Jste zde

Páteční nešpory anglikánských františkánů

ŽEHNÁNÍ SVĚTLA

Je přineseno světlo, může jít o paškál, nebo je rozsvícena svíce.

Kristus je tvé světlo, povstane v temnotě

a tvé uzdravení zazáří jako úsvit.

Světlo a pokoj Ježíše Krista ať je se všemi vámi.

I s tebou.

Vzdávejme díky Pánu našemu Bohu,

který je hoden vší chvály a díků.

Požehnaný jsi, svrchovaný Bože,

Pastýři svého putujícího lidu:

jimž jsi byl oblakovým sloupem ve dne

a ohnivým sloupem v noci.

Rozněť v nás oheň své lásky,

jímž zazářil tvůj Syn trůnící na kříži,

ať můžeme být očištěni od všech svých hříchů

a jsme připraveni vejít do tvé přítomnosti.

Otče, Synu a Duchu svatý:

Požehnaný jsi Bože na věky.

Zatímco jsou rozsvěceny ostatní svíce, zpívá se následujícínebo jiný vhodný hymnus..

Píseň světla (Phos hilaron)

Hymnus jehož počátky sahají do 4. stol. je možná si poslechnout např. na: http://grkat.nfo.sk/eng/music.html

http://www.saintgregorys.org/Music/MFLbook-contents.html

Světlo tiché svaté slávy nesmrtelného Otce nebeského,

svatého, blaženého, Ježíši Kriste!

Přišedše k západu slunce a spatřivše záři večerní,

opěváme Otce, Syna, i svatého Ducha, Boha.

Synu Boží, jenž dáváš život,

hoden jsi po všechny časy hlasy přelíbeznými být opěvován:

pročež svět tebe velebí.

Mohou být recitovány verše žalmu:

Modlitba má ať k tobě stoupá jako kadidlo,

Mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.

Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc,

slyš můj hlas, kdyžk tobě volám.

Postav, Hospodine, stráž k mým ústům,

hlídku k bráně mých rtů.

Modlitba má ať k tobě stoupá jako kadidlo,

Mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.

Neskloň mé srdce ke zlému,

abych se nedopouštěl zločinů.

K tobě, Hospodine, Pane, se obracejí mé oči,

k tobě se utíkám, nevydávej mě smrti.

Modlitba má ať k tobě stoupá jako kadidlo,

Mé zvednuté dlaně jako večerní oběť.

Může být přednesena VSTUPNÍ MODLITBA:

Dej, Bože, ať na nás sestoupí tvé milosrdenství

očistí naše srdce a osvobodí nás,

abychom ti mohli zpívat chvály nyní i vždycky.

Amen.

SLOVO BOŽÍ

Žalm

V jednotlivých sedmi týdnech žaltáře jsou doporučovány žalmy: 26, 102, 38, 90, 27, 69 a 31.

Každý žalm nebo skupina žalmů může končit slovy:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

jako byla na počátku i nyní i vždycky. Amen.

Jestliže jsou dvě čtení z Písma, první může být čteno zde, nebo obě mohou být přečtena po druhém kantiku.

Kantikum

Antifona: Před Ježíšovým jménem se skloní každé koleno.

Způsobem bytí byl roven Bohu,

a přece na své rovnosti nelpěl,

nýbrž sám sebe zmařil,

vzal na sebe způsob služebníka,

stal se jedním z lidí.

A v podobě člověka se ponížil,

v poslušnosti podstoupil i smrt,

a to smrt na kříži.

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše

a dal mu jméno nad každé jméno,

aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno

– na nebi, na zemi i pod zemí –

a k slávě Boha Otce každý jazyk vyznával:

Ježíš Kristus jest Pán.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Antifona: Před Ježíšovým jménem se skloní každé koleno.

Čtení z Písma (podle lekcionáře)

Lze doporučit anglikánský lekcionář, který má pro každý týden tři sady čtení. První sada je tvořena ekumenickým lekcionářem a hodí se např. pro hlavní nedělní bohoslužby. Druhá a třetí sada jsou určeny pro další liturgie v neděli či v týdnu. Druhou sadu s výhodou užijeme pro večerní liturgickou modlitbu, třetí sadu pro ranní modlitbu.

Zdroj:http://cofe.anglican.org/commonworship/lect/lectfront1.html

Dobrý lekcionář pro denní modlitbu každý den v roce:

http://www.kencollins.com/Texts/Daily-00.htm

Pokud by tato doporučení byla pro někoho příliš omezující, může si vybrat z bohaté nabídky stránky věnované lekcionářům:

http://www.livingweb.com/lectionary/content.htm

Může být předneseno RESPONSORIUM :

Nebuď mi vzdálen, Hospodine,

má sílo, pospěš mi napomoc.

Nebuď mi vzdálen, Hospodine,

má sílo, pospěš mi napomoc.

Pospěš mi na pomoc,

Bože mé spásy.

Nebuď mi vzdálen, Hospodine.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

Nebuď mi vzdálen, Hospodine,

má sílo, pospěš mi napomoc.

Kantikum Panny Marie: Magnificat

Antifona: Boží láska k nám se zjevila v tom,

že zatímco jsme byli ještě hříšníci. Kristus za nás zemřel.

Velebí má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,

že mi učinil veliké věciten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení

k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem,

rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi

a bohaté propustil pryč s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele,

pamatoval na svémilosrdenství,

jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,

jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Antifona: Boží láska k nám se zjevila v tom,

že zatímco jsme byli ještě hříšníci. Kristus za nás zemřel.

MODLITBY

KYRIE může být použito jako odpověď k přímluvám

Pane, smiluj se.

Pane, smiluj se.

Kolekta dne nebo jedna z následujících:

Prosvěť naši temnotu, prosíme Bože,

a ve svém velkém milosrdenství

nás chraň od všech nástrah a nebezpečí noci,

pro lásku tvého jediného Syna,

našeho Spasitele Ježíše Krista, který s Tebou,

v jednotě s Duchem svatým

žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.

nebo:

Všemohoucí věčný Bože,

který jsi ve své starostlivé lásce k lidskému rodu

poslal svého Syna, našeho Spasitele Ježíše Krista,

aby na sebe vzal naše tělo

a trpěl smrt na kříži.

Dej, ať můžeme následovat jeho příklad trpělivosti a pokory

a mít podíl na jeho zmrtvýchvstání.

Skrze Krista našeho Pána, který s Tebou,

v jednotě s Duchem svatým

žije a kraluje po všechny věky věků.

Amen.

Může být pronesena modlitba Páně:

Pane Ježíši, pamatuj na nás ve svém království a uč nás modlit se:

Otče náš…

ZÁVĚR

Požehnání

Milost našeho Pána Ježíše Krista,

láska Boží,

a společenství svatého Ducha

ať je s námi se všemi nyní i vždycky. Amen.

Podle http://www.oremus.org/liturgy/ccp/11fri.html

připravila Daniela Knorrová