Jste zde

Miroslav Zvelebil

První vize Hadewijch z Brabantu

Hadewijchina první z jejích čtrnácti vizí poskytuje nejpoučenější syntézu její nauky, kterou nám ve svém díle zanechala. Vize se skládá ze dvou částí. V první z nich ji provází Anděl kolem sedmi stromů, které představují ctnosti. V druhé části ji Anděl opouští a ona v extázi vidí Krista, který k ní mluví. Výslovně ji přikazuje, aby žila jeho Lidství ve ctnostech a přijímala všechna utrpení, která Kristus zakoušel, když žil na zemi, aby tak začala žít jeho Božství.

Hadewijch z Brabantu

Hadewijch z Brabantu (nebo z Antverp) patří ke skupině nizozemských mystiček rozvinutého středověku, jakými byly Marie z Oignies (1177-1213) a svatá Lutgarda z Aywieres (1183-1246). Její životopis však nebyl nikdy napsán. Ona a její dílo byly známy ve čtrnáctém století, zvláště v domech řádových kanovníků ve Windesheimu a věděli o ní i kartuziáni v Dienstu.

Kázání Hildegardy z Bingen proti katarům

Hildegarda z Bingen (1098-1179) se ve své mnohostranné činnosti věnovala i kampani proti katarům, dualistické sektě, která se v Porýní objevila už na začátku čtyřicátých let 12.

Mechthilda z Magdeburgu

Mechthilda z Magdeburgu se narodila kolem rolu 1207 a zemřela asi v roce 1282 v ženském konventu v Helftě u Eislebenu v saském Anhaltsku. Po čtyřicet let žila a působila jako bekyně v Magdeburgu.

Juliana z Norwiche

Juliana z Norwiche (1342–1416) spolu s Richardem Rollem, augustiniánem Walterem Hiltonem a neznámým autorem díla Oblak nevědění (The Cloud of Unknowing) jsou nejvýznamnější angličtí mystičtí spisovatelé pozdního středověku. O Julianině životě víme jen málo. Není známo ani jejím původní jméno.

Markéta Porete

Severofrancouzská bekyně Markéta Porete byla upálena v Paříži v roce 1310, protože opakovaně odmítala odvolat myšlenky obsažené ve své knize Zrcadlo prostých duší. O Markétě známe jen to málo, co souvisí s její knihou a jejím procesem.

Gertruda z Helfty

Svatá Gertruda, jíž pozdější generace daly přízvisko „Veliká“, se narodila 6. ledna 1256 (slavnost Zjevení Páně) na neznámém místě. Rovněž jména a společenské postavení jejích rodičů nejsou známa.

Lutherovo manželství – vzor a symbol

Manželský svazek německého reformátora Martina Luthera s Kateřinou z Bory (Katharina von Bora) je příznačnou součástí dějinného procesu reformace a poukazuje na jeho symbolickou hodnotu pro reformaci, ale i pro moderní dějiny vůbec.

Angela z Foligna

Angela se narodila pravděpodobně ve Folignu roku 1248. Vdala se jako velmi mladá a měla několik dětí. Byla bohatá, pyšná a krásná, obdarovaná živou inteligencí, tíhnoucí k ironii. Emotivně byla mimořádně citlivá a měla vášnivý temperament. Měla ráda světské věci, dobrá jídla, hezké šaty, tanec a obdiv druhých. Podle P.

Knihovnička Getseman

Otto Hermann Pesch: Svědectví o víře

Vyšehrad 2014, 191 str. ISBN 978-80-7429-482-2. Přeložila Helena Medková

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil