Jste zde

Sloupec na obálce

autor: 

Cistus incanus creticus

Stálezelený keřík znázorněný natitulním obrázku je původem z jižní Evropy a severní Afriky. Někdy je jehodruhové jméno používáno jako jméno kultivaru Creticus. Ve stej-ném rodě je asi20 dalších druhů rostlin s podobnými nároky na prostředí jako je cistus„krétský“. Zmiňovaný druh má růžovofialové květy se žlutým středem velikostiasi 4 až 5 cm. Samotná rostlina je asi 75 cm vysoká. V našich podmínkáchse s těmito nádherně kvetoucími rostlinami, tzv. skalními růžemi, běžněnesetkáme, protože nesnesou naše studené klima. Ve své domovině jsou přizpůsobenymístnímu klimatu – snesou vysoké teploty a vyžadují dobře odvodněné prostředí,aby kořeny netrpěly přemokřením. Tolerují slané prostředí, vítr a extrémněsuché podmínky. Jako okrasné květiny se tyto keříky pěstují v jižníchstátech a také např. v Anglii.

Lepivé stonky cistu produkujípryskyřici zvanou ladánum nebo labdanum. Ladánum je tmavě hnědá olejovitápryskyřice, která voní. Tato lepkavá látka byla v minulosti používána pro léčbukašle, průjmů a jiných onemocnění. I dnes se používá přiléčbě kašle, kožních onemocnění apro další medicínské účely. Pro její přilnavé vlastnosti ji lze použít přivýrobě náplastí. V parfumerii se používá jako pojidlo. Pryskyřice snadno hoří amá příjemnou vůni, proto byla používána jako součást posvátného kadidla přináboženských obřadech. (Domnívám se, že do dnešních dnů je cistus součástíkadidla používaného v některých církvích. Snad by to věděli bratři katolíci,z čeho se skutečně kadidlo skládá.)

Paradoxně tato léčivá pryskyřicenení dnes pěstována tam, kde dříve – v severní Africe, ale její produkce sepřesunula do jižní Evropy. Nejvíce se této léčivé pryskyřice produkujev Řecku.

Pryskyřice, „balzám“,produkovaný tímto keřem je spojován s biblickým balzámem z Gileádu. Odbornícise však přou, zda je cistus skutečně tím pravým zdrojem balzámu z Gileádu,který je zmiňován v bibli. Podotýkají, že zdrojem této látky je s většípravděpodobností rostlina latinsky nazývaná Commiphora opobalsamum. I kdyžmožná cistus není tím pravým zdrojem, zmíním místa v bibli, kde se můžeme ogileádském balzámu dočíst.

„Těžkou ranou dcery svého lidujsem těžce raněn, tíží mě chmury, zmocnil se mě úděs. Což není v Gileádubalzám, což tam není lékař? Proč není zhojena rána dcery mého lidu?“ naříkáJeremiáš nad údělem božího lidu. (Jr 8, 21-22) Tento balzám byl také jinaknazýván „lékař“ jako personifikace Boha života a smrti, nemoci a uzdravení. Odceři jeruzalémské mluví Jeremiáš jako o nevěstě boží. Ačkoliv Jeremiáš mluví obalzámu, myslí Hospodina a ne balzám jako toho, kdo uzdravuje.

Zmučený Josef, hozený do studně,byl koupen karavanou Izmaelců, která vezla zboží do Egypta. Součástí nákladubyl také gileádský balzám neboli ladánum (Gn 37,25). O Egyptu jako místě, kde seužívalo hojivého gileádského balzámu, mluví Jeremiáš v 46. kapitole.

V biblických časech byla oblastGileádu bohatá na koření a aromatické rostliny produkující pryskyřice.Pryskyřice byly exportovány do Egypta a Týru a také do dalších částí Palestiny.(Gileád je pohoří nacházející se na východní straně Jordánu. Úrodným údolím protékajícířeka Jabok rozděluje Gileád na dvě části. Jedna část byla přidělena pokoleníGád a druhá pokolení Manasses.)

Zajímavý je význam slova balzám.Toto slovo je původem z řeckého balsamon, které bylo převzato z hebrejskéhoslova baal shemen s významem „pán olejů“.

Pro zájemce, kteří by se chtělivíce dozvědět o balzámu z Gileádu a o kultických slavnostech, které jsou s nímspojovány, uvádím odkaz na internetové stránky. Jedná se o článek s názvem AMeditation Upon the Mythology& Biblical Associations of the Pink Rock Roseidentified as Jeremiah's "Balm of Gilead" nalezený nawww.paghat.com

Pavla Friedrichová Sirůčková

Jižníbaptisté odešli z Aliance

Washington(KAP) Největší protestantská církev USA, Jižní baptistická konvence (SouthernBaptist Convention, SBC), opustila nyní také formálně Světovou baptistickoualianci. Ta podle ní hájí mylné a nebezpečné teologické náhledy, řekl mluvčíJižní konvence na konferenci v Indianapolis. To platí zejména propřipuštění žen a homosexuálů do pastoračních úřadů. Americký president GeorgeW. Bush ve videoposelství v průběhu konference vyjádřil svou snahu skrze změnuústavy zakázat uzavírání manželství mezi lidmi stejného pohlaví. Bush svousnahu vysvětlil tím, že svazek mezi mužem a ženou je nejstabilnější lidskéživotní společenství. SBC má 16 milionů členů, k Světové alianci baptistůpatřilo doposud 47 milionů věřících. Aliance byla založena roku 1905 a svésídlo má v Londýně.

Jižní baptisté vyčítají vedeníAliance protiamerické postoje a požadavky na kněžské svěcení žen. Pro alianciznamená odchod Američanů i velkou finanční ztrátu. Roční přínos na členskýchpříspěvcích byl asi 425 000 Euro. Mluvčí Jižních baptistů platí za zastáncespravedlivé války. Podle nich je např. konflikt v Iráku naplněním křesťansképovinnosti zlo potírat spravedlností a prosazovat světovou autoritu danouBohem, kterou představuje vláda USA.

Biskupka sistěžuje na nedostatek jednoty křesťanů

Kiel/Hannover(epd) Hanoverská luteránská zemská biskupka MargotKäßmannová vytkla katolické a pravoslavné církvi nedostatek úsilí o jednotukřesťanů. Společné akce, jako byl např. Ekumenický církevní sjezd (kirchentag)2003 v Berlíně, nezastřou to, že pro římské katolíky a pravoslavné nejsouprotestanté církví, napsala Käßmannová pro církevní noviny Die Nordelbische. Stále chybí společenstvíu stolu Páně a uznání evangelického úřadu.

Käßmannová kritizovala nedávnéodmítnutí svatodušního pondělí jako svátku jednoty katolickou biskupskoukonferencí. Zatímco křesťané sami se již dávno cítí jako velké společenství,učení církví stojí proti tomuto pochopení. Další příklady pro smutnou ekumenickourealitu jsou nejnovější liturgické instrukce Vatikánu, jak slaviteucharistickou hostinu, a odmítání mnoha církví uznávat ženy v kněžském úřadu.

Evangelické církve by konečněměly přestat prahnout po uznání katolickou či pravoslav-nou církví, říkáKäßmannová. Reformační církve 16. století nebyly nové církve, ale dědičkypůvodní církve. Evangeličtí křesťané by se neměli nechat odradit od snah pojednotě křesťanů. Navíc rozdílné profily církví nejsou s jednotou v rozporu.

Papež uvítalLefebvrovy následovníky s otevřenou náručí

Řím(KNA) Papež Jan Pavel II. uvítal podle slov kuriálního kardinála DariaCastrillona Hoya návrat stoupenců biskupa Lefebvra do katolické církve. Prefektkongregace pro klérus řekl, že lituje váhání představitelů tradicionalistickéhokněžského bratrstva ohledně návratu do katolické církve. Papež a jeho nejbližšíspolupracovníci se usilovně snažili dát vedení bratrstva na vědomí, že jejichnávrat je žádoucí a doba pro něj je velice vhodná. Castrillon, který vede veVatikánu komisi pro usmíření s tradicionalisty Ecclesia Dei, potvrdil, že vkatolické církvi je legitimní rozmanitost ritů. Rozdílné rity se nesmí brátjako protichůdné, ale vzájemně se doplňující. Je tudíž potřeba citlivě zvažovatpřístup ke věřícím orientovaným na starou liturgii. Jako doklad otevřenostipapeže vůči tradicionalistům označil kardinál rozšířené mimořádné povolení proslaveni tridentské mše.

Teologieosvobození znepokojila církve Latinské Ameriky

Essen(KNA) Teologie osvobození, která je sama o sobě uvnitř katolické církvenahlížena jako sporná, silně ovlivnila křesťany v Latinské Americe. Řekl toDieter Spelthahn, jednatele společnosti Adveniat založené německými biskupy napodporu latinskoamerických církví. Spelthahn nyní ve svých 65 letech odchází popatnáctileté práci v katolické charitní organizaci pro latinskoamerickýkontinent.

Říká, že pokud biskup nemá nynísociální smýšlení, pak si jen dělá ostudu. Jako důležitý úkol pro katolickoucírkev na jihoamerickém kontinentu vidí Spelthahn výchovu katolíků pro angažovanostna budování obecného blaha. Musí si zvolit starosty a zastupitele, kteří nejsouzkorumpovatelní. Apeloval také na Němce, aby dále pořádali sbírky na podporuJižní Ameriky. Všudypřítomná globalizace se nesmí uplatnit jen v oblastiobchodu a finančnictví, ale také v otázkách solidarity a hodnot. Zatímco vpolitickém ohledu dělá Latinská Amerika pokroky, roste zde počet chudých. Abída je stále horší. Což nás nesmí nechat v klidu, podtrhl Spelthahn.

Protestanté: Papežby měl odstranit překážky ekumeně

Bern(KAP) Švýcarští protestanté vyzvali papeže, aby se zasadil o překonání překážekv ekumeně mezi katolíky a protestanty. Mluvčí švýcarského evangelickéhocírkevního svazu (SEK), Simon Weber, konstatoval s politováním v souvislosti snávštěvou papeže, že mezi oběma vyznáními není jednota. Nejvíce ho mrzínemožnost společného slavení eucharistie. Weber dále pokračoval, že zevangelického pohledu je to Kristus, který zve lidi ke svému stolu, a tak sesmí cítit pozván každý bez rozdílu. Mnozí věřící také v praxi neváhají a i přeschybějící dovolení společně slaví tento jedinečný moment své víry. SEK již předpapežovou návštěvou ve Švýcarsku prohlásilo, že pro katolické odmítnutíspolečné eucharistie se nebude účastnit ústřední papežské bohoslužby.

Polsko: Muslimovéa katolíci se společně modlili za mír

Varšava(KAP) Ve znamení modlitby za mír, spravedlnost a blíženeckou lásku se uskutečnila2. polská křesťansko-muslimská mírová modlitba v Kruszynianě. Východopolskéměsto je historickým místem malé muslimské menšiny, která v Polsku žije již 600let. Modlitba za mír se konala v barokní mešitě v Kruszynianě. Polský vrchnímuftí Tomasz Miskiewicz přitom řekl, že polští muslimové se modlí o to, abynejen v jejich vlasti, ale po celém světě zavládla spravedlnost, mír a láska.Modlíme se za oběti válek, teroru, diktatur a násilí a bezpráví. Modlíme se zaprosazení věci míru ve všech náboženstvích. Základ evropské jednoty avzájemnosti se světem musí být dodržování lidských práv a náboženské tolerance.Násilí jako prostředek řešení společenských, národních a mezinárodních problémůse musí rozhodně potlačit.

Modlitební setkání v Kruszynianěje typické pro muslimsko-křesťanský dialog v Polsku, řekl Henryk Malecki, kterýje činný v komisi polské biskupské konference pro nekřesťanská náboženství. Jetéž známkou dlouhodobé náboženské tolerance. V Polsku žije nyní okolo 5000 muslimskýchTatarů. Ačkoliv jejich rodná řeč a jejich jména jsou polská, setrvávají už asi600 let v muslimské víře. Pro šest muslimských komunit v Polsku jsou kdispozici dvě historické mešity v Kruszynianě a Bohonniki, jedna nová v Gdaňskua dva modlitební domy ve Varšavě a Bialystoku, kde též sídlí medresa, školakoránu.

 

Hongkong: Katolícidemonstrovali za větší svobodu

Hongkong(KAP) Demonstrací si připomněli katolíci v Hongkongu patnácté výročí potlačenístudentského protestu na náměstí Nebeského míru v Pekingu. Manifestace veVictoria parku na obranu demokracie a svobody se zúčastnil také biskup JosephZen. Biskup vyzval věřící, aby prosazovali princip Jedna země, dva systémy a postavili se proti těm, kteříchtějí oklestit svobodu názorů. Hongkongský biskup kritizoval omezení autonomiedřívější britské kolonie. V dubnu čínský parlament prosadil, že budehongkongskou ústavu interpretovat pouze on sám, a tím převzal kontrolu nad daldalším rozvojem demokracie v Hongkongu. Je tím ohroženo kritérium Jedna země, dva systémy, které zabezpečovaloHongkongu alespoň papírově poměrně širokou autonomii. Z 6,7 milionů obyvateldřívější britské královské kolonie je asi půl milionu katolíků.

Berlín: Pastoračnícentrum pro tradicionalistické katolíky

Berlín(KAP) Nové pastorační centrum pro katolíky, kteří si přejí slavit bohoslužbupodle ritu před rokem 1962, vzniklo v Berlíně. Nově založený institutu sv.Filipa Neriho byl ustanoven u kostela St. Afra, řekl jeho vedoucí GeraldGoesche. Členové institutu mají blízko k schismatickému arcibiskupovi MarceluLefebvrovi, ale navrátili se nyní do katolické církve. K institutu papežskéhopráva patří ještě dva jáhnové a dva seminaristé. Nákup nemovitosti bylfinancován z mezinárodních zdrojů. Dům byl doposud pronajímán berlínskou arcidiecézíšpanělské katolické obci. Velmi zadlužená diecéze chce nyní sáhnout do úspor anabídnout Španělům náhradní místo, řekl tiskový mluvčí arcidiecéze StefanFörner. Dále potvrdil, že berlínský kardinál Georg Sterzinsky přijal institutna přání kuriálního kardinála Daria Castrillona Hoyi.

Africká církevníkonference: AIDS je tichý zabíječ národů

Nairobi(KAP) Za tichého zabíječe národů v Africe označili představitelé církví nemocAIDS rozšířenou na kontinentě. Na potření epidemie je nutný koncentrovaný boj iprevence, požadovalo se na církevní konferenci v keňském hlavním městě Nairobi.Rozvoj kontinentu, včetně NEPAD (Nové partnerství pro rozvoj Afriky), závisí napředevším na tom, jak dalece můžeme zajistit bezpečnost našich lidí před AIDS,řekl president Konference afrických církví na zahajovacím shromáždění. Setkání200 účastníků z 39 afrických států se zúčastnili i representanti katolickécírkve.