Jste zde

Společný vzájemný ekumenický závazek

Dvě farní obce v německém městě Bad Homburg se 6. června 2017 (svatodušní pondělí) slavnostně zavázaly, že budou usilovat o překonání některých konfesijních rozdílů. Tím chtějí posílit povědomí jednoty všech křesťanů. Předkládáme zde překlad společného prohlášení evangelické farní obce Erlöserkirche a katolické farnosti St. Marien Bad Homburg-Friedrichsdorf zveřejněného v srpnu 2017.

Společenstvím křtu, který je v obou našich církvích vzájemně uznáván, se cítíme být povzbuzeni k vykonávání dalších společných kroků, které v duchu ekumenického sourozenectví změní naše modlitby, naši věrouku i naše jednání.

S důvěrou v mocné působení Ducha svatého se zavazujeme zdůrazňovat ve všech formách zvěstování to, co je nám ve víře zásadně společné, a průběžně pokračovat na cestě ekumenického dalšího vzdělávání.

S důvěrou v mocné působení Ducha svatého se zavazujeme podávat společně v tomto našem světě svědectví o Bohu, jenž je Bůh pokoje a Bůh naděje. Zavazujeme se – kde je to i jenom trochu možné – jednat společně a vzájemně se aktivně podporovat, nejenom v oblastech charity a diakonie, sociální spravedlnosti, zajišťování pokoje a míru, ale i dodržování lidských práv a zasazování se o svobodně demokratický řád jak v naší zemi, tak i v Evropě a ve světě.

S důvěrou v mocné působení Ducha svatého se zavazujeme na všech úrovních církevního života podporovat ekumenickou kulturu dialogu a spolupráce a ji stále zintenzivňovat. Při tom se chceme orientovat podle dokumentu Charta Oecumenica1 a v naší již desetiletí trvající spolupráci ve městě Bad Homburg aktivně pokračovat. Při všech bohoslužbách se chceme modlit za naše ekumenické partnery, naše společné sestry a bratry.

S důvěrou v mocné působení Ducha svatého se zavazujeme se zříct všeho, co by poskytlo příležitost k novým rozmíškám mezi církvemi. Zavazujeme se v teologických a etických otázkách, které jsou mezi námi sporné, vyhledávat dialog před každým rozhodnutím.

S důvěrou v mocné působení Ducha svatého se zavazujeme těm manželstvím, ve kterých se vyznání spojují, poskytovat všechnu pomoc, která může posílit jejich společnou víru a podpořit křesťanskou výchovu jejich dětí. Zavazujeme se k tomu, že necháme v našich církvích přinášet dobré plody z ekumenického postoje k manželstvím, ve kterých se odlišná vyznání spojují.

S důvěrou v mocné působení Ducha svatého se zavazujeme, že my, evangelická církevní obec Erlöserkirche a katolická farnost St. Marien Bad Homburg-Friedrichsdorf, učiníme další kroky na cestě k viditelnému sjednocení církví.

Tyto závazky uzavíráme před Bohem. Ať je při nás stále, abychom tyto závazky dodrželi. Amen

Tento ekumenický závazek podepsali plnomocní zástupci obou farních obcí, totiž katolické předsednictvo rady farní obce a katolický farář a evangelické církevní představenstvo a evangelická farářka a evangelický farář.

1 Charta Oecumenica je dokument vypracovaný Konferencí evropských církví. 22. dubna 2001 byl tento dokument ve Štrasburku podepsán prezidenty Konference evropských církví (CEC) a Rady evropských biskupských konferenci (CCEE). Český text viz: http://www.ceceurope.org/wp-content/uploads/2015/07/Czech_Charta_oecumen...