Jste zde

Opravy

autor: 

V informaci, kterou jsme uveřejnili o iniciativě Coena, byla špatně uvedena internetová adresa. Přinášímetedy správné znění s (doufejme) správným odkazem:

Coena(z lat. Coena Domini – Večeře Páně) je otevřenáiniciativa členů Českobratrské církve evangelické a sympatizantů, kteří usilujío prohloubení duchovního, liturgického a svátostného života v evangelickécírkvi. Toto úsilí je neseno teologickou prací a slavením bohoslužeb přispolečných setkáních, stejně jako aktivní účastí na bohoslužebném a duchovnímživotě sborů, kde působíme ať už jako duchovní či laici. Pozornost přitomchceme kromě Písma svatého a reformačních vyznání věnovat teologickému aliturgickému bohatství církve obecné. Mimo jiné se zaměřujeme na studiumnovodobých ekumenických dokumentů, k nimž se ČCE ve své preambuli hlásí (Limský dokument, Leuenbergská konkordie). Hlásíme se k úsilí o liturgickou obnovu, kteráprobíhá v evangelických církvích i celé ekumeně. Našeaktivity jsou otevřeny dalším zájemcům. Více informací nahttp://coena.edunix.cz/.

Další oprava se týká studie T. Hoferao Schole Salvatorensis.Především zde bylo mylně uvedeno autorství Truvérské mše (s. 203): autorem neníV. Renč, ale P. Eben, jak je správně uvedeno na jinémmístě textu. Sbormistryně Martina Mašková nás dále upozornila, že názevodstavce „Hudební správa“ je matoucí, protože formálně žádná taková správaneexistuje, že dále hudbu v kostele má na starosti Robert Hugo, a nikolidva varhaníci, a posléze že Michal Reiser, MartinaMašková a Tomáš Jajtner nejsou „dirigenty a hudebnímivedoucími scholy“, nýbrž sbormistry. Všem postiženýmse omlouváme.