Jste zde

Sloupec na obálce

autor: 

Orel, orlice

Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty sevznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti jenosí, tak Hospodin sám ho vedl, žádný cizí bůh s ním nebyl. (Dt 32,11-12)

Orel skalní(Aquila chrysaetos) patří mezi velkékrahujcovité dravce s rozpětím křídel 195 - 220 cm a váhou 3 až 5kg. Vyskytuje se v Evropě, severní Asii, severní Americe, severníAfrice i Japonsku. Je hnědý s tmavým ocasem, na temeni a týlu hlavymá zlatožlutá pera, běhák je opeřen až k prstům. Mladí ptáci majíbílý ocas s černou páskou na konci a velkou bílou skvrnu na spodnístraně křídel. Hlas orla je drsné "híe" a štěkavé"kje".

Orel hnízdívysoko v horách, mimo hnízdění se vyskytuje i v zalesněnýchrovinách. Je stálý i stěhovavý. Jako potravu loví středně velképtáky a savce např. sviště, králíky, zajíce a myši. V nouzi loví ikůzlata, jehňata a kamzíky. Větší kořist jako jeleny pouze jde-li onemocné, staré či zraněné jedince.

Hnízdostaví v době hnízdění (leden až červen podle oblasti výskytu) naskalnatých výběžcích. Stará hnízda mohou mít na výšku až jeden metra dva metry v průměru. Orli zvětšují své hnízdo každý rok. Obarodiče sedí na dvou špinavě bílých šedohnědě skvrnitých vejcích 40až 45 dnů, krmí 80 dnů. Často přežívá pouze silnější mládě,většinou první vylíhlé. Orli pohlavně dospívají v 5. až 6. roceživota. Vytvářejí páry, které spolu zůstávají celý život. Orel sepoužívá i v sokolnictví např. v centrální Asii, Rusku aKazachstánu.

Spolu selvem je to jeden z nejúctyhodnějších heraldických znaků, kterývyjadřuje moc, vítězství a vládu. Jeho podobu směly užívat jennejvýznamnější rody. Objevuje se již ve starověku na štítechvelkých válečníků, Arabů, Egypťanů, Peršanů a Babyloňanů. Jakosymbol boha Jupitera se stal znakem římských legií. Základníodlišnost heraldického orla a orlice spočívá v tom, že orel má dvěhlavy, kdežto orlice jen jednu.

Již vestaré Asii byl orel považován za ztělesnění slunce a jako takovývyjadřoval nesmrtelnost a věčnou vládu. Verš žalmu pocelý tvůj věk tě sytí dobrem, tvé mládí se obnovuje jako mládíorla (Ž 103, 5) patrně naráží na pověst optáku Fénixovi a jeho zrození z popela. V případě orla setradovalo, že ve stáří vyletí ke slunci, které mu sežehne křídla aon se opět omládlý vynoří z vln moře.

Orel,orlice v bibli byl pták rituálně nečistý (Lv 11, 13, Dt 14, 12).Sloužil jako symbol rychlosti (Jb 9, 26; Ab 1, 8; Jer 4, 13),bystrosti (2S 1, 23), velikosti (Ez 17, 3.7), stavějící hnízdo navysokých skalách (Jb 39, 29; Jr 49, 16; Abd 1, 4). Ve Zjevení jeorel symbolem síly (Zj 8, 13; Zj 12, 14).

Biblepřipomíná i mimořádnou péči orla o jeho mladé (Dt 32, 11-12, srov.Ex 19, 4). Tento dravec slouží i jako symbol národů, které Hospodinpoužil jako svůj trestající nástroj k očištění svého lidu od úpadkua hniloby (Jer 4, 13; 48, 40; 49, 22).

VEzechielově verši: Řekni: Toto praví Panovník Hospodin:Veliký orel s velkými křídly, dlouhými perutěmi, celý opeřený,pestře zbarvený, přilétl na Libanón a vzal vrcholek cedru.(Ez 17, 3) je orel pravděpodobně symbolemNabuchodonozora.

Zároveň Bůhpoužívá orla jako metaforu pro vyvedení Izraelitů z egyptskéhootroctví: Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němuzavolal z hory: Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synůmIzraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vásna orlích křídlech a přivedl vás k sobě. (Ex19, 3-4).

Orel ve Zj4, 7 bývá ve starokřesťanských výkladech chápán jako symbolevangelisty Jana.

(ZaL)

Tajní křesťané v Turecku

Mnichov (KAP) V Turecku žijí tisícetaj­ných křesťanů, kteří navenek vystupují jako muslimové. Na tutoskutečnost upozornil apoštolský vikář pro Anatolii, biskup LuigiPadovese. V době první světové války, kdy v Tu­recku docházelo krozsáhlým proti­křes­ťanským pogromům, genocidám, také došlo vmno­ha provinciích k formálnímu přestupu velkých skupin křesťanů kislámu. V mnoha rodinách však zůstala původní víra živá. Mezi niminyní roste zájem o křesťanství. Fenomén tajných křesťanů je známtaké z Albánie, Kosova, Alžíru a jiných islámských zemí.

Biskup Padovese pečuje od listopadu 2004 okatolíky na jihu a východě Turecka. V oblasti, která zahrnuje istarou Antiochii, jsou odlišné poměry než v ostatním Turecku. Vdobě po první světové válce patřila oblast pod francouzský mandát.V předvečer druhé světové války uprchlo nemálo křesťanů do Sýrie,mnoho jich však zůstalo v Turecku, stejně tak církevníinstituce.

Před vstupem Turecka do EU očekávají církevpodstatné zlepšení svého právního postavení, řekl Padovese. Od svédeklarované neutrality vůči náboženstvím je turecký stát ještěvelmi vzdálen. Církev není uznávána jako spolek a nesmí mít protožádné vlastnictví. Církevní nemocnice, hospice a školy jsouzavírány z nedostatku personálu a státní podpory. Vzhledem k mizivěmalému oficiálnímu počtu věřících je mnoho kostelů měněno na muzea,knihovny a mešity.

Gaillot v Rakousku

Štýrský Hradec (KAP) Sesazenýfrancouzský biskup Jacques Gaillot navštívil Rakousko. Štýrskýdiecézní biskup Egon Kapellari řekl ke Gaillotově pobytu, žeGaillot byl pozván do Štýrského Hradce iniciativou My jsme církev.Současně Kapellari francouzskému biskupu oznámil, že i když mezihnutím My jsme církev a biskupy Rakouska je značný nesoulad, on,Kapellari, bude jako doposud otevřen k čestnému rozhovoru s každým,kdo má starost o církev. Návštěva biskupa Gaillota by tak mohlapřispět k jednotě uvnitř štýrskohradecké diecéze i navenek spapežem a světovou církví. Během svého pobytu ve Štýrském Hradcibydlel Gaillot jako host v domě místního biskupa.

Pochod bezzemků v Brazílii

Brasilia (KAP) Velkým pochodempořáda­ným v hlav­ním městě, chce hnutí bezzemků uskutečnit nátlakna vládu a presidenta Luise Inacia "Lula" da Silva, aby konečněprovedli rozsáhlou a ústavní agrární reformu. Více než 11 tisícčlenů hnutí, kněží, obránců lidských práv a studentů se protovydalo z milionového města Goiania, a jsou 17. května očekáváni vevládní čtvrti brazilského hlavního města. Hnutí bezzemků kritizuje,že navzdory volebním slibům za presidenta da Silva existují krvavékonflikty o spravedlivé rozdělení půdy.

Přes sliby vlády bylo vysídleno 430 000zemědělských rodin a pouze 110 000 rodinám je přiznávána podpora.Stát naopak podporuje velké vlastníky půdy. Země exportuje mnohoproduktů, které chybí na jídelníčku brazilského dělníka. Předsedakomise pro pastoraci venkova, biskup Tomas Balduino, označildosavadní agrární reformu za otřesnou. Stát podporuje modelkoloniální produkce na export, chudoba jeho lidu, který z většíčásti žije v bídě, není brána v potaz. Velkoplošné pěstování sóji acukrové třtiny přináší jen neúnosné ničení zemědělské půdy. Hnutíbezzemků prosazuje rozšíření malých a středních farem, kterédoposud vyrábějí okolo 70 % produkci potravin pro Brazilce.

Poprvé vysvěcen katolický biskup pro Uzbekistán

Taškent (KAP) Poprvé v novověku bylvysvěcen katolický biskup pro středoasijský Uzbekistán. Kardinálstátní sekretář Angelo Sodano vysvětil preláta Jerzy Maculewicze nabiskupa. V roce 1912 byl v Taškentu katolický farní kostelvyvlastněn komunistickou diktaturou. Nyní byl opět navrácenkatolické obci a byl v roce 2000 opět vysvěcen. Jan Pavel II.zřídil dva měsíce před svou smrtí apoštolskou administraturu proUzbekistán a jmenoval Maculewicze jejím administrátorem. Doposudbyla oblast vedena jako misijní a byla spravována polskýmfrantiškánským konven­tuálem Krzysztofem Kukulkou. Církev vUzbekistánu má dlouhou tradici až z prvokřesťanských časů.

Američané proti veřejnému financování výzkumuembryonálních kmenových buněk

Washington (KAP) Většina obyvatelSpojených států amerických se vyslovila proti státní finančnípodpoře výzkumu embryonálních kmenových buněk. 52 % dotázanýchodmítlo v anketě užití peněz daňových poplatníků z etických důvodů,36 % se vyslovilo ve prospěch výzkumu. Anketu organizovala místníbiskupská konference. Zřetelná většina 60 % respondentů podpořilaten výzkum kmenových buněk, pro které je zdrojem dospělý člověknebo placenta. Při telefonickém dotazování bylo na začátku květnaosloveno více než 1 000 amerických občanů. Při podobné anketě lonise 43 % vyslovilo pro a 47% proti podpoře výzkumu embryonálníchkmenových buněk.

Kardinál kritizuje australskou
vyhošťovací praxi

Canberra (KAP) Za příliš tvrdouoznačil australský kardinál George Pell azylovou politiku své země.Příliv ilegálních přistěhovalců opadl a tvrdá opatření nejsou jižnutná, řekl. Místo toho se musí hledat spravedlivé řešení problému.Pell reagoval na vyhošťovací skandál. V klášteře na Filipínách bylanalezena australská občanka, která byla před čtyřmi lety vyhoštěnaz Austrálie a od té doby se vytratila každá její stopa. Úřadypovažovali rodilou Filipínku s australským pasem ze ilegálníhopřistěhovalce.

Saudská Arábie: 40 katolíků
uvězněno za účast na mši

Islamabád (KAP)Arcibiskup Lawrence Sal­danha z Láhauru požaduje intervencisvé vlády za propuštění 40 pákistánských křesťanů uvězněných vSaúdské Arábii. Pákistánská vláda se musí zasadit za své občany,řekl arcibiskup. Pákistánští křesťané byli v dubnu uvězněni vhlavním městě Saúdské Arábie Rijádu, protože v soukromém bytěslavili bohoslužbu. Na základě muslimské wahhábitské teologie jepůda v Saúdské Arábii označena jako "ha­ram", a proto se zde nesmípraktikovat kromě islámu žádné jiné náboženství.

Nad dodržováním tohoto nařízení bdínáboženská policie, která byla údajně vybudována po druhé světovéválce konvertity z řad německého gestapa. Saúdskécelní a bez­pečnostní orgány majístriktně nařízeno zabránit příjezdu křesťanských kleriků a zabavitveškeré náboženské předměty jako jsou bible, růžence, ikony, kříže,křesťanská literatura. Křesťanští pracovní imigranti z Evropy,Ameriky a Asie zde mají odepřeno právo na vyznávání svéhonáboženství. Především afričtí a asijští katolíci se však od Saúdůnenechají odradit. Proto zde dochází k uvěznění. Saúdskánomenklatura udělala jediný ústupek: během kuvajtské válkypřipustila křesťanské a židovské bohoslužby pro americkévojáky.

Cannes: Ekumenická porota
ocenila film Cache (Skrytý)

Paříž (KAP) Na 58. mezinárodnímfilmo­vém festivalu obdržel film Cache z francouzsképrodukce rakouského režiséra Michaela Hanekeho cenu ekumenicképoroty křes­ťanských církví. V realistickém stylu ukazuje komplexníprocesy vyrovnání se s temnými stránkami své minulosti, kterýmiprocházejí hlavní postavy.

Francouzské herecké hvězdy Daniel Auteuil aJuliette Binocheová hrají v Cache manželský pár, který se cítíohrožen videonahrávkami a obrázky od neznámého odesílatele. Ten mánejspíše něco do činění se skrytým tajemstvím z minulostitelevizního žurnalisty George (Auteuil). Zápletka tkví ve Franciiještě nedořešené problematice alžírské občanské války v letech1954-1962. Zapomenuté proniká všude, řekl Haneke. Ve všech zemíchexistují témata, o kterých se nemluví. A to je nebezpečné. Franciia Rakousko sice nelze srovnávat, ale nejsem příliš spokojen s tím,jak se moje vlast spořádává se svou minulostí.

V Mnichově narozený 63letý Haneke je známýsvým filmových zpracováním románu Elfriede Jelinekové Klavíristka.Zvláštní cenou ocenila ekumenická porota drama Delvende režiséraPierra Yameoga z Burkina Faso, popisující mystické praktiky,kterými se obyvatelé jedné vesnice pokoušejí navázat kontakt sesvými zemřelými předky.

Každý rok oceňuje od roku 1974 ekumenickáporota v rámci festivalu ten film, který se význačným způsobemvěnuje spirituální dimenzi lidské existence. Prvními nositeliocenění byli Rainer Werner Fassbinder a WernerHerzog. Oceněni byli i další velcí režiséři Andrzej Wajda, KenLoach, Atom Egoyan, Pedro Almodovar nebo Aki Kaurismäki.