Jste zde

Miroslav Zvelebil

Řehoř Palama

Grégorios Palamas se narodil roku 1296 ve šlechtické rodině v Konstantinopoli. Vystudoval rétoriku a filosofii v rodném městě. Ve dvaceti letech se stal mnichem na hoře Athos, kde už pobývali jeho bratři Makarios a Theodosios, a později opatem kláštera Esfigmenú.

Ignác Antiochijský

„Mnoha lidmi oslavovaný, druhý nástupce svatého Petra na biskupském stolci v Antiochii“ (Eusebius z Caesareje, Církevní dějiny III,37) nastoupil na stolec po Evodiovi roku 70. Podle Jana Zlatoústého se Ignác měl osobně setkat s apoštoly. Byl odvlečen ze Sýrie do Říma a předhozen dravým šelmám za odvážné svědectví o Kristu.

Jan Zlatoústý

Nejproslulejší kazatel rané církve se narodil po roce 344 v Antiochii, kde byl žákem biskupa Meletia. Roku 372 přijal křest a stal se lektorem. Pod vedením Diodora z Tarsu studoval Písmo, jeho spolužákem byl Theodor, pozdější biskup v Mopsuestii.

Augustin

Aurelius Augustinus se narodil roku 354 v Thagaste (dnes alžírský Souk-Ahras) v Numidii. Otec Patricius byl výběrčí daní a pohan, matka Monika křesťanka. Do školy chodil Augustin nejprve v Thagaste, pak v blízkém Madauru a poté studoval rétoriku v Kartágu.

Irenej z Lyonu

Irenej (řecky Eirénaios, latinsky Ireneus) je nejstarších z tzv. starých katolických otců.

Vlastnosti Nejsvětější Trojice podle Hildegardy z Bingenu

Ke svátku Nejsvětější Trojice, který tento rok připadá na 27. května, přináším výklad vlastností božských osob, jak je vyložila ve svém listu bamberskému biskupovi Eberhardovi II. z Otelingenu (1100–17. 7. 1172)1 Hildegarda z Bingenu (1098–17. 9. 1179), představená benediktinského kláštera na Rupertsbergu, přibližně v letech 1163/1164.2

Řehoř z Nazianzu

Kappadocký církevní otec Řehoř z Nazianzu se narodil roku 329 Nonně a Řehořovi Staršímu, biskupu naziánskému (asi od r. 325). Nejprve studoval rétoriku v Cesareji kappadocké, pak křesťanské vyšší školy v Cesareji v Palestině a také v Alexandrii. Svá studia završil na pohanské škole v Athénách, kde se seznámil s tradicí platónské filosofie.

Ambrož z Milána

„Ambrože jsem pokládal za člověka podle světských měřítek šťastného, protože mu prokazovalo úctu tolik mocných lidí; jen jeho celibát se mi zdál náročný.“ Těmito slovy vzpomíná biskup Augustin z Hipponu na biskupa Ambrože ve svých Vyznáních, když psal o svém působení v Miláně před svou konverzí ke křesťanství.

Benedikt z Nursie

Svatý Benedikt (kolem r. 480–547) pocházel z Nursie (dnes Norcia) v italské Umbrii. Podle legendy v mládí šel studovat svobodná umění do Říma, ale znepokojen mravy spolužáků brzy unikl do venkovské samoty a začal vést poustevnický život. Chtěl se stát mnichem.

Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Ruský spisovatel a filosof se narodil 11. 11. 1821 v Moskvě v rodině lékaře z chudinské nemocnice. Absolvoval gymnázium v Moskvě a ve studiu pokračoval na vojenské ženijní škole v Petrohradě, kterou však nedokončil.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Miroslav Zvelebil