Jste zde

Ekumenické kalendárium - květen

(sestavil Jaroslav Vokoun, komentářMartin Vaňáč)

1. Požehnání práce. David Livingstone (1813 - 1873), skotský misionářa cestovatel v Africe.

2. Athanasius (295 - 373), alexandrijský biskup, hájil rozhodnutínicejského sněmu proti ariánům.

3. Filip a Jakub, apoštolové. Karl Rahner (1904 - 1984), jeden z nejvýznamnějšíchkatolických teologů 20. stol.

4. Monika (332 - 387), matka Augustinova, pro svoji starostlivostje považována za patronku matek. Mandátproti Jednotě bratrské, vydaný králem Ferdinandem, požadoval, aby sebuď odřekli „pikartství“ nebo opustili zemi (1548).

7. Jiří z Poděbrad a jeho žena Johanaz Rožmitálu byli korunováni v katedrále sv. Víta vPraze.

8. Řehoř Naziánský (330 - 390), biskup a učitel církve.

9. Nicolaus Ludwig hrabě von Zinzendorf (1700 - 1760), přijalexulanty, kteří na jeho statcích založili sbor v Ochranově, byl ordinovánna biskupa.

11. Konstantin a Metoděj (pravoslavný svátek).

12. Pankrác (asi 290 - 304), římský mučedník,popraven za císaře Diokleciána. RogerSchutz, nar. 1915, zakladatel ekumenické komunity vTaizé.

14. Pachomius (kol. 287 - 346), otec egyptského mnišství azakladatel společného života mnichů v klášteře.

18. Soudce chebský, dohoda husitů s basilejským koncilem omožnosti, hájit svobodně svoje učení na koncilu (1432). Českou konfesi, společné vyznání českýchnekatolíků, předali zástupci českých stavů císaři Maxmiliánovi II. roku1575. Císař sice ústně přislíbil, že ji bude respektovat, brzy z ní všakvyloučil královská města. Karol Wojtyla,nar. 1920 ve Wadowicích u Krakova, od 1978 papežem Janem Pavlem II. Paul Althaus (1888-1966), luterský teolog,profesor dogmatiky a Nového Zákona.

19. Adolf Schlatter (1852 - 1938), švýcarský evangelický teolog,profesor dogmatiky a Nového Zákona.

20. Edmund Schlink (1903 - 1984), ekumenický teolog a organizátorekumenické práce, zakladatel prvního ekumenického univerzitního institutuv Heidelbergu.

22. Konstantin Veliký (kol. 285 - 337), římský císař, vydaltoleranční patent, který ukončil sérii pronásledování křesťanů a nastolilpočátek éry spolupráce mezi státem a církví. Baltští mučedníci (1919)

23. Pražská defenestrace (1618), začátek Třicetileté války.

24. Vincenc z Lerina (+ kol 450), mnich na ostrově Lerin (poblížfrancouzského Cannes). Peter Brunner(1900 - 1981), evangelický teolog a dogmatik. Dagmar (+1213), vlastním jménem Markéta, dcera Přemysla Otakara I., provdána za dánského králeValdemara II., pro svoji dobrotu a laskavost si získala oblibu dánskéholidu. Založení kaple Betlémské1391

25. Beda Venerabilis (kol. 672 - 735), anglický spisovatel aautor anglosaských církevních dějin. DanielArnošt Jablonský (1660 - 1741), vnuk Jana Amose Komenského a biskupJednoty bratrské. Formule svornosti(Formula concordiae), text vypracovaný k usmíření rozporů uvnitř luterskéhotábora, předložena kurfiřtu saskému (1577).

26. Filip Neri (1515 - 1595), mystik, zakladatel kongregaceoratoriánů, vyhledávaný zpovědník a rádce.

27. Augustin z Canterbury (+ kol. 604), vyslán papežemŘehořem Velikým jako misionář do Anglie. PaulGerhardt (1607 - 1676), německý teolog a autor církevních písní. Jan Kalvín (1509 -1564), ženevskýreformátor.

28. German Pařížský (kol. 496 - 576), pařížskýarcibiskup.

29. Jiří Třanovský (1592 - 1637), luterský farář ve ValašskémMeziříčí a v Liptovském sv. Mikuláši, skladatel písní, vydalzpěvník „Cithara sanctorum“. Cařihradbyl po celodenní bitvě dobyt Turky(1453). Synoda v Barmen, nakteré skupina tzv. vyznávající církve předložila svoje zásady (1934).

30. Zdislava z Lemberka (kol. 1220 - 1252), šlechtična,věnovala se dobročinnosti, patronka rodin. Janaz Arku (1412 - 1431), pomohla francouzským vojskům ve stoleté válces Angličany, byla odsouzena inkvizicí a upálena Angličany, v roce 1920prohlášena za svatou. Jeroným Pražský (kol. 1380 - 1416), filozof anáboženský myslitel, upálen v Kostnici. Bitvau Lipan (1434).

31. Franz Joseph Haydn (1732 - 1809), rakouský skladatel a autorrakouské hymny.