Jste zde

Veronika Handová

John Wycliff

Veronika Handová

Spisovatel a reformátor John Wycliff se narodil pravděpodobně v Hipswellu blízko Richmondu v roce 1324. Zdá se, že své jméno odvozoval od starobylé tvrze ve vsi Wicliff nad řekou Teesou. Zemřel v Lutterworthu v Leicestshiru 31. prosince 1384.

O jeho raném životě toho není mnoho známo a jeho kariéra v Oxfordu je nezřetelná nejasná i díky přítomnost minimálně jednoho dalšího muže téhož jména. Asi od 1345 studoval filosofii a teologii v Oxfordu. Roku 1361 se zde stává mistrem svobodných umění. Je jisté, že školní vzdělání získal v koleji Balliol, jejímž mistrem se později na nějaký čas stal. V roce 1365 byl správcem nové canterburské koleje ustanoven člověk téhož jména většinou identifikovaný s budoucím reformátorem. O dva roky později však byl vyhnán novým arcibiskupem. Wycliff se odvolal v Římě, ale neuspěl. Brzo po těchto událostech, pravděpodobně v roce 1369, se stává bakalářem teologie. Roku 1372 obdržel Wycliff doktorát z teologie. Tehdy už byl znám jako přední filosof a teolog. Své filosofické názory promítl Wycliff do svého druhého stěžejního díla Summa teologická, kde se snažil vycházet především z textu Bible, jejíž anglický text začíná postupně pořizovat a zdokonalovat (zastával názor, že každý věřící má právo číst a vykládat Písmo pro sebe). Začíná vyjadřovat radikální názory na správu církve. Zastával stanovisko, že není-li správce bohabojný, nemá žádnou právoplatnou autoritu. Přijaly-li řády zásadu chudoby, vlastní všechno své bohatství neprávem. Podle Wycliffa mohla pomoci pouze radikální léčba: odejmout církvi světskou moc. Jedině tak se může znovu stát opravdovou, duchovní a apoštolskou církví, která by se starala především o lidskou bídu a věčnou blaženost. Dalším požadavkem jeho reformního programu rozvedeného ve více spisech byla samostatnost anglické církve.

Jacob Böhme

Veronika Handová

Protestantský mystik Jakob Böhme se narodil na konci období reformace v roce 1575v hornolužické dědině u Alt-Seidenbergu blízkoZhořelce (Görlitz). Byl vychován v luterské vířea po získání základního vzdělání pracoval ve Zhořelci jako obyčejný švec.

Filosofických podnětů se mudostalo především v době, kdy několik let putoval jako tovaryš.V roce 1594-95 se vrací do Zhořelce. Město bylo zmítáno reformačními sporymezi ortodoxními luterány, anabaptisty, kryptokalvinisty(luteráni podezíraní z udržování kalvinistických stanovisek), schenkfeldiány (Schenkfeld zavrhllutherskou víru v Písmo a chtěl vycházet jens osobního vnitřního zjevení Boha) a přívrženci Paracelsa(tzv. paracelsiány). To místní lidi vedlo k hlubšímuzájmu o různá témata teologie a filozofie. Důležitou roli zde měl luterskýduchovní správce Zhořelce Martin Mölner (působil zdev letech 1600 –1606), který organizoval společné studium bible. Tento duchovnízřejmě měl velký vliv i na Böhma a ovlivnil charakterjeho mystiky.

Svatý Cyprian – Thascius Caecilius Cyprianus

Veronika Handová

O jeho dětství není téměř nic známo. Narozen na počátku 3. století v zámožné pohanské rodině. Byl učitelem rétoriky v Kartagu a pravděpodobně byl předurčen k vysokému veřejnému úřadu. V r. 245/246 se zřekl vyhlídek na tuto kariéru a stal se křesťanem. Krátce nato byl Cyprian zvolen presbyterem (starším). Roku 248/249 se stal biskupem v Kartagu a zastával tak nejvýznamnější úřad v africké římské provincii. Jako biskup sloužil Cyprian přibližně deset let. Zemřel mučednickou smrtí r. 258. Cyprianůvživot byl do značné míry ovlivněn Tertulianem. Maximalismus Tertulianových ideálů mravní kázně se u Cypriana zmírňuje a v podobě církevní kázně nabývá realistické podoby. V letech 249–251 musela církev čelit jednomu z nejtvrdších pronásledování ve svých dějinách. Císař Decius postupoval ve dvou krocích. Nejprve chtěl odstranit vedoucí představitele církve. Mučednickou smrt podstoupili biskupové z Říma, Antiochie, Jeruzaléma i Kaisareje. Při druhém kroku využil Decius toho, že pokud křesťan obětuje pohanským božstvům, musí být vyobcován z církve. Proto Decius vyžadoval ediktem, aby všichni občané říše římské, muži i ženy, děti i starci obětovali pohanským bohům. Provedení tohoto aktu bylo třeba prokázat potvrzením (libelli). V případě neuposlechnutí hrozil trest smrti. V této době se objevují tzv. lapsi, tedy ti, kdo odpadli nebo odvolali svou víru nebo vydali křesťanské knihy pátrajícím pohanským úředníkům nebo u soudu udali své spoluvěřící křesťany (Tillich, 47). Mnoho dalších se příkazu vyhnulo uplácením úředníků, aby získali potvrzení o oběti a zároveň mohli zůstat věrní své víře. Tradice nepřipouštěla, aby ti, kdo odpadli od víry, byli znovu přijati do církve. Co si však počít s tak velkým počtem lidí, kteří se chtěli vrátit? Je církev shromážděním svatých nebo školou pro hříšníky ochotné činit pokání? (Kronika, 48). Smí církev odpustit těžké hříchy, jako je třeba zapření víry? Kdo má rozhodovat o případném přijetí? Cyprian zastával názor, že odpuštění mohou křesťané odpadlí od víry získat jedině prostřednictvím biskupa, pokud konají pokání a „snažně prosí Pána zaodpuštění“. Své názory na toto téma shrnul ve spise De lapsis(O odpadlých).

Johannes Mathesius

Veronika Handová

Narodil se 24. července1504 jakotřetí syn v bohaté rodině v Rochlitzu,menším městě severovýchodně od Saské Kamenice (Chemnitz,bývalý Karl-Marx-Stadt). Po smrti matky Christine se o něj starala babička v blízké Wittveide. Jeho otec Wolfgang jej dal zapsat do latinskéškoly v Norimberku, kde byl jeho bratranec rektorem.

Po smrti otce r. 1521 si Mathesius přivydělával na stravu zpěvem. Po universitníchstudiích (1523 –1525) v Ingolstadtu se stává domácím učitelemv Mnichově. V této době se poprvé setkává s dílem Martina Luthera. Práce, která se mu tehdy dostala do rukou, bylo Lutherovo pojednání O dobrých skutcích (1520). V roce1529 se vydává na cestu do Wittenberku. Slyší Lutherovo svatodušní kázání o křtu a rozhoduje senavštěvovat Lutherovy přednášky. Později se stává Lutherovým přítelem a prvním životopiscem. V roce 1530získává hodnost bakaláře svobodných umění.

Jan Milíč z Kroměříže

Veronika Handová

Narodil se po roce 1320 v Tečovicích na Moravě. Pocházel z prosté rodiny. Neníznámo, kde získal své vysoké vzdělání. Na Moravě působil v duchovnímpovolání. V letech 1358-1362 byl církevním hodnostářem a notářemv kanceláři Karla IV, kterého několikrát doprovázel na cestě do Německa.Za své služby se stal kanovníkem u sv. Víta. Pod vlivem Waldhauserovýchkázání se v roce 1363 vzdal veškerých svých funkcí a rozdal svůj matek chudým.Po půlročním pobytu v Horšovském Týnu se v roce 1364 vrátil do Prahy azačal kázat v pražských kostelech.

Bernard Bolzano

Kněz, filozof a matematik Bernard Bolzano se narodil 5. října 1781 v Praze v rodině pražského obchodníka pocházejícího ze severní Itálie.

John Knox

Vůdce skotských protestantů John Knox byl nejvýznamnějším z tzv. Šesti Janů, tj. šesti skotských reformátorů, kteří se jmenovali křestním jménem John a za čtyři dny v srpnu 1560 sepsali Skotské vyznání víry.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Veronika Handová