Jste zde

Skrutinium

autor: 

Římské obřady křtu dospělých (Ordo initiationischristianae adultorum)vydané v r. 1972 (český překlad v r. 1987) jsou v rámci ekuménypovažovány za nejzdařilejší dílo liturgické obnovy vzešlé z II. vat. koncilu.Pokud za kritérium kvality považujeme věrnost antickým a raně středověkýmpředlohám, soulad se současnými poznatky o symbolickém jednání a soulad s komuniálním pojetím církve, pak je např. poslední římskáreforma eucharistické liturgie již v mnohém církvemi vzešlýmiz reformace (např. anglikány, luterány) překonána. Římská iniciačníliturgie[1] naprotitomu stále slouží ostatním církvím za vzor. Rozčlenění na jednotlivé fázeiniciace (předběžný katechumenát, katechumenát[2], fotisomenát[3],vlastní křest, období mystagogie[4]) abohatství obřadů v každé fázi umožňuje velké množství variant iniciace.[5]

Předsedání hlavních obřadů iniciace (přijetí do katechumenátu, přijetí mezi čekatele křtu a vlastní křestspolu s biřmováním a prvním přijetím eucharistie) je vyhraženobiskupovi nebo jím pověřenému knězi. Množství dalších obřadů může předsedat ilaik, který se podílí na přípravě katechumenů. Patří k nim i příklad nížeuvedeného skrutinia[6]doplněného o předání symbola[7] aOtčenáše. Obřad je postaven na třech základních liturgických textech vyhražených celé obci – přímluvách,vyznání víry a modlitbě Páně. Na ně se vážou tři specielní modlitbyobce za katechumena. První – exorcismus[8] –navazuje na přímluvy za katechumena a je doprovázen vkládáním rukou pokřtěnýchčlenů shromáždění. Druhá modlitba navazuje na recitaci symbolacelou obcí a je doplněna předáním jeho textu (např. písmomalířským provedenímna ručním papíře). Při třetí části je obdobně předáván text Otčenáše.

Blok slova je převzat ze 4. neděle postu cyklu Aekumenického lekcionáře. Dominantním textem je J 9 – uzdravení slepého odnarození. Tento text je již od dob křesťanské antiky čten v rámci jednohoze skrutinií. Je to pro tématiku světla – uzdravený vidí nejen fyzickým, ale iduchovním zrakem. Tato tématika je se křtem tradičně spojována. Křtí se ovigilii, při které je noc ozářena postupně intenzivnějším světlem, či kde jenoc přemožena paprsky vycházejícího slunce. Symbolicky je tato tématika běhemskrutinia naznačena užitím (loňské) velikonoční svíce – paškálu. V textuse objevuje i jiná křestní tématika – obmytí vodou v nádrži Siloe.

-pH-

Schéma křesťanskéiniciace dospělých v římskokatolické církvi (1972)

I. Předběžný katechumenát

nemá vlastní obřad, hlásání evangelia ze stranycírkve, růst sympatií a víry ze strany zájemce

II. Katechumenát (trvá několik let)

Obřad přijetí do katechumenátu

1. Vstupní dialog

2. Veřejné přihlášení se ke katechumenátu(týká se i ručitele)

3. Označení křížem

4. Bohoslužba slova

5. Darování knihy Nového zákona

6. Prosby za katechumena

7. Závěrečná modlitba

8. Propuštění katechumena

Obřady během katechumenátu- části, ze kterých se obřady mohou skládat:

Bohoslužby slova

Exorcismy

Žehnání katechumenům

Mazání olejem

III. Fotisomenát (období očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe, obvykle se kryjes dobou postní)

Obřad zařazení mezi čekatele křtu(na začátku doby postní)

1. Představení čekatele křtu

2. Potvrzení žádosti ze strany katechumena

3. Přijetí mezi čekatele křtu

4. Prosby za čekatele křtu

5. Propuštění čekatele křtu

Skrutinia (obvykle na 3., 4., a 5. neděli postní, čtou se čtení cyklu A – tématavoda, světlo, život)

Homilie

Tichá modlitba

Prosby za čekatele křtu

Exorcismus

Propuštění čekatele křtu

Svěřování pokladů církve- Symbola, modlitby Páně (během postu, např. poskrutiniích)

Čtení a homilie

Modlitba za čekatele křtu

Bezprostřední příprava na křest(např. Bílá sobota dopoledne)

Složení vyznání víry (čtení, homilie, modlitba,vyznání víry - apošt. či NC, podle toho které bylosvěřeno)

Obřad Efeta[9](čtení + obřad Efeta)

Volba křesťanského jména (čtení + volba jména)

Mazání olejem

IV. Přijetí svátostí(součást obřadů velikonoční vigilie[10])

Výzva k modlitbě

Litanie

Svěcení vody (3 alternativy)

Zřeknutí se zlého (3 alternativy)

Mazání olejem katechumenů (pokud už nebylo)

Vyznání víry

Křest litím nebo ponořením

Pomazání křižmem (pouze pokud není biřmování, např.křtí-li jáhen)

Obléknutí bílého roucha

Předání hořící svíce

Biřmování

Účast na eucharistii (přijímání pod obojí)

V. Období mystagogie(uvádění do tajemství, obvykle v době velikonoční)

Nemá určené obřady; doporučována pozornost obce,začleňování novokřtěnců, návštěvy, setkání s biskupem, kolem Letnic závěrečnýobřad, v den výročí znovu shromáždit.

Skrutinium

Úvodní obřady

Úvodní zpěv - Effatha

Úvodní slovo

Trishagion (zpěv)

Svatý Bože, svatý silný, svatýnesmrtelný, smiluj se nad námi. (3x)

Vstupnímodlitba

Bože, dej všem katechumenům poznattajemství spásy

A doveď je ke křestnímu prameni,

Aby se tvým působením ve křtu stalinovými lidmi

a měli účast na životě tvé církve.

Prosíme o to skrze tvého Syna,

který s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje na věky věků. Amen.

Blok slova

1 Sa 16, 1-13 - Pomazání Davida; „Hospodin hledí na srdce…“

Ef 5, 8-14 - světlox tma; křestní hymnus

Předevangeliem

1. Ó JezuKriste, Synu panny čisté,

shlédni nanás, svou svatou milostí zahřívej nás,

aby tvéslavné jméno v nás i v církvi tvé vždybylo

chváleno a velebeno.

2. Tys světlopravé, tvé učení zdravé;

ve tmách zhyne, - koho drahé světlo mine;

bez tvého osvícení - není pravéhoumění,

- ale v bludy zavedení.

J 9, 1-41 - uzdraveníslepého od narození

Homilie

Uzdravení slepého od narození
Corinne Vonaesch 2001

Exorcismus

Tichámodlitba

Po homilii se čekatel křtu spolu se svým kmotrem postavípřed předsedajícího.

Čekatel si klekne a všichni se chvíli potichu modlí za duchakajícnosti, správné chápání hříchu a pravou svobodu Božích dětí.

Prosby za čekatele křtu

Po chvíli tiché modlitby následují prosby celé obce zakatechumena, při nichž kmotr vloží pravou ruku na rameno svého svěřence. Je vhodné,aby při nich všichni stáli. Prosby jsou obcí improvizovány.

Modlitba exorcismu

Potompředsedající se sepjatýma rukama aobrácen k čeka­teli říká:

Modleme se.

Bože, ty jsi světlo a žádná tma vtobě není, tys Otec světel:

skrze smrt a vzkříšeni svého Krista

jsi rozptýlil temnoty lži anenávisti

a vnesl do světa světlo své pravdy alásky:

Dej, prosíme, ať je tento katechumen

vysvobozen z moci vládce tmy,

ať přejde z temnot do tvéhopodivuhodného světla

a patři mezi syny světla navždy.

Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni: Amen.

Předsedajícímlčky vloží ruce na čekatele. Stejně tak učiní kmotr a mohou učinit ostatnípokřtění dospělí členové shromáždění.

Potom předsedajícís rukama vztaženýma nad kandidáta pokračuje:

Pane Ježíši,

při tvém křtu se otevřela nebesa asestoupil na tebe Duch svatý;

Duch svatý byl nad tebou,

když jsi kázal evangelium chudým auzdravoval slepé.

Sešli svatého Ducha také na toho,který má být pokřtěn

a touží po tvých svátostech;

ať ho tvůj Duch chrání před slepotouhříchu,

před bludem,pochybami a malověrností, ať ho bezpečně vede,

aby tě ve světle víry poznával amiloval.

Neboť ty žiješ a kraluješ na věkyvěků.

Všichni: Amen.

Zpěv např.některého z žalmů 6, 26, 32, 38, 39, 40, 51, 116, 130, 139, 142

Svěření symbola

Úvod

Nicejsko-cařihradské vyznání víry (tentopracovní překlad Václava Konzala slouží k hlubšíreflexi textu; při liturgii užijeme překlad obvyklý)

Věříme v jednoho Boha:

On je všemohoucí Otec,

tvůrce nebe i země,

všeho viditelného i neviditelného.

Věříme v jednoho Pána, JežíšeKrista:

On je jednorozený Syn boží,

který se zrodil z Otce přede všemivěky;

Bůh z Boha,

světlo ze světla,

pravý Bůh z pravého Boha.

Není stvořený, ale zrozený,

má s Otcem jedno bytí

a všechno je stvořeno skrze něho.

Pro nás lidi a pro naši spásusestoupil z nebe;

mocí svatého Ducha přijal lidství zMarie Panny

a stal se člověkem;

Ponciem Pilátem bylodsouzen a za nás ukřižován;

byl umučen a pohřben,

a jak bylo psáno, vstal třetího dnez mrtvých;

vstoupil na nebe a sedí po Otcověpravici

a slavně přijde znovu, soudit živé imrtvé,

a jeho království nikdy neskončí.

Věříme v Ducha svatého:

také on je Pán a dárce života;

vychází z Otce

a patří mu stejné klanění a slávajako Otci a Synu;

to on mluvil skrze proroky.

Věříme, že je jedna svatá církev,obecná a apoštolská.

Vyznáváme jeden křest na odpuštěníhříchů

a očekáváme vzkříšení mrtvých

a život v budoucím věku, amen.

Modlitba za čekatelekřtu

Předsedající vyzve obec k modlitbě těmito nebo podobnýslovy:

Modleme seza našeho katechumena,

Aby jehovyznání víry o Veliké noci souznělo s naším vyznáním.

Aby vyznáníústy bylo pravdivým znamením víry v jeho srdci.

A všichni sechvíli potichu modlí.

Potom předsedajícís rukama vztaženýma nad čekatelem křtu říká:

Bože, zdrojisvětla a pravdy,

vyslyš našeprosby za tohoto svého služebníka.

Otevři jehosrdce, očisť ho a posvěť,

dej muopravdovou víru a pevnou naději,

dej, ať sesytí svatým chlebem tvého učení,

aby mohlpřistoupit ke křestnímu prameni

a znovu senarodit z vody a Ducha svatého.

SkrzeKrista, našeho Pána.

Všichni: Amen.

Předání textu symbola, přitom se zpívá

Svěření modlitby Páně

Úvod

Otče náš(tentopracovní překlad Václava Konzala slouží k hlubšíreflexi textu; při liturgii užijeme překlad obvyklý)

Otče náš, ty (který jsi) nanebesích,

tvé jméno budiž posvěceno:

ať přijde tvé království,

ať se stane tvá vůle, jako v nebi,tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes,

a odpusť nám, co jsme dlužni,

jako i my odpouštíme našimdlužníkům,

a neuváděj nás v pokušení,

ale vysvoboď nás od zlého.

Neboť tvé je království, moc isláva,

Otče i Synu i Duchu svatý,

nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

Modlitba začekatele křtu

Předsedajícívyzve obec k modlitbě těmito nebo podobnými slovy:

Modleme se za našeho katechumena,

Který již brzy bude s námiúčasten eucharistického stolu.

A všichni sechvíli potichu modlí.

Potom předsedajícís rukama vztaženýma nad žadatele křtu říká:

Všemohoucí, věčný Bože, ty svoucírkev stále obnovuješ.

Prosíme tě za tohoto našehokatechumena

už brzy se má stát křesťanem, dej muvíru, aby tě plněji poznával,

dej mu ve křtu nový život a připojho ke svému vyvolenému lidu.

Skrze Krista, našeho Pána. Všichni: Amen.

Předánítextu Otčenáše, přitom se zpívá

Závěrečné obřady

Závěrečnámodlitba

Dobrotivý Bože, náš nebeský Otče,

chraň a stále provázej všechny,

kdo v tebe uvěřili:

usměrňuj je, když vykročili na správnou cestu,

pečuj o ně, když svůj život svěřili do tvých rukou,

a veď je, aby došli ke spáse.

Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni: Amen.

Závěrečnýzpěv - Námradostí jsi Pane ty

Hlavní prameny, které byly využity k sestavení následujícího obřadu:

Uvedení do křesťanského života, Sekretariát české liturgické komise, 1987

Římský misál, Sekretariát českéliturgické komise, 1983

Mešní zpěvy, Sekretariát českéliturgické komise, 1990

www.psalmistry.com
[1] iniciačníliturgie – slavení křtu, biřmování a eucharistie

[2] katechumenát – soustavná, dlouhodobápříprava ke křtu jak vzděláváním, tak sdílením zkušenosti víry s církví

[3] fotisomenát – období bezprostřednípřípravy na křest, katechumeni se v tomto období nazývají competentes (lat.),též „electi“ (vyvolení) či „fotisomenoi“(osvícení)

[4] mystagogie – „uvádění do tajemství“,doba vrůstání novokřtěnce do křesťanské obce

[5] viz příloha Schéma křesťanskéiniciace dospělých v římskokatolické církvi na další stránce

[6] skrutinium (lat.) – původně posuzování, zda je kandidát způsobilýkřtu; dnes obřad katechumenátu jehož jádrem jeexorcismus

[7] symbolon (řec.) symbol – původně předmětsestávající se ze dvou částí, které při uzavírání smlouvy dostávali smluvnístrany; dnes liturgické znamení (např. ponoření do křestní vody naznačuje podílna Kristově smrti a vynoření podíl na Kristově zmrtvýchvstání); též vyznánívíry (jakási „zhuštěná“ podoba víry vyjádřená slovy)

[8] exorcismus(lat.) – prosba zajedince, aby nad ním zlo ztratilo vládu, aby byl vnímavý k božímu půssobení; užívá se při liturgii křtu a při žehnání

[9] efeta (aramejsky) –„otevři se“, obřad během katechumenátu, obvyklezařazovaný blízko před křtem; vychází z perikopy Mk

[10] vigilie– bdění; večer, noc před slavností