Jste zde

Jaroslav Vokoun

Ekumenické kalendárium – červenec a srpen

(sestavilJaroslav Vokoun, komentář Martin Vaňáč)

Červenec

1. Založen Světovýluterský svaz ve švédském Lundu (1947). Tato celosvětová organizacesdružuje většinu luterských církví.

2. Navštívení PannyMarie, předmětem tohoto středověkého svátku je biblická zprávao Mariině návštěvě u Alžběty. Nový římský kalendář jej přeložil na 31. květen.

Ekumenické kalendárium – červen

(sestavilJaroslav Vokoun, komentář Martin Vaňáč)

1. Justin (+ kol. 165), filozof a mučedník, jedenz nejznámějších křesťanských apologetů.

3. Jan XXIII. (1881-1963),vl. jm. Angelo Giuseppe Roncalli, římským biskupem (papežem) 1958-1963, svolalII. vatikánský koncil a významně přispěl k obnově římskokatolické církve.

5. Igor Ruský,kyjevský kníže (912-945), krátce po uzavření smlouvy s Byzancí bylzavražděn. Bonifác (672-754), vl.jm. Wynfrith / Winfrid, anglosaský mnich, apoštol Německa, mohučský arcibiskup,zemřel mučednickou smrtí.

Neuralgický bod českého ekumenismu

Sporo apoštolskou sukcesi v zrcadle Českého zápasu

Jaroslav Vokoun

Doklady o významuduchovenské služby a svěcení v apoštolské sukcesi pro českou reformaci vhusitském i bratrském proudu mohou vzbudit dojem, že přijetí této apoštolskétradice protestantskými církvemi a tím odbourání největší překážky ekumenismunemůže být velkým problémem. Také pohled do protestantského zahraničí vzbuzujepozitivní očekávání, viz dohody z Porvoo a severoamerické dohodylutersko-anglikánské. Ve skutečnosti se však jedná o neuralgický bodčeskomoravských protestantských církví, jehož je lépe se vůbec nedotýkat.

Ekumenické kalendárium - květen

(sestavil Jaroslav Vokoun, komentářMartin Vaňáč)

1. Požehnání práce. David Livingstone (1813 - 1873), skotský misionářa cestovatel v Africe.

2. Athanasius (295 - 373), alexandrijský biskup, hájil rozhodnutínicejského sněmu proti ariánům.

3. Filip a Jakub, apoštolové. Karl Rahner (1904 - 1984), jeden z nejvýznamnějšíchkatolických teologů 20. stol.

Ekumenické kalendárium

sestavilJaroslav Vokoun, doplnil Martin Vaňáč

Duben

3. Gerhard Tersteegen (1697-1769), kazatel,spisovatel a mystik z dolnorýnské oblasti, staral se o malé bratrstvo nastatku nedaleko Heiligenhausu.

4. Ambrož z Milána (339-397), milánský biskup(byl jím zvolen ještě jako katechumen), podporoval liturgický zpěv(ambrosiánská liturgie), v roce 1295 prohlášen církevním učitelem. Martin Luther King (1929-1968), americkýbaptistický kazatel, nositel Nobelovy ceny míru (1964), angažoval se protirasismu, chudobě a válce, byl zavražděn.

Ekumenické kalendárium

sestavil Jaroslav Vokoun, doplnil Martin Vaňáč

 

Březen

 

1. Založena Jednota bratrská (1457), tradiční datum, k usazení Bratří na Litickém panství ve vsi Kunvaldu poblíž města Žamberku došlo koncem roku 1457 nebo na jaře 1458.

2. John Wesley (1703-1791), anglický teolog a kazatel, spolu se svým bratrem Charlesem usiloval o obnovu státní anglikánské církve cestou modlitebních kroužků k metodickému pěstování osobní zbožnosti, odtud název „metodismus“.

Ekumenické kalendárium

sestavilJaroslav Vokoun, doplnil Martin Vaňáč

Únor

1. Václav Koranda ml. (1422/24-1519), rektor pražskéuniverzity, člen poselstva Jiřího z Poděbrad k papeži Piovi II.(1462), po smrti Jana Rokycany od 1471 administrátorem dolní (utrakvistické)konzistoře

2. Uvedení Pánědo chrámu (hromnice). Obětování Páně. Setkání Páně se Simeonem, Den očissťowánjPanny Marye (dle Cithary sanctorum)

Ekumenické kalendárium

sestavilJaroslav Vokoun, doplnil Martin Vaňáč

Leden

1. Jména Ježíš. Obřezání Páně. Nový rok

2. Basil Veliký (kol.330-379), církevní učitel; Serafím Sarovský (1759-1833), mich a poustevník, od r. 1825 omilostněný charismatik, duchovní vůdce, tzv. „starec“; Wilhelm Löhe (1808-1872), luterský teologa kazatel, podporoval misii v Severní Americe, usiloval o obnovucírkve podle apoštolského vzoru, bývá označován za obnovitele evangelickékatolicity

Liturgický kalendář - prosinec 2001

1. Charlesde Foucauld (1916)

2. 1. NEDĚLE V ADVENTU

P. Stránský (1657)

3. František Xaverský (1552)

4. Barbora (306)

6. Mikuláš (kol. 350)

7. Ambrož (kol. 397)

8. Konrád Waldhauser (1369)

9.  2. NEDĚLE V ADVENTU

10. Karl Barth (1968)

11. Lukáš Pražský (1528)

V Erfurtu o podzemní církvi

Letošní setkání Sítě pastorálních teologů a teoložek ze střední a východní Evropy (PosT-Netzwerk) se konalo v Erfurtu. Úvodní přednášku symposia přednesl církevní historik Prof. Dr. Jörg Seller, děkan zdejší teologické fakulty. Tématem jeho přednášky byl význam Erfurtu pro podzemní církev ve východním bloku, fakticky se však přednáška týkala skoro výhradně Československa, a sice tajného studia českých teologů v Erfurtu a jáhenských, popř. kněžských svěcení, realizovaných také většinou v Erfurtu.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Jaroslav Vokoun