Jste zde

Kdo a jak reprezentuje náboženství v ČR?

autor: 

Jan Spousta

V únorovém čísle Getseman jsme hovořili o tom, jak lidé znají církve a náboženské společnosti. Na základě výzkumu ISSP 1999, uskutečněného loni na zadání Sociologického ústavu ČAV agenturou SC & C (1224 dotázaných), jsme konstatovali, že naprostá většina lidí zná římskokatolickou církev a alespoň tři čtvrtiny lidí také jehovisty, evangelíky a husity. Podívejme se nyní na další výsledky stejného výzkumu.

Znalost náboženských představitelů

Tazatelé předčítali respondentům seznam vybraných představitelů a zapisovali, zda dotazovaný dotyčného církevního reprezentanta zná či nikoli. Samozřejmě bylo nutné se při sestavování seznamu omezit pouze na hlavní a nejznámější reprezentanty, vedoucí představitele církví nebo veřejně známé osobnosti. Navíc šlo pouze o domácí osobnosti, takže o papežovi nebo dalajlámovi informace nemáme. Celkem bylo zkoumáno jedenáct jmen, jež byla předkládána v abecedním pořadí. Jak dopadly výsledky?

Z grafu 1 je patrné, že nejznámějšími reprezentanty křesťanství jsou v naší zemi kardinál Vlk, biskup Malý a kněz profesor Tomáš Halík. Asi nikoli náhodou vesměs v Praze sídlící, mediálně aktivní a římskokatoličtí reprezentanti. Zajímavá je pozice zemského rabína K. Sidona – přesto, že jeho náboženská společnost je u nás bohužel početně již zanedbatelná, dokázal se vahou své osobnosti a mediálním umem vyšvihnout vysoko nad představitele církví o dva řády početnějších. Pan rabín nám opět dokazuje, že ani ve veřejném vlivu neznamená numerická početnost vždy rozhodující výhodu.

Graf 1 -Znalost náboženských představitelů

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Výzkum se konal v květnu 1999, krátce po zvolení Jany Šilerové olomouckou biskupkou CČSH, což byla událost poměrně dobře prezentovaná v médiích. Přesto tato jediná žena, již bylo možno do seznamu zařadit, v něm nezaujímá příliš čelné místo. Obraz křesťanství u nás je dosud přespříliš maskulinní. To není problém pouze sester v Kristu, ale nás všech věřících bez ohledu na pohlaví. Patriarchální a výhradně mužské organizace se totiž pomalu začínají stávat nápadnými výjimkami v emancipované společnosti. Nápadnými spíše v negativním smyslu.

Podívejme se dále, jak obdobná analýza vypadá ve skupinách podle náboženské příslušnosti (viz tabulka 1).

Tabulka v prvním sloupci udává procento znalosti v celé populaci, jak je zobrazeno na předchozím grafu. Další čísla jsou poměrová procentuální navýšení či snížení oproti celé populaci. Jestliže tedy např. Josef Špak byl v celé populaci znám necelým deseti procentům lidí, a mezi římskými katolíky byla znalost jeho osoby ohodnocena počtem o čtvrtinu (tj. 25 %) větším, (přesně 11,7 %), objeví se u jeho jména ve sloupci „římští katolíci“ číslo + 25.

Tabulka 1 - Znalost a vzdělání respondenta


Známost (celá populace)
Poměr vzhledem k celé populaci (v procentech, skupiny dle vyznání)
Osobnost
římští katolíci jiné bez vyznání
Miloslav Vlk 88,1% +7 +6 -8
Václav Malý 70,9% +16 +5 -17
Tomáš Halík 54,4% +15 -3 -14
Karol Sidon 43,6% -4 +15 +1
Jan Graubner 28,4% +43 -14 -41
Daniel Herman 22,3% +36 -37 -29
Svatopluk Karásek 16,7% +21 +36 -28
Pavel Smetana 15,1% +34 0 -34
Jana Šilerová 12,4% +18 +24 -22
Ivan O. Štampach 11,1% +22 +10 -24
Josef Špak 9,4% +25 +1 -25
počet dotázaných 1221 559 103 559

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Také tato tabulka ukazuje vynikající schopnosti K. Sidona oslovit i lidi, kteří se nehlásí ke stejné víře jako on. Opačným případem je arcibiskup Graubner: mimo okruh vlastní církve je tento významný římskokatolický hodnostář znám poměrně málo. Zajímavé je také, že římští katolíci nejsou vůbec špatně informováni o vedoucích představitelích jiných církví – přinejmenším vycházejí ze srovnání lépe, než bychom předem čekali. Snad se tu ukazují pozitivní příznaky ekumenického ducha mnoha římskokatolických médií doby po druhém vatikánském koncilu.

Dále se můžeme ptát, jak vypadá znalost představitelů církví podle vzdělání respondentů. Dá se očekávat, že lidé s vyšším vzděláním budou mít vyšší znalost, protože mají lepší přístup k informacím a dokáží je lépe zpracovat. Přesto existují zřetelné rozdíly mezi jednotlivými náboženskými lídry (viz graf 2 na následující straně).

Někteří z představitelé, zejména M. Vlk, a do jisté míry i V. Malý a J. Špak, jsou v podstatě stejně dobře (či stejně špatně) známi všem respondentům bez ohledu na vzdělání. Naopak T. Halíka a K. Sidona si obzvlášť dobře zapamatovali hlavně vzdělanější lidé, disponující alespoň středoškolským vzděláním. D. Herman je pak co do znalosti jeho osoby vyloženě „vysokoškolský“ typ – pravděpodobně ho v jeho roli tiskového mluvčího znají hlavně ti, kdo pozorně čtou zprávy v novinách.

Graf 2 - Znalost a vzdělání

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Hodnocení náboženských představitelů

Respondenty, kteří znali některou ze zkoumaných osobností, potom tazatel vyzval, aby ji ohodnotili na stupnici od 1 (nejnižší hodnocení) do 7 (nejvyšší hodnocení). Výsledky, které přitom byly získány, samozřejmě nejsou plně srovnatelné, protože každou osobnost hodnotila jiná skupina respondentů, a ti si ji mohli zapamatovat zčásti právě proto, že s jejími názory nesouhlasí. Přesto stojí za to si průměrná hodnocení porovnat (viz tabulka 2 a graf 3 na další straně).

Tabulka 2 - Hodnocení náboženských osobností

počet hodnotitelů průměrné hodnocení
(škála 1 až 7)
Václav Malý 717 5,2
Miloslav Vlk 877 5,0
Jan Graubner 240 5,0
Tomáš Halík 523 4,8
Karol Sidon 367 4,6
Daniel Herman 189 4,3
Svatopluk Karásek 133 4,3
Pavel Smetana 116 4,3
Jana Šilerová 85 3,9
Odilo Ivan Štampach 71 3,7
Josef Špak 54 3,1

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Graf 3 - Porovnání průměrných hodnocení

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Nejlépe hodnocenými představiteli církví tedy jsou v těsném závěsu tři římskokatoličtí biskupové. Naopak nejhůře byli hodnoceni představitelé CČSH a teolog Štampach (poznamenejme, že v té době ještě neohlásil přestup do starokatolické církve). Je však nutno vidět, že tyto reprezentanty hodnotilo zdaleka nejméně lidí.

Obliba Jana Graubnera je založena v podstatě pouze na hodnocení jeho spoluvěrců z římskokatolické církve, protože mimo ni není – jak již víme – příliš dobře znám. Tomu odpovídá i malý počet těch, kteří ho hodnotili. Nejšíře akceptovanou osobností ze seznamu je Václav Malý, kterého nejlépe hodnotí i lidé mimo katolickou církev.

Tabulka 3 - Hodnocení osobností dle vyznání respondentů

římskokatolíci jiné vyznání bez vyznání
Osobnost Hodn. N Hodn. N Hodn.
Václav Malý 5,4 400 5,6 70 4,7 247
Miloslav Vlk 5,5 467 4,6 74 4,4 335
Jan Graubner 5,4 180 3,5 18 4,0 42
Tomáš Halík 5,1 297 4,4 46 4,4 180
Karol Sidon 4,8 167 4,7 31 4,5 169
Daniel Herman 4,8 128 3,5 11 3,3 50
Svat. Karásek 4,0 76 4,7 21 4,5 36
Pavel Smetana 4,5 73 4,7 15 3,5 28
Jana Šilerová 3,9 47 4,5 11 3,7 26
Odilo I. Štampach 4,0 41 3,1 9 3,4 21
Josef Špak 3,4 31 2,6 6 2,8 17

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Je patrné, že existují typy reprezentantů „intelektuálních“ (Sidon, Karásek, Smetana), které hodnotí lépe lidé vzdělanější, a typy „lidové“ (Graubner), kteří naopak mají lepší hodnocení od respondentů bez formálního vzdělání. Z hlediska římskokatolické církve není příliš příznivé, že mluvčí D. Herman není právě intelektuály hodnocen příliš příznivě, poněvadž právě tato složka společnosti nejvíce ovlivňuje veřejné mínění.

Tabulka 4 - Hodnocení osobností dle vzdělání respondentů

vyučen
Osobnost Hodnoc. N Hodnoc. N Hodnoc. N Hodnoc. N
Václav Malý 5,6 140 5,0 277 5,2 227 5,2 71
Miloslav Vlk 5,2 175 5,0 340 5,0 281 4,8 79
Jan Graubner 5,9 55 4,8 92 4,9 61 4,3 31
Tomáš Halík 4,9 88 4,6 172 5,0 190 4,8 69
Karol Sidon 3,6 37 4,4 123 4,9 148 5,0 58
D. Herman 4,4 32 4,2 70 4,8 52 3,9 35
Svat. Karásek 3,3 21 3,9 37 4,9 48 4,5 26
P. Smetana 3,5 18 3,8 41 4,7 36 5,1 21
Jana Šilerová 3,5 16 3,4 24 4,5 28 4,6 16
I. Štampach 2,6 14 3,1 21 4,8 21 3,9 16
Josef Špak 2,0 8 3,3 23 3,5 12 3,1 10

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Graf 4 - Hodnocení osobnosti podle vzdělání respondentů

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Dalším tématem, které lze z hodnocení představitelů odečíst, je souvislost mezi sympatiemi k jednotlivým náboženstvím a sympatiemi k jejich představitelům. Takzvané koeficienty determinace, obsažené v tabulce 5, vyjadřují, nakolik je silný vzájemný vztah mezi sympatií k náboženství a sympatií k představiteli.

Tabulka 5 - Sympatie k náboženstvím a k jejich představitelům. Koeficienty determinace R2.

Křesťanství Židovství C. Česk. hus. Čes. c. ev. Prav. c. Řím. kat. c.
Jan Graubner 16% 10% 5% 8% 12% 22%
Tomáš Halík 14% 8% 3% 5% 6% 13%
Daniel Herman 19% 13% 2% 5% 11% 28%
Svatopluk Karásek 0% 6% 6% 14% 5% 0%
Václav Malý 20% 10% 10% 9% 7% 15%
Karol Sidon 4% 13% 2% 6% 4% 3%
Pavel Smetana 2% 14% 9% 23% 15% 4%
Jana Šilerová 0% 10% 11% 17% 5% 1%
Josef Špak 2% 4% 1% 5% 5% 3%
Odilo Ivan Štampach 6% 7% 1% 7% 3% 3%
Miloslav Vlk 17% 4% 2% 4% 3% 26%

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Typickými představiteli křesťanství jsou pro naše křesťanské spoluobčany V. Malý a D. Herman. Čím je někomu sympatičtější křesťanství, tím jsou mu zpravidla sympatičtější i oni. Dále sem patří i M. Vlk, J. Graubner a T. Halík. Zajímavé je, že sympatie k židovství sice souvisejí se sympatiemi ke K. Sidonovi, stejně silně však i se sympatiemi k několika křesťanským představitelům. Zjevně zde hrají roli především „ekumenické“ sympatie lidí s křesťanským zázemím, protože skutečných židů je již jen málo. Zajímavé je, že J. Špak, tehdy husitský patriarcha, se zřejmě netěšil žádné zvláštní přízni sympatizantů CČSH. Evangelicky orientovaní lidé podle očekávání preferují P. Smetanu, ale silné jsou i sympatie k J. Šilerové. Ta má tedy dobrou pozici pro navazování ekumenických vztahů směrem k věřícím ČCE. Reprezentanty katolické církve v očích katolicky smýšlejících lidí jsou pak především D. Herman a M. Vlk, tedy skutečně lidé pověření reprezentováním této církve.

Další možností je zkoumat hodnocení vybraných osobností podle názoru respondentů na existenci Boha. To umožňuje odlišit mezi českými reprezentanty náboženství typy „církevní“, kteří požívají výrazně vyšší autority mezi věřícími než navenek, a typy „misijní“, kteří dokáží oslovit i lidi, kteří nevěří nebo pochybují (viz tabulky 6a, 6b a graf 5 na další straně).

Data naznačují, že relativně dobře schopni působit mimo prostředí církevně věřících jsou například S. Karásek a K. Sidon. Snad i pro své konvertitství dokáží zřejmě nalézt vhodná slova zejména pro skupinu lidí věřících v jakousi vyšší moc. Naopak vyloženě „církevním“ typem je D. Herman. Ten mezi lidmi věřícími bez pochybností patří mezi nejoblíbenější představitele, zatímco u lidí stojících svým přesvědčením mimo náboženskou tradici oblíben není.

Tabulka 6a - Hodnocení a názor na existenci Boha (hodnocení)

HODNOCENÍ nevěřím v Boha nevím, zda Bůh je existuje vyšší moc někdy věřím s pochyb-
nostmi věřím
věřím a nepo-
chybuji
Václav Malý 4,2 4,8 5,4 4,8 5,4 5,9
Miloslav Vlk 4,3 4,2 5,0 5,0 5,4 5,9
Jan Graubner 3,9 4,2 4,9 3,5 5,2 5,7
Tomáš Halík 3,7 4,5 5,1 4,3 5,0 5,3
Karol Sidon 4,2 4,1 4,9 4,4 4,7 5,1
Daniel Herman 3,1 2,8 4,1 4,4 4,4 5,5
Svatopluk Karásek 3,8 2,6 5,1 3,3 3,8 4,8
Pavel Smetana 3,5 2,3 4,3 3,3 3,8 5,4
Jana Šilerová 3,7 3,2 4,4 2,9 4,1 4,3
Odilo Ivan Štampach 3,2 2,3 4,0 2,5 2,7 5,0
Josef Špak 2,8 2,7 4,3 2,7 2,4 4,2

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Tabulka 6b - Hodnocení a názor na existenci Boha (počet odpovědí)

POČET nevěřím v Boha nevím, zda Bůh je existuje vyšší moc někdy věřím s pochyb-
nostmi věřím
věřím a nepochybuji
Václav Malý 127 64 169 78 112 163
Miloslav Vlk 158 101 207 100 130 178
Jan Graubner 32 20 27 16 52 89
Tomáš Halík 87 52 129 43 80 128
Karol Sidon 75 41 108 30 50 63
Daniel Herman 29 12 44 10 37 56
Svatopluk Karásek 15 7 25 11 32 43
Pavel Smetana 13 7 26 8 23 39
Jana Šilerová 14 8 13 7 24 19
Odilo Ivan Štampach 10 5 11 4 16 24
Josef Špak 11 8 5 4 14 11

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Graf 5 - Hodnocení a názor na Boha

Zdroj: ISSP 1999, SC & C

Co říci závěrem? Míra známosti a popularity samozřejmě není spolehlivým měřítkem mravní nebo náboženské kvality. V dnešním světě je však předpokladem úspěšného šíření jakéhokoli poselství mediálními kanály, a tím k udržování povědomí o nějakém tématu mezi širokými vrstvami národa. Podle výzkumu, který jsme uvedli, je hodnocení našich čelných náboženských představitelů většinou neutrální nebo kladné. To je pozitivní zpráva. Jejich známost však často není velká. Zejména menšinové náboženské skupiny s výjimkou židovské obce mají velké problémy se prezentovat. České náboženství také postrádá více osobností, které by dokázaly oslovit i nenáboženské publikum, a to specificky náboženskou zvěstí.