Jste zde

Prohlášení mladých delegátů a delegátek

z celé Evropy Třetímu ekumenickému shromáždění (EEA3), jak bylo odsouhlaseno během setkání mladých delegátů ve dnech 27.-30.7.2007 v St. Maurice ve Švýcarsku a přijato během jejich slyšení na EEA3 dne 5.9.2007 v Sibiu

Mladá ekumena se zasazuje za živé obnovování konciliárního procesu pro spravedlnost, mír a zachovávání stvoření. Výsledky EEA2 (Štýrský Hradec 1997). musí být vyhodnoceny během EEA3 a dále rozváděny, přičemž Charta Oecumenica musí sloužit jako podklad. Proto doporučujeme delegátům následující povinnosti:

Jednota

Jednota neznamená uniformitu, ale může existovat jako jednota v různosti. Zavazujeme se potkávat jiné denominace s otevřenými smysly a srdci. Příkladem je Ekumenické hnutí mládeže, které sjednocuje mladé lidi všech denominací v následování Ježíše Krista.

Tito mladí muži a ženy nejsou jenom budoucností církve, ale její přítomností.

Spiritualita

Hlásíme se ke spiritualitě jako výrazu víry ve všech jejích různých formách.

Zavazujeme se, že vstoupíme do otevřeného dialogu rovnoprávných partnerů o spiritualitě a budeme při tom přihlížet k tomu, že různorodost duchovního života není pilířem víry jenom pro mladé lidi.

Svědectví

Vyzýváme církve, aby si mezi sebou již nekonkurovaly a aby začaly evangelium opravdu žít. Nepodáváme svědectví o mocenské dynamice svých církví, nýbrž o Kristu. Jsme rozhodnuti, že se nebudeme soustředit na kontroverzi mezi verbálním a neverbálním svědectvím. Činy a slova mají jít ruku v ruce.

Evropa

Každý člověk je stvořen Bohem a jako takový má důstojnost a hodnotu. Proto trváme na tom, aby se evropské církve a evropské státy zasazovaly za ochranu lidských práv. To ať je podkladem pro formování Evropy podle potřeby lidí.

Migrace

Migrace je realitou, kterou je třeba vidět a reagovat na ni ve smyslu lidské důstojnosti, pohostinnosti a práva na svobodu pohybu. Avšak mobilita a svoboda pohybu zůstaly privilegiem lidí ze států Evropské unie.

Zasazujeme se za to, aby padly bariéry (vízová omezení, sociální rozdíly a finanční omezení) a lidem ze států Evropské unie i zemí, které v unii nejsou, byl umožňován rovnoprávný, ekumenický a evropský dialog.

Náboženství

Různost náboženství formovala koexistenci lidí v Evropě. Zavazujeme se si vzít Sibiu jako výchozí bod pro obnovený mezináboženský dialog. Výsledek tohoto procesu má být zformulován ve společném prohlášení podobném dokumentu Charta Oecumenica.

Stvoření

Bůh je stvořitelem světa, ve kterém žijeme a jeho částí také jsme. Avšak namísto zodpovědného života přispíváme - nezodpovědným způsobem života - ke katastrofálnímu vývoji životního prostředí, např. změně klimatu. Zavazujeme se zvážit svůj životní styl podle svědectví Bible. To se musí stát konkrétními kroky, např. nákupem produktů ze spravedlivého obchodu („fair trade"), spotřebou obnovitelných energií, redukováním našich uhlíkových zplodin, změnou našeho spotřebitelského chování na míru snášenlivou s životním prostředím.

Mír

Mír není jednostupňovým pojmem - je ho možno prožívat na osobní rovině, rovině církve a ve vztazích mezi církvemi a vládami. U míru jde prvotně o osobní postoj: když naše duše není pokojná, nemůžeme dosáhnout pokoje s jinými. Zavazujeme se, že budeme pranýřovat ve vší tichosti podporovaný obchod se zbraněmi a budeme stále vyvíjet nátlak vůči firmám, které produkují zbraně. Jako protiklad vůči Evropské obranné agentuře požadujeme vytvoření Evropské mírové agentury.

Spravedlnost

Jako součást společnosti jsou církve také částí nespravedlivých systémů. Zavazujeme se, že se budeme více zabývat požadavky a potřebami svých sousedů, zasazovat se po více spravedlnosti na celém světě a vystupovat zřetelně proti utlačovatelské migrační politice a nadvládě průmyslových států v celosvětových vztazích. Budeme podporovat stejné šance k výchově každé ženy a každého muže jako základ zrovnoprávnění.

Trváme na důsledném sledování, jak jsou tyto závazky uskutečňovány jak námi, delegáty EEA3, tak i rozhodujícími grémii církví. To je nejenom předpoklad motivace a další práce mladých ekumeniků, nýbrž také ukazatelem důvěryhodnosti celého ekumenického hnutí.

Z němčiny přeložil Josef Koenig