Jste zde

Denní modlitba komunity Aidana a Hildy IV

1. část, 2. část, 3. část

Jedním ze současných společenství, inspirujících se keltskou tradicí, je komunita Aidana a Hildy. Poslední částí denní modlitby komunity je kompletář. Podle převažujících důrazů by se mělo jednat spíše o modlitbu individuální. V předmluvě k vlastním textům modlitby je zdůrazněno, že tento okamžik setkávání se s Bohem je časem, kdy je možné přehlédnout znovu celý uplynulý den. Člověk by si měl všímat zvláště útěch a neútěch (opravdu je použita tato ignaciánská terminologie), které v průběhu dne zažil. Za útěchy se sluší děkovat, v případě neútěch je na místě prosit o pomoc a pokusit s onou zkušeností, kdy se člověk cítí být od Boha vzdálen, pracovat dál.

Úvod do modlitby je trojiční. Trojiční struktura se opakuje i keltské prosbě o ochranu. Tato prosba je formulována po vzoru starých keltských modliteb členem komunity Rayem Simpsonem.

Ve jménu Otce, který dává pokoj,
ve jménu Syna, který dává pokoj,
ve jménu Ducha, který dává pokoj,
ať jsme jedno v Bohu.

Pod tvou ochranu dávám této noci své tělo i duši, Bože.
Otče, ty, který jsi ochráncem křehkých poutníků,
nebe i země.
Pod tvou ochranu dávám této noci své tělo i duši, Kriste,
Ty, který jsi poznal slzy a rány,
ať je tvůj kříž mým štítem.
Pod tvou ochranu dávám této noci své tělo i duši,
Duchu svatý,
můj laskavý průvodče a učiteli,
který dáváš mému srdci věčný oheň.

Následně by měl být čten krátký žalm, ve vzorovém textu je navržen Ž 134. Poté je tiché rozjímání uvedeno krátkou prosbou:

Ať v tom, v čem jsem nevyrostl za dne,
dorostu za soumraku.

Rozjímání je zakončeno modlitbou, která se již soustřeďuje na noční odpočinek.

Ty jsi náš Spasitel a Pán,
v našem klopýtání buď naším štítem,
v naší únavě buď naším Pokojem,
v naší temnotě buď naším Světlem.
Kriste, Synu živého Boha,
ať tvoji svatí andělé střeží náš spánek,
ať nás střeží, když spíme
a vznášejí se kolem místa našeho odpočinku.
Ať nám zjevují Tebe v našich snech,
ať zaplaší všechny strachy a starosti,
když odpočíváme.

Teprve po této modlitbě je zařazeno biblické čtení, jako vzor je navržen text Mt 11,28-29, ale může být zařazen i jiný. Po biblickém čtení následuje opět ticho definované výslovně jako prostor pro naslouchání Božímu hlasu. Ticho je zakončeno krátkými přímluvami, věnovanými hlavně těm nejbližším a prosbou o Boží ochranu i pro ně. Přímluvy jsou uzavřeny prosbou o ochranu.

Požehnej naše blízké, Bože a buď s nimi všude tam, kde jsou… (možno vzpomenout je jmenovitě)

Ať velké a silné nebeské vojsko nás ochraňuje svými pažemi,
chrání nás před zlými silami,
uzdravuje naše sny,
a dá nám sladký spánek.

Závěrečnou modlitbou kompletáře je modifikovaná prosba z ostrova Lindisfarne, již tradice spojuje s poustevníkem Felgildem z konce 7. stol.

Uléhám této noci s Bohem a Bůh uléhá se mnou,
uléhám této noci s Kristem a Kristus uléhá se mnou,
uléhám této noci s Duchem svatým a Duch uléhá se mnou,
Bůh Otec, Syn a Duch svatý uléhají se mnou.
Této noci dělám znamení kříže,
Kristus, můj štít, můj Ochránce,
každý den, každou noc, ve světle, v temnotě,
můj poklad, můj jediný – ať je se mnou.
Amen.

Kompletář se zdá mít poněkud roztříštěnou strukturu, je zařazeno dvojí ticho, což pro unaveného člověka může být jen prodlouženou příležitostí, jak v průběhu modlitby usnout. Biblický text je vložen trochu jako formalita, možná místo opakování myšlenky o odpočinku by zde byl logický prostor vrátit se k jedné z myšlenek z ranních textů, a právě v jeho světle probírat možné útěchy a neútěchy. Pak by ovšem biblické čtení muselo být zařazeno místo navrhovaného žalmu a ze zde navrhované struktury by potom bylo možno vypustit čtení a druhé ticho a přejít ihned k přímluvě za blízké.

Poznámka na závěr: protože angličtina někdy dovoluje formulovat některé věci neosobněji, využila jsem při překladech textů tuto možnost. Bylo by přirozeně možné překládat některé části textů vokativem, např. Kriste, můj štíte, můj Ochránče…, ale tato možnost se mi (ač mám pro keltskou spiritualitu slabost) jevila příliš patetická. Navíc často je přechod mezi nominativy a vokativy poněkud nelogický. Nicméně, tato možnost tu existuje a pro ty, kteří se cítí v tomto způsobu komunikace s Bohem dobře, je autentickou cestou.