Jste zde

Euchologion Serapiona z Thmuis

autor: 

Jedním z nejstarších pramenů přibližujících liturgii alexandrijského patriarchátu je Euchologion Serapiona z Thmuis. Serapion byl biskupem v malém městě Thmuis v deltě Nilu v letech 340-60. Ačkoli byl přítelem protiariánského patriarchy Athanasia, byl ovlivněn, podobně jako většina biskupů Východu, ariánstvím.

Serapionův Euchologion[1]není v české literatuře popsán. Uvádím proto, kromě textu anafory, i jeho obsah. V češtině jsem objevil pouze jednu část Euchologionu, a sice přímluvnou modlitbu v II. díle Agendy ČCE[2].Jako zdroj pro překlad anafory jsem použil anglické vydání sborníku sestaveného L. Deissem.[3]Jedná se o anaforu alexandrijského typu obsahující dvě epiklese – před institucí a po anamnezi. Duch v nich není implicitně zmíněn. Alexandrijské sanktus, ještě bez benediktus, je původnější forma tohoto hymnu. V instituci lze postřehnout motivy z Didaché.

Je pozoruhodné, jak staletí otupila ostří ariánského sporu. Zdá se mi, že text je i pro dnešek liturgicky hodnotný, věrně vyjadřující naši víru. Naproti tomu mnohé dobové protiariánské liturgické modlitby bychom už dnes těžko použili.

-pH-

Obsah Euchologionu

Modlitby k nedělnímu shromáždění

První nedělní modlitba

Modlitba po kázání

Modlitba za katechumeny

Žehnání katechumenům

Modlitba za lid

Žehnání lidu

Modlitba za nemocné

Žehnání nemocným

Modlitba za úrodu

Modlitba za církev

Modlitba za biskupa a církev

Modlitba k pokleknutí

Obětní modlitba biskupa Serapiona (anafora)

Modlitba během lámání chleba

Žehnání lidu po přijímání kléru

Modlitba po přijímání lidu

Modlitba při žehnání oleje a vody

Vkládání rukou po požehnání oleje a vody

Modlitby k iniciaci

Svěcení křestní vody

Exorcismus

Modlitba po odřeknutí se zla

Modlitbak mazání katechumenů

Modlitba po mazání

Modlitba za novokřtěnce

Konfirmační modlitba (doslova „Modlitba nad olejem k mazání po křtu“)

Modlitby k ordinaci

Modlitbak vkládání rukou při ordinaci jáhna

Modlitbak vkládání rukou při ordinaci kněze

Modlitbak vkládání rukou při ordinaci biskupa

Modlitby za nemocné a mrtvé

Modlitba nad olejem pro nemocné, chlebem a vodou

Modlitba za mrtvé

Anafora Euchologionu Serapiona z Thmuis

Preface

Je důstojné a spravedlivé tebe velebit, tebe oslavovat, tebe chválit

věčný Otče jednorozeného Syna Ježíše Krista.

Velebíme tebe, věčný Bože, neproniknutelný, nevylíčitelný,

nepochopitelný žádné stvořené bytosti.

Velebíme tebe, který jsi znám pouze Synovi;

tebe, kterého Syn zjevil, tebe, kterého ukázal:

on seznámil stvořený svět s tebou.

Velebíme tebe, který znáš Syna a zjevil jsi jeho slávu svatým,

tebe, kterého zná Syntebou zplozený,

tebe, jehož Syn zjevuje a odhaluje svatým.

Velebíme tě, neviditelný Otče, dárče nesmrtelnosti.

Jsi zdrojem života, zdrojem světla,

zdrojem veškeré milosti a veškeré pravdy.

Miluješ lidi, miluješ ubohé, všem nabízíš smíření se sebou, přivádíš všechny k sobě skrze příchod tvého milovaného Syna.

Prosíme tě, učiň z násživoucí lidi. Dej nám Ducha světla:

Ať poznáme tebe, který jsi Pravda

a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.

Dej nám svatého Ducha, ať jsme schopni

tě chválit a svědčit o neproniknutelných tajemstvích.

Ať skrze nás mluví Pán Ježíš a také Duch svatý.

Ať tě Duch skrze násoslavuje hymny.

Jsi nad všemi knížectvy, silami, mocnostmi a vládami,

tvé jméno je nad každé jméno, v tomto věku i ve věku příštím.

Sanktus

Tobě slouží tisíce tisíců a myriády myriád

andělů a archandělů, trůnů a panství, mocností a sil.

Stojí u tebe dva vznešení serafové se šesti křídly:

dvě zakrývají jejich tvář, dvě zakrývají jejich nohy, dvěma létají.

Zpívají tvou svatost. S jejich přijmi i naše velebení tvé svatosti:

Svatý, svatý, svatý je Pán zástupů!

Nebe i země jsou plny tvéslávy,

nebe je plno i země jeplna tvé podivuhodné slávy.

1. epiklese

Pane [všech] Sil, naplňtaké tuto oběť svou silou a svou přítomností. To tobě přinášíme tuto živou oběť, tento nekrvavý dar. To tobě přinášíme tento chléb, znamení těla tvého jednorozeného Syna.

Tento chléb je znamením svatého těla.

Zpráva oustanovení

Neboť Pán Ježíš tu noc, v níž byl zrazen,

vzal chléb, lámal jej adával svým učedníkům řka:

Vezměte a jezte, to je mé tělo, které se láme za vás na odpuštění hříchů.

Proto také my slavíme památku jeho smrti,

obětujeme tento chléb a modlíme se:

Skrze svoji oběť nás všechny se sebou smiř,

buď nám milostiv, ó Božepravdy.

Právě jako tento chléb byl kdysi rozptýlen po horách,

a potom spojen stal se jedním,

tak rač také sjednotit svou svatou církev ze všech národů,

ze všech zemí, ze všech měst, vesnic a domů

a učiň z ní jednu jedinou církev, živou a obecnou.

Obětujeme také kalich, znamení krve.

Neboť Ježíš Kristus vzal po jídle kalich a řekl svým učedníkům:

Vezměte a pijte, toto jeta nová smlouva,

to jest má krev prolitá na odpuštění hříchů.

Proto obětujeme také tento kalich, znamení krve.

2. epiklese

Bože pravdy,

učiň, ať tvé svaté Slovo sestoupí na tento chléb,

aby se stal tělem [tvého] Slova,

a na tento kalich, aby sestal krví [tvé] Pravdy.

Dej, ať všichni, kdo budou přijímat,

obdrží životodárný lék,

ať v nich uzdraví všechny neduhy,

ať vždy posiluje jejich zrání a jejich ctnosti,

ó Bože pravdy, ať není příčinou odsouzení, zmatků nebo hanby.

Modlitba za živé

Voláme k tobě, ó věčný [Bože],

skrze tvého jediného Syna v Duchu svatém:

Slituj se nad těmito lidmi, posuzuj je podle jejich pokroku.

Posílej lidem své anděly, ať jim pomáhají vítězit nad Zlým

a upevňuj svou církev.

Modlitba za mrtvé

Prosíme tě také za všechny mrtvé, kteří již zesnuli,

na které vzpomínáme.

(Popřipomenutí jmen)

Posvěť tyto duše, neboť ty je všechny znáš.

Posvěť ty, kteří zesnuli v Pánu.

Sečti je se svými svatými Mocnostmi,

připrav jim místo a příbytek ve svém království.

Závěrečná modlitbaa doxologie

Přijmi díkůvzdání svého lidu. Žehnej těm, kteří ti předložili dary a díky.

Dej svému lidu zdraví, zdar a štěstí, vše dobré pro duši i tělo.

Skrze tvého jednorozeného Syna, Ježíše Krista, v Duchu svatém,

který byl, který je a který bude od pokolení do pokolení a na věky věků.

Amen.


 

[1]Doslova „kniha díkůvzdání“ - liturgická kniha obsahující předsednické modlitby.

[2]str. 283-4; je uvedena jako část „eucharistické modlitby biskupa Serapiona z Egypta“, ve skutečnosti se však jedná o „modlitbu za lid“ (viz obsah Euchologionu), která eucharistické modlitbě předchází

[3]Deiss, L., Early Sources of the Liturgy, London, Chapman, 1967, str. 113-118