Jste zde

Vigilie Letnic

autor: 

Existují doklady[1], že Letnice byly od 3. stol. náhradním křestním termínem Velikonoc. Dnes, kromě této křestní funkce, bývají vhodnou příležitostí k ekumenickým setkáním. Byli jsme pokřtěni stejným křtem a naše jednota není plodem našeho snažení, ale darem Ducha. Tím, že vigilie nemusí obsahovat eucharistickou slavnost (ta je obsahem vlastního svátku ve dne) mohou ji slavit nejen křesťané různých vyznání, ale mohou ji předsedat i neordinovaníslužebníci. Struktura letniční vigilie se podobá vigilii velikonoční[2],[3].Jádro tvoří blok biblických čtení, poukazujících na různé aspekty dějin spásy. Každé ze čtení může mít úvod, vlastní čtení (s výhodou dramatizované, s rozdělenými rolemi lektorů), tématicky související zpěv žalmu či kantika a prostor pro modlitby zakončený modlitbou předsedajícího. Akustické vjemy jsou podpořeny vizuálními - přibýváním světla během vigilie a promítáním obrazů k jednotlivým čtením.

1. Prostor je temný. Shromáždění setrvá chvilkuv tichu. Poté se zpívá Veni creator spiritus (Taizé)

2. Předsedající pozdraví shromáždění liturgickým pozdravem, např.: Milost našehoPána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. Shromáždění odpoví: Amen.

3. Úvod do liturgie přibližující duchovní smysl slavnosti. (Technické pokyny je lépe sdělit před začátkem liturgie, např. v souvislosti s nácvikem zpěvů).

4. Je rozsvíceno, nebo lépe přineseno světlo (lucerna) a postaveno uprostřed shromáždění. Předsedající se modlí starobylou modlitbu začátku lucernaria:

Díky vzdáváme tobě, Pane,

skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána,

skrze něj jsi nás osvítil a zjevil nám světlo neporušitelné.

Kdyžjsme překonali délku dne,

přicházíme na počátku noci obdarováni světlem dne,

které jsi stvořil k našemu nasycení.

Když nyní, z tvé milosti nepostrádáme světlo večera,

chválíme tě a oslavujeme tě

skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána;

skrze něj ti patří sláva, moc a čest s Duchem svatým

nyní i vždy až na věky věků.

Amen.

5. 1. čtení Gn2, 4b-24 - stvoření podle Jahvisty (o velikonoční vigilii se čte stvoření podle Kněžského kodexu – Gn 1, které více odpovídá evoluční teorii; tato starší perikopa je zase více ekologická). Čte vypravěč, Hospodin (ve všech čteních by to měla být stejná osoba, není důvod proč by to nebyla žena) a člověk. Obrázek: Adam a Eva. Freska z katakomb sv. Petra a Marcelina v Rímě. 3. stol., zdroj:

http://ccat.sas.upenn.edu/~humm/Topics/AdamNeve/a_n_e07w.jpg

6. Žalm 33– Plná je země Hospodinovy milosti (zdroj: Žalmy s odpovědí lidu, str. 68)

Během každého žalmu (kantika) se rozsvítí další svíce.

7. Orace

Modleme se: (vždy následuje chvíle pro tiché čihlasité modlitby shromáždění k tématu; poté předsedající uzavře)

Rozjímáme,Bože, o podivuhodném díle stvoření.

Dej,ať pochopíme,

žej eště větší je jiné tvé dílo:

naše vykoupení v plnosti času

skrze tvého Syna, Ježíše Krista,

který s tebou žije a kraluje na věky věků.

R: Amen.

8. 2. čtení Gn 11, 1-9 - Babylónská věž – zmatení jazyků; čtou: Vypravěč, lidé, Hospodin. Obrázek: Babylónská věž, Pieter Bruegel starší, 1563; zdroj:

http://www.kfki.hu/~arthp/art/b/bruegel/pieter_e/painting/babel1.jpg

9. Ž 104– Veleb duše má, Hospodina (zdroj: Žalmy s odpovědí lidu, str. 209)

10. Orace

Modleme se

Nebeský Otče, dáváš nám úplnou svobodu.

Může se postavit i proti tvé vůli.

Odpusť nám všechny babylónské věže –

pomníky lidské svévole a hlouposti,

a veď si nás svými cestami.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

11. 3. čtení Ex 14,10 – 15,1 – záchrana v Rákosovém moři; čtou: Vypravěč, Izraelité, Egypťané, Mojžíš, Hospodin.Obrázek: Otevření moře, současné dílo, Dennis a Phillip Ratner Museum; zdroj:

http://ratnermuseum.com/exodus/_img0021.html

12. Kantikum Ex 15 – Chci zpívat Hospodinu, neboť je velmi vznešený (zdroj: Žalmy s odpovědí lidu, str. 304) Obrázek: Zavření moře, současné dílo, Dennis a Phillip RatnerMuseum; zdroj:

http://ratnermuseum.com/exodus/_img0022.html

13. Orace

Modleme se:

Bože, nepřestáváš konat své podivuhodné skutky,

a cos konal v časech starodávných,

bylo zaslíbením toho,

co činíš nyní, mezi námi.

Vysvobodil jsi z otroctví svůj vyvolený národ,

vysvoboď z otroctví hříchu celý svět

a učiň z něho své království

skrze Krista, našeho Pána.

R: Amen.

14. 4. čtení Ex 19, 3-8.16-20 - Smlouva na Sinaji – čtou: Vypravěč, Hospodin, lid; obrázek: Hora Sinaj; zdroj:

http://www.cromwell-intl.com/travel/travel-egypt-sinai-pix.html

15. Ž 103– Hospodin je milosrdný a milostivý (zdroj: Žalmy s odpovědí lidu, str.198)

16. Orace

Modleme se

Dej Bože, ať nad námi zazáří jas tvé slávy,

a dopřej ať bohatství tvého světla

upevní osvícením Ducha svatého srdce těch,

kteří se tvou milostí znovu zrodili.

Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána a Boha,

který s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

17.  5. čtení Ez 37,1-14 - Suché kosti – čtou: Vypravěč, Ezechiel, Hospodin; obrázek:Údolí suchých kostí, Diane Shimon; zdroj:

http://www.cwi.org.uk/HaGefen/Dry%20Bones.htm

18.Ž 143 – Hospodine, slyš modlitbu mou! (zdroj: Žalmy s odpovědí lidu, str.282)

19. Orace

Modleme se:

Bože, děkujeme ti za světlo této noci,

za našeho Pána Ježíše Krista,

v němž se naplňují všechna proroctví.

Děkujeme ti, že v něm nám dáváš svůj život,

a prosíme tě: Zachovej své církvi svého životodárného Ducha,

rozmnožu ji a obnovuj, aby ti sloužila v Duchu a v pravdě

skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.

Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého

žije a kraluje po všechny věky věků.

R: Amen.

20. 6. čtení Joel 3, 1-5 - Vyleji svého ducha – čte: Hospodin; obrázek: Prorok Joel, Michelangelo, zdroj:

http://www.michelangelo.com/buon/images/wpaper-joel.jpg

21. Ž 104– Sešli Ducha svého Hospodine, a obnovíš tvář země (zdroj: Žalmy s odpovědí lidu, str. 207)

22. Orace

Modleme se

Bože, dnešní slavností posvěcuješ celou církev poširém světě

a ve všech národech.

Vylij po všech končinách země dary Ducha svatého

a naplň i nyní srdce křesťanů tou božskou silou,

která působila v apoštolech, když začali hlásat evangelium.

Skrze…

23. 7. čtení Da 3, 1-23 + deuterokanonická Da3, 24a – čte: Vypravěč, hlasatel, hvězdopravci, Nabuchodonosor, tři mládenci; obrázek: Tři mládenci v ohnivé peci, manuskript vévody z Berry, 15stol., zdroj:http://www.christusrex.org/www2/berry/DB-f40v-d1l.jpg

24. Kantikum Da 3– Všechno co žije, ať chválí Hospodina - (zdroj: Žalmy s odpovědí lidu,str. 315)

25. Orace

Modleme se:

Hospodine, ty zůstáváš věrný i tehdy,

kdy selhává všechna lidská naděje.

Motivuj nás, abychom i my byli věrní tobě.

Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

26. Epištola Sk 2,1-11 – Letnice – čte: vypravěč, židé; obrázek: ikona Letnic (a současně církve) zdroj:

http://www.oca.org/pages/orth_chri/Feasts-and-Saints/icons/Pentecost/pentecost2.html

27. Aleluja (např. některé z Taizé)

28. Evangelium J 20,19-23 – Janovské Letnice – čte: vypravěč, Ježíš; obrázek: Ježíš se zjevuje učedníkům; zdroj:

http://galen-frysinger.com/european_train/notredame06.jpg

 

29. Homilie

30. Ticho

31. Nicejské symbolum

32. Přímluvy ukončené modlitbou Otče náš

33. Poslání – 1 J 4, 13-16

34. Dobrořečme Pánu. Bohu Díky.

35. Závěrečný zpěv

 

 

 

 

[1] Traditio Apostolica 22

[2]http://www.canticanova.com/articles/easter/artac1.htm

[3]http://societies.anglican.org/anglocatholic/anglicanmissal/whit_vigil.htm