Jste zde

Anafora sv. Marka

Starobylou anaforou koptské církve je anafora sv. Marka. Její řecký text pochází ze 4. stol. Částečně přepracovaný překlad do koptštiny je označován jako anafora sv. Cyrila Alexandrijského. Užívá se v několika variantách. Tyto typické anafory alexandrijského patriarchátu jsou charakterizovány:

1. Dvěma epiklézemi. Prváz nich (konsekrační) je řazena před instituci a druhá, komuniální, po anamnezi. Toto rozdělení epikléze na dvě části ovlivnilo římskou liturgii. Většina dnes vznikajících anafor má však pouze jednu epiklézi řazenou po anamnézi podle vzoru antiochijského patriarchátu.

2. Aklamace na závěr preface Sanktus neobsahuje Benedictus. Tato forma představuje z našeho pohledu střední článek vývoje této aklamace. Nejprve nebylo žádné Sanktus (např. v anafoře Apoštolských tradic), potom v Alexandrii vzniklo Sanktus a v Antiochii k němu přidali Benedictus.

3. Anafora je přerušena obsáhlými přímluvami. Zpravidla je přerušení v místě preface[1].Pozdější verze mají přímluvy – „kánony“ řazeny až nakonec, před závěrečnou doxologii[2].

Kromě uvedené ukázky[3], lze nalézt další text přeložený do češtiny[4].

Preface

K.: Pán se všemi.

L.: I s tebou.

K.: Vzhůru naše srdce.

L.: Máme je u Pána.

K.: Vzdávejme díky Pánu.

L.: Je to důstojné a spravedlivé.

J.: Rozepněte ruce.

K.: Vpravdě je důstojné a spravedlivé, svaté, dobré a spasitelné, oslavovat Tebe, který jsi, Vládče a Pane, Bože Otče všemohoucí, zpívat Ti, děkovat Ti, vzývat Tě dnem i nocí, neúnavnými ústy, neumlkajícími rty a neutichajícím srdcem. Tobě, který jsi stvořil nebe a věci, které jsou v nebi, zemi a věci, které jsou na zemi, moře, prameny, řeky, jezera a všechno, co je v nich. Tobě, který jsi stvořil člověka ke svému obrazu a ke svému podobenství a dal jsi mu i rajské rozkoše a nezavrhl jsi ho, když padl, ani jsi ho neopustil, dobrý Bože, ale znovu jsi ho k sobě povolal Zákonem, poučoval jsi ho Proroky a učil jsi ho a obnovoval nebeským tajemstvím, které budí bázeň a ukrývá životodárnou sílu. Všechno jsi stvořil svou moudrostí, opravdovým světlem, svého jednorozeného Syna, Pána a Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista, skrze nějž děkujeme Tobě i Jemu i Svatému Duchu, skládaje Tobě duchovní a nekrvavou oběť. Všechny národy ji obětují Tobě, Pane, od východu až po západ slunce, od severu k jihu, neboť Tvoje jméno je veliké mezi všemi národy, a na každém místě obětují Tvému svatému jménu kadidlo a čistou oběť, oběť bez poskvrny.

Přímluvy

Prosíme Tě a vzýváme Tě, Tebe, který miluješ člověka, dobrý Bože, rozpomeň se, Pane, na jedinou, svatou, všeobecnou a apoštolskou Církev, která je rozšířená od končin do končin země, na všechny lidi a na všechny, kteří patří do Tvého ovčince.

Uděl našim srdcím pokoj z nebe, a obdař nás i pokojem v tomto životě.

Krále, vojsko, knížata, rádce, lid, bližní, naše příchody i odchody obdař veškerým pokojem.

Králi míru, dej nám svůj mír, vždyť jsi nám dal vše ve shodě a lásce. Buď s námi, neboť vyznáváme jen Tebe a nikoho jiného, vzýváme Tvé jméno. Oživ duše nás všech, aby nad námi nepanovala smrt hříchu, ani nad celým Tvým lidem.

Přijď, Pane, ve svém slitování a milosrdenství, a uzdrav ty, kdo ve Tvém lidu trpí nemocí a slabostí, odežeň od nich ducha nemoci. Pozdvihni ležící v dlouhotrvajících nemocech, uzdrav ty, kdo jsou mučeni nečistými duchy. Smiluj se nad těmi, kdo jsou ve vězeních, dolech, kdo jsou obžalováni nebo odsouzeni nebo ve vyhnanství, ty, kteří jsou v hořkém nevolnictví nebo zatíženi daněmi a vysvoboď všechny, neboť Ty jsi naším Bohem, který rozvazuje pouta, který pozdvihuje chudáky. Ty jsi nadějí zoufalých, pomocí bezbranných, přístavem trosečníků, mstitelem utlačovaných. Obdař milosrdenstvím každého křesťana, který má starosti, dej odpuštění hříchů, dej osvěžení. A také, Pane, uzdrav naše nemocné duše, uzdrav slabosti našich těl, Lékaři duší a těl, Ochránče všech těl, navštiv a uzdrav nás svým spasením.

Veď všechny naše bratry, kteří mají odjet nebo již odjeli, řiď je na každém místě jejich cesty, ať je to na souši nebo na řekách, či na jezerech, nacestách, v každém hostinci, a dovol jim všem se navrátit do pokojného přístavu, do přístavu spásy. Cestuj a pluj spolu s nimi. Dovol jim, aby se plni radostivrátili k přátelům, ve zdraví ke zdravým. Zachovej také, Pane, naše přebývání vtomto životě až do konce bez ublížení a bouří.

Sešli v hojnosti dobré deště na ta místa, kde jej potřebují a očekávají. Obšťastni a obnov jeho příchodem tvář země, aby jeho krůpěje rozradostnily všechny pozemské ratolesti.

Uveď vody řek do jejich pravé hladiny. Rozradostni a obnov jejich zvýšením tvář země. Její brázdy naplň vlhkostí, která přeje úrodě. Požehnej, Pane, plodům země, uchovej je pro nás neporušené a nepoškozené. Dej nám je k setbě i ke žni. Požehnej, Pane, nyní také kruh roku ze své laskavosti spohledem na chudé z Tvého lidu, s pohledem na vdovy a sirotky, s pohledem na poutníky a přistěhovalce, s pohledem na všechny, kteří jsme v Tebe složili svou naději a vyznáváme Tvé svaté jméno. Oči všech jsou obráceny k Tobě a Ty nám dáváš pokrm v pravý čas, Ty, který dáváš pokrm všemu stvoření, naplň naše srdceradostí a veselostí, abychom měli každý den všechny věci v dostatečném množství a abychom mohli konat všechny dobré práce v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Králi králů a Pane panovníků, zachovej v míru, moci a spravedlnosti království Tvého sluhy, pravověrného a Krista milujícího našeho krále, kterému jsi ráčil udělit vládu nad touto zemí. Bože, odežeň každého nepřítele a protivníka, stejně tak domácího, jako i cizího. Uchop štít a pukléř, povstaň muna pomoc. Vytáhni meč a zastav jeho protivníky, ty, kteří jej pronásledují. Ochraň jeho hlavu v den bitvy a jeho potomkům dej zasednout na jeho trůnu. Vlož do jeho srdce dobré myšlenky na Tvou svatou, všeobecnou a apoštolskou Církev, i na celý lid, který miluje Krista, abychom rovněž i my v jeho míru mohli vésttichý a klidný život, abys nás zachoval ve zbožnosti a bázni vůči Tobě.

Pane náš Bože, dej odpočinek duším našich otců a bratří, kteří zesnulive víře v Krista, vzpomeň na ty, kteří jsou na věčnosti - praotcové, otcové, patriarchové, proroci, apoštolové, mučedníci, vyznavači, biskupové, svatí, spravedliví a všichni duchové, kteří odešli ve víře v Krista a na kterédnes vzpomínáme i na našeho svatého otce Marka, apoštola a evangelistu, který nám ukázal cestu spásy.

Raduj se, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná tys mezi ženami apožehnaný je plod života Tvého, vždyť Tys zrodila Spasitele našich duší.

(hlasitě): A nade všechno, nejsvětější, neposkvrněnou, požehnanou naši Paní, Bohorodičku a vždy Pannu Marii.

J.: Požehnej, Otče.

K.: Pán ať ti požehná svou milostí, nyní i vždycky ažna věky věků.

Jáhen čte dyptychy zazemřelé.

Kněz se zatím sklání a modlí se: Vládče a Pane, náš Bože, dej jejich duším odpočinout ve Tvých svatých příbytcích, ve Tvém království, dej jim dobra svých zaslíbení, které oko nespatřilo, které ucho neslyšelo, které nevstoupily do lidského srdce, a které jsi Ty, Bože, připravil pro ty, kteří milují Tvé svaté jméno. Dej jejich duším odpočinek a rač je učinit hodnými Království nebeského. Učiň také, aby konec našeho životabyl křesťanský a aby se Ti líbil, aby byl zbaven hříchu a dej nám podíl a účastse všemi Tvými svatými.

Díky skládáme Tobě, přijmi, Bože, oběti a dary na Tvůj svatý a duchovní oltář v nebi, na výšinách nebes, službou svých archandělů přijmi oběť odtěch, kteří mají mnoho i kteří mají málo, kteří dávají ve skrytu i zjevně, kteří chtějí darovat a nemají, i od těch, kdo dnes přinášejí oběť. Přijmi tyto dary, jako jsi ráčil přijmout dary svého spravedlivého sluhy Ábela (kněz vhazuje kadidlo a mluví dále), oběťnašeho otce Abraháma, kadidlo Zachariáše, almužnu Kornelia a dva groše vdovy. Přijmi rovněž i naše díkůvzdání a dej jim místo věcí pomíjejících nepomíjející, místo pozemských nebeské, místo časných věčné.

Velmi svatého a požehnaného papeže N. (patriarchu velkého města Alexandrie), které mu jsi dal vládu řídit Tvoji všeobecnou a apoštolskou Církev a rovněž našeho velmi požehnaného biskupa N. uchovej ve své péči po dlouhá létav míru, aby plnili dílo Tvého pastýřského úřadu, který jsi jim svěřil podle Tvésvaté a požehnané vůle, aby náležitě hlásali slovo pravdy.

Vzpomeň i na všechny a všude pravověrné biskupy, kněze, jáhny,subdiákony, lektory, kantory, mnichy, panny, vdovy a věřící.

Vzpomeň, Pane, na svaté město Krista našeho Boha i císařské hlavní město i naše město, na každé město i zem, a na ty, kteří tam žijí v pravé vířev Krista, na jejich pokoj a bezpečí.

Vzpomeň, Pane, na všechny křesťanské duše přebývající v obavách a starostech, a potřebujících Boží milosrdenství a pomoc, a obrať ty, kdo zbloudili.

Vzpomeň, Pane, na naše bratry, kteří jsou v nevolnictví, dej jim nalézt milosrdenství a milost u těch, kteří je zajali.

Vzpomeň, Pane, v milosrdenství a lítosti i na nás, na své hříšné a nehodnésluhy, smaž naše hříchy jako dobrý a laskavý Bůh. Vzpomeň, Pane, i na mne,ubohého, hříšného a nehodného sluhu svého a smaž mé hříchy jako laskavý Bůh. Buď s námi, kteří sloužíme Tvému nejsvětějšímu jménu.

Požehnej, Pane, našemu shromáždění. Vyrvi ze světa i s kořeny modloslužbu, přemož ďábla a celou jeho sílu a ničemnost pod naše nohy. Všechny nepřátele Tvé církve, Pane, pokoř nyní jako i vždycky. Pokoř jejich pýchu, ukaž rychle jejich slabost, překřiž jejich plány a ničemnost, s jakou tráví časproti nám. Povstaň, Pane, a rozpraš své protivníky; ať utečou zpět všichni ti, kteří mají v nenávisti Tvoje svaté jméno. Požehnej svému věrnému a pravověrnému lidu, s tisíci tisíců a s desítkami desítek tisíců těch, kdo konají Tvou vůli.

J.: Ti, kteří sedí, nechť povstanou.

K.: Uvolni ty, kdo jsou v nevolnictví, osvoboď ty, kdojsou zkroušeni nemocí. Nakrm hladovějící, potěš malověrné, obrať ty, kdozbloudili, osviť ty, kdo zůstali v temnotách, pozdvihni padlé, posilni chvějící se, uzdrav nemocné, všechny uveď na cestu spásy a shromáždi je ve svémsvatém ovčinci. Nás však zbav našich nepravostí, střez nás a braň ve všem.

Pokračování preface

J.: Pohleďte k Východu.

Kněz sesklání a modlí se: Ty převyšuješ všechnu moc a vládu, sílu ipanování, jsi větší než všechna jména, která jsou nejen na tomto světě, ale rovněž i v tom, který nadejde. Okolo Tebe stojí tisíce tisíců a desítky tisíc vojsk svatých andělů a zástupy archandělů. Před Tebou stojí Tvoje dvě velká actihodná stvoření, mnohooký Cherubín a Serafín se šesti křídly, dvěma z nichzakrývá své nohy, dvěma obličej a na dvou létá, stále volají jeden na druhého, neustálým hlasem zpívají neumlkající teologii chvály, křičí, slaví, volají a hlásají majestátu Tvé chvály triumfální hymnus Trishagion: Svatý, Svatý, Svatýje Pán Bůh Sabaoth. Nebe i země jsou plny tvé slávy.

(hlasitě): Všechna stvoření stále hlásají Tvou svatost. Spolu se všemi, kdo hlásají Tvou svatost, přijmi i naše posvěcení, Pane a vládče. Spolu se všemi Tě oslavujeme a voláme:

L.: Svatý, Svatý, Svatý je Pán Bůh Sabaoth. Nebe i země jsou plny tvé slávy.

1. epikléze

Kněz označuje znamením kříže svatá tajemství a říká: Vpravdě jsou nebesa i země plny Tvé svaté slávy, zjevením našeho Pána a Boha a Spasitele Ježíše Krista. Naplň, Pane, i tuto oběť svým nebeským požehnáním sestoupením Tvého Nejsvětějšího Ducha.

Instituce

Neboť sám náš Pán, Bůh a Vládce všech Ježíš Kristus v noci, v níž vydal sám sebe za naše hříchy a své tělo vydal smrti za všechny, zasedl k večeři se svými svatými učedníky a apoštoly, vzal do svých svatých, čistých a neposkvrněných rukou chléb, pohlédl k nebi k Tobě, ke svému Otci všemohoucímu, k našemu Bohu a Bohu všech, vzdal Ti díky, požehnal, posvětil, lámal a dávalsvým svatým a požehnaným učedníkům se slovy:

(hlasitě): Vezměte a jezte.

J.: Rozepněte ruce (kněží).

K.: Toto je moje Tělo, které se za vás láme a vydávána odpuštění hříchů.

L.: Amen.

K.: Stejně tak po večeři vzal kalich, smísil víno svodou, pohlédl k nebi k Tobě, k svému Otci, našemu Bohu a Bohu všech,vzdal Ti díky, požehnal, naplnil Duchem Svatým a dal svým svatým a požehnanýmapoštolům a učedníkům se slovy:

(hlasitě): Pijte z něho všichni.

J.: Znovu rozepněte ruce.

K.: Toto je Krev mé Nové Smlouvy, která se vylévá zavás a za mnohé na odpuštění hříchů.

L.: Amen.

K.: To čiňte na mou památku. Kdykoli totiž budete jíst tento chléb a pít tento kalich, zvěstujte mou smrt, vyznávejte moje zmrtvýchvstání a nanebevstoupení, dokud nepřijde.

Anamnéze

Všemohoucí Pane a Vládče; Králi nebes, zvěstujeme smrt Syna Tvého Jednorozeného, našeho Pána a Boha a Spasitele Ježíše Krista, vyznáváme Jeho požehnané zmrtvýchvstání třetího dne, vyznáváme rovněž jeho nanebevstoupení a to, že usednul po pravici Tvého trůnu, trůnu Boha a Otce, a rovněž očekáváme jeho druhý, strašlivý a překvapující příchod, až přijde soudit živé a mrtvé ve spravedlnosti a dá (každému podle jeho skutků - ušetři nás, Pane Bože náš - Tobě) co je Tvé, z Tvých darů skládáme (naše dary) před Tebou.

2. epikléze

Prosíme Tě a vzýváme, dobrý Bože, Příteli lidského rodu, sešli ze svých svatých výšin a z místa svého příbytku a ze svého nepopsatelného lůna toho Utěšitele, Ducha Pravdy, Svatého, Pána, Dárce života, který promlouval skrze Zákon a proroky a apoštoly, který je všude a všechno naplňuje a uděluje svoumocí, a nikoli jako sluha, komu chce, posvěcující podle své vůle, prostý vpřirozenosti, rozmanitý v energiích, pramen Božských milostí, jedné podstaty s Tebou, pocházejícího od Tebe, zasedajícího spolu s Tebou na trůnu ve Tvém království spolu s Tvým Synem Jednorozeným, naším Pánem a Bohem a Spasitelem Ježíšem Kristem. Pohlédni na nás a sešli na ten chléb a na ten kalich svého Svatého Ducha, aby je posvětil a zdokonalil jako Bůh Všemohoucí.

(hlasitě): A učinil ten chléb Tělem.

L.: Amen.

K.: A ten kalich Krví Nové Smlouvy našeho Pána a Boha a Spasitele a Vševládce Ježíše Krista.

L.: Amen.

J.: Vraťte se na místa, jáhni; (modlete se, kněží).

Doxologie

K.: Aby sloužily pro nás všechny, kteří na nich máme účast, k rozmnožení víry, k střízlivosti, k uzdravení, k zdrženlivosti, k posvěcení, k uzdravení duše, těla i ducha, k účasti na požehnání života věčného a nesmrtelnosti, ke slávě Tvého nejsvětějšího jména, k odpuštění hříchů, aby Tvé nejsvětější, nejdražší a chvályhodné jméno bylo zde, a rovněžna každém místě velebeno, oslavováno a posvěcováno spolu s Ježíšem Kristem a Duchem Svatým.

L.: Jak bylo, tak i je (a bude od pokolení do pokolení a po všechny věky věků. Amen.)

[1]http://www.odox.net/Liturgy1-Mark.htm

[2]http://www.copticchurch.net/topics/liturgy/liturgy_of_st_cyril.pdf

[3]Pramen: Paprocki, H., Wieczerza mistyczna, Anafory eucharysztyczne chreścijańskiego Wschodu, Pax, Warszawa, 1988., přeložil Pavel Kouba

[4]Svatá anafora převelikého Marka a svatého Cyrila, Ekumenický liturgický sborník12, TF JU České Budějovice, 2002, str. 88-101