněží

Brazílie (KAP) Proti stranickopolitickým aktivitám kněží se vyslovila brazilská biskupská konference. Tyto aktivity nejsou slučitelné s pastorační činností, tvrdí biskupové. Mnozí duchovní se nechávají zmástiluzí, že převzetím úřadu mohou lépe sloužit lidu. Přirozeně tyto aktivitynejsou kněžím přímo zakázány, avšak musí se vzdát svého úřadu v církevní obci. Na druhé straně se smějí angažovat ve společensky konfliktních situacích. To se nedá označit za politické vměšování, ale za pastorační podporu sociálního hnutí.