Jste zde

Nové víno do nových měchů

Tento název mne napadl při čtení textu: Národní syntéza Synody o synodalitě - Za církev synodální: společenství, spoluúčast, poslání.1 Název, který použil pro svou stať Louis Evely,2 vychází ze synoptických evangelií: Nikdo nelije nové víno do starých měchů. Jinak to nové víno měchy roztrhne, víno se rozlije a nádoby se zničí. Nové víno se má lít do nových měchů. (L 5,37n., obdobně Mt 9,17n.) Národní syntéza vcelku věrně a odvážně popisuje situaci české katolické církve. Je třeba ocenit všechny, kteří se na synodálním procesu podílí. Národní syntézou je učiněn nezbytný první krok k nápravě, nikoli však dostačující. Dalšími kroky, jak tuto situaci řešit či kdo se na řešení bude podílet, se již Národní syntéza příliš nezabývá. Předpokládá, že se tak bude dít ve stávajícím systému farností, diecézí, seminářů, které se mají nějak „obnovit“. Jako bychom nové víno již měli, ale chystáme se je lít do starých měchů.

Papež František vícekrát zmínil, že velkým problémem dnešní církev je klerikalismus. Národní syntéza se na jedné straně k této myšlence hlásí, na druhé straně tvrdí že kněz „je jedním z konstitutivních prvků společenství věřících“.3 Domnívám se, že tomu tak není a že tato teze je projevem klerikalismu. Společenství věřících je konstituováno především pokřtěnými, kteří jej chtějí vytvářet, kteří jsou ochotni za něj nést odpovědnost, kteří jsou ochotni sdílet svou víru s ostatními. Ordinovaná služba není při vytváření společenství věřících nezbytná.

Pokud bude hlavním zájmem biskupů a většiny věřících mít dostatek dobrých kněží, tak se situace nepohne. Kněží se ve stávajících strukturách budou hledat těžko. Na zdobrovolnění celibátu, i kdyby přišlo hned, je podle mého názoru již pozdě a počet zájemců to příliš nezvýší.

Daleko větší důraz než na kněze, by měl být, soudím, kladen na „církvetvorné laiky“, kteří ke své víře potřebují druhé, kteří chtějí být církví (často biskupům a kněžím navzdory). Těm poskytovat formaci, vzdělání a pokud kolem sebe vytvoří společenství jim svěřit i nějakou službu. Není to ovšem jednoduchá cesta. Je málo lidí, pro které je církev takovou prioritou, aby se zavázali ji věnovat svůj čas a nezanedbávali svou rodinu, své zaměstnání.

Něco málo o tom vím. Žiji v křesťanské obci,4 kde velká většina tužeb obsažených v Národní syntéze je již dlouhá léta naplněna,5 a přesto není tento model všeobecně uplatnitelný pro nároky, které klade. Náš nedávno zemřelý biskup Jan Konzal6 ale říkával, že „levněji to nejde“.

Na synodálním procesu se nepodílíme, i když nám to bylo (z akademické sféry) nabídnuto. Narážíme na nekompatibilitu poznání, co je vlastně církev. V katolické církvi u nás zcela převládá klerikální či „semiklerikální“ předporozumění. Nedokážeme svou vizi sdělit slovy. Když Jan Konzal před 10 lety, podle mého názoru nejpregnantněji z toho, co jsem od něho slyšel, formuloval v příspěvku „Proč neuhýbat úvahám o nové vizi církve“7 základní teze obnovy církve, ohlas v sále byl nulový. Popsat, jak situaci řešit nevíme, jedině se pokoušet „nové měchy“ objevovat a zažít.

3odst. 2.2.2

5Např.: v obci je uplatňována osobní zodpovědnost členů, kteří vytváří bratrské (oproti Národní syntéze doplňuji i sesterské) společenství; je respektována autorita pléna obce; ordinovanou službu mohou přijmout ženatí; role žen je rovnocenná mužům – jsou pověřovány službami lektorky, akolytky a dalšími obdobnými, v čele obce je momentálně žena; všechny liturgie jsou připravovány v týmu; káží členové či členky obce; o děti a mládež je pečováno katechezemi, souběžnou liturgií pro děti během bloku slova, speciální liturgií určenou pro děti a mládež jednou měsíčně; ekumenismus je samozřejmostí – členy či stálými hosty obce jsou příslušníci sesterských církví; značná část obce má teologické vzdělání, přesto každoročně pořádáme cyklus vzdělávání; duchovní doprovázení mají ordinovaní „povinně“, ostatním je doporučeno; jsme vstřícní lidem na okraji – rozvedení, LGBT, ti kteří porušili závazek celibátu jsou členy či stálými hosty obce atd.

Komentáře

Jestliže Národní syntéza říká, že kněz „je jedním z konstitutivních prvků společenství věřících", čtu to jako "JEN jedním z konstitutivních prvků", a považuji tento ústupek vůči reálné praxi většiny katolických společenství, které znám, pro tuto chvíli za maximum možného. Souhlasím s autorem, že "ordinovaná služba není při vytváření společenství věřících nezbytná", ale nechápu, proč postoj NS na jedné straně haní (prý jde o klerikalismus), když následně rozepisuje rozmanitost ordinovaných služeb ve vlastním společenství.

Vidím rozdíl v tom, komu slouží. Třeba u takového varhaníka je jasné, že slouží společenství, které případně může vyjádřit názor na volbu písní, rychlost zpěvu apod.
V Německu uniklým dokumentem pro výběr biskupa - který světí kněze - mi připadá, že se do funkce může dostat téměř jen člověk ochotný udržovat tradici dělení na výše a níže postavené. To vytváří ve společenství toxické vztahy, které omezují až znemožňují vnímání Boží blízkosti. I slovem - i Večeří Páně - lze sloužit bez toho, aby se člověk vyvyšoval nad druhé. Ale souhlasím s Vámi, že v oficiální hierarchii katolíků je to nereálné.

Už jsem zažil leccos. Určitě kněze, o kterých nemůžu říct, že by se jakkoli povyšoval. - A taky varhaníka, který chtěl vládnout bohoslužbám. Historka: kázal jsem kdesi hostovsky v adventním obodobí, a dal jsem do programu i píseň o 13 slokách. Už na konci sloky šesté varhaník hlučně mlátil do kláves. Místní kazatel mi řekl, že tak dává najevo, že píseň je příliš dlouhá, a že mě tak varhaník povolává před oltář, abych píseň přerušil. To jsem ovšem opravdu nemohl, byla to píseň Čtverý Kristův příchod, a já bych musel z těch "příchodů" nějaký ubrat. "Ten nám to dá při vycházení vyžrat", řekl mi domácí kazatel.

A jsme u toho - smí se slavící obec vyjádřit k zařazení písně o 13 slokách?
Jasně že je lepší to řešit před bohoslužbou. Jen mě trochu zaráží Váš způsob referování, kde vůbec nezmiňujete, jak délku písně vnímali ostatní.

Ano, členové evangelického sboru by se mohli skrz sborové shromáždění rozhodnout např. i o tom, že nechtějí písně delší než určitý počet slok. S touhle písní však většinou problém není, sloky jsou krátké, a píseň myslím dobře shrnuje různé významy slova "advent". Mně šlo jen o ilustraci, že to nemusí být kněz, kdo chce dominovat při bohoslužbách, ale třeba právě varhaník - i kterého byste to vy neočekávala, jak píšete.

Váš příklad ukazuje, že člověk se při návštěvě bohoslužby setká spíš se sebeprezentací mocných, než s Ježíšem schopným vnímat konkrétního člověka. Někdy je tato nadřazenost mocných zaštiťována strukturou, například u katolického faráře. U varhaníka to zaštítění nadřízeným orgánem už nebývá tak jednoznačné, případná dominance bývá spíše osobního charakteru.

Podporuji slova autora článku:

Daleko větší důraz než na kněze, by měl být, soudím, kladen na „církvetvorné laiky“, kteří ke své víře potřebují druhé, kteří chtějí být církví (často biskupům a kněžím navzdory).